Учебная работа. Внесок О. О. Богданова в організаційну науку

Внесок О.О. Богданова в організаційну науку

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра менеджменту і маркетингу

Індивідуальне завдання

Із дисципліни «Теорія організації»

На тему: «Внесок О.О. Богданова в організаційну науку»

Студентки групи М05-14

Факультету економіки і права

Напрям підготовки «менеджмент»

Викладач: к. е. н., доц. Насікан Н. І.

Київ 2015

Вступ

Управління з’явилося з утворенням людського суспільства, з часом відокремилися в самостійний вид діяльності. У зв’язку з цим роль управління в житті суспільства дуже складно переоцінити.

Так як Україна входила до складу СРСР, то її управлінська наука розвивалася виходячи з підходів, які тоді були (див. Cхема 1). Ряд досліджень були спрямовані на вдосконалення адміністративно-командної системи, в зв’язку з чим був накопичений певний досвід.

На різних етапах розвитку управлінської науки суттєвий внесок в неї зробили такі відомі українські вчені, як О. Терлецький, М. Павлик, М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинський, М. Туган-Барановський, І. Вернадський, М. Вольський, Г. Цехановецький, К. Воблій, Т. Войнаровський, В. Бандера, І. Коропецький та ін.

Важливими для розвитку кібернетики й організації систем були наукові ідеї О.О. Богданова про структурну стійкість систем, їхні рівні й організаційні механізми формування, про наявність біорегуляторів у системі, які є аналогами сучасного "зворотного зв’язку".

Актуальність. О.О. Богданов і його внесок у розвиток управлінської думки є актуальним зараз тому, що останнім часом впав інтерес до науки управління знову знайшов актуальність: публікуються праці видатних теоретиків і практиків менеджменту, йде підготовка нових працівників у сфері управління.

Бібліографія праць А. А. Богданова показала, яким різноманітним, складним, суперечливим був його науковий шлях. Він був одним з основоположників ідей кібернетики, пропагандистом ідей пролетарської культури і директором першого в нашій країні інституту переливання крові. Його наукові досягнення багато в чому випередили свій час.[2]

Розділ 1. Біографічна довідка

Богданов Олександр Олександрович (Малиновський) — російський і радянський політичний діяч, лікар і філософ-економіст, вчений-натураліст, член РСДРП, більшовик, глава антипартійної групи «Вперед».

Розділ 2. Основний внесок вченого

Підхід О. Богданова до виявлення спільних рис і ознак, властивих різним видам управління, помітно відрізнявся від пропонувалися в 20-і рр.. XX в. організаційно-технологічних концепцій. Припустивши, що всі види управління (у природі, суспільстві, техніці) мають спільні риси, Богданов зробив спробу описати їх з позицій особливої організаційної науки — тектології, покликаної стати спільною методологічною основою всіх інших наук, систематизувати величезний організаційний досвід людства і озброїти керівників знанням організаційних законів. На думку вченого, предметом тектології мали стати загальні організаційні принципи і закони, за якими протікають процеси організації в усіх сферах управління.

2.1 Закони Богданова

О.О. Богданов виявив і сформулював два ведучих закони. Формулювання першого закону, на думку О. Богданова, відображає організаційний і дезорганізаціонное досвід і говорить: «… якщо система складається з частин вищої і нижчої організованості, то її ставлення до середовища визначається нижчої організованістю. Наприклад, міцність ланцюга визначається найбільш слабкою ланкою, швидкість ескадри — найменш швидкохідним з її судів тощо Згідно з цим законом розширення господарського цілого залежить від найбільш відстаючої його частини »[6]. Цей законВважаючи організацію сутністю живої та неживої природи, Богданов будь-яку діяльність зводив в кінцевому рахунку до організаційної. На його думку, у людства немає іншої діяльності, крім організаційної, немає інших завдань, інших точок зору на життя і світ, крім організаційних.[1]

«Якщо суспільство, класи, групи руйнівно стикаються, дезорганизуя один одного, то саме тому, що кожен такий колектив прагне організувати світ і людство для себе, по своєму. Це результат окремо, відособленості організуючих сил, — результат того, що не досягнуто ще їх єдність, їх загальна, струнка організація. Це боротьба організаційних форм ».

Організаційна діяльність людини, в якій би сфері вона не здійснювалася, завжди полягає, за твердженням А. Богданова, в з’єднанні і роз’єднання будь-яких кінцевих елементів. «Так, процес праці зводиться до з’єднання різних матеріалів, знарядь праці і робочої сили і до відокремлення різних частин цих комплексів, в результаті чого виходить організоване ціле — продукт ».[7]

Другий законУ житті законскладного сходити до простішого, в-третє, утворилися частини будуть володіти прогресуючими відмінностями, по-четверте, ці відмінності будуть спрямовані на створення додаткових завязків, що стабілізують систему. Напрошується ще один висновок: якщо за допомогою втручання в систему розірвати додаткові зв’язки, система розпадеться. Суттєвою рисою закону розбіжності є його незворотність, тобто якщо якимось чином з’єднати частини в єдине ціле, вийде нове системне утворення, що має характерні риси, відмінні від організаційних ознак системи, наявної до розбіжності. [1]

2.2 Тектологія

Тектологія, або «Загальна організаційна наука» була створена Богдановим на основі інтеграції ідей природничих та гуманітарних наук, її роль полягала не тільки в тому, щоб об‘єднати спільні закономірності виникнення, розвитку і вмирання складних утворень (комплексів) в осяжний їх системі — середовищі. Тектологія, претендуючи на те, що вона виявляє найзагальніші і необхідні закономірності світу дійсності, автор замислював як методологічна основа пізнання цього світу, що дозволяла створити найбільш адекватну картину світу, важливу для представників найрізноманітніших наук і виконує гносеологічну функцію у розвитку цих наук. І в цьому своєму методологічному призначення Тектологія, за задумом Богданова, могла з успіхом замінити філософію (ідеалістичну, матеріалістичну, діалектичний матеріалізм та інші напрямки філософії).

Тектологія обговорює поняття організації та дезорганізації, критерії прогресивного і регресивного розвитку форм у середовищі, види криз у розвитку, способи спрощення та ускладнення кількісного та структурного складу форм, що регулюють механізми, що забезпечують їх збереження або знищення, способи підвищення стійкості або, навпаки, пластичності форм, методи вирішення системних протиріч; в Тектології введено поняття незворотності у розвитку складних форм, що пояснює їх індивідуальну неповторність.

богданов організаційний бізнес

2.3 Централістичні і скелетні системи

Серед безлічі організаційних форм О.О. Богданов виділяє два універсальних типу систем — централістичного (егрессія) і скелетний (дегрессія). Для систем першого типу (егрессія — від латинського виходження з ряду) характерна наявність центрального, більш високоорганізованого комплексу, по відношенню до якого всі інші комплекси відіграють роль периферії. Системи другого типу (дегрессія — від латинського сходження вниз), навпаки, утворюються за рахунок організаційно нижчих угруповань, що виділяються складноорганізованим пластичними комплексами.

.3.1 Егрессія

Розвиток організаційних форм шляхом системного розбіжності дає, в ряду інших, два спеціальних випадку, особливо важливих і за своєю поширеністю, і по тектологіческій значенням. Вони «універсальні» не в тому сенсі, як інгресії і дезінгрессія, які входять у визначення будь-якої організації взагалі, а в тому, що розгортаються до світового масштабу і захоплюють всі області нашої досвіду. Це два типи, що грають винятково велику роль в організаційному розвитку; один всього більше концентрує активності, створює можливості максимального їх накопичення в одній системі, другий переважно фіксує активності, закріплює їх в даній формі, обумовлює максимальну міцність системи. Якщо користуватися звичайними термінами, розширюючи, однак, їх значення, то перший тип можна було б назвати «централістичні», другий — «скелетним». Але обидва терміни занадто тісно пов’язуються для нашої свідомості з певними соціальними та біологічними формами, які, правда, і є найбільш характерними представниками цих типів, однак, далеко не цілком їх виражають у їх світовому масштабі. Тому ми введемо два нових позначення — «егрессія» і «дегрессія», точніше відповідні тектологіческій ідеї.

З точки зору небесної механіки між Сонцем і, покладемо, Землею є постійний зв’язок взаємного тяжіння. У чому б не полягала природа зв’язку з цим, до цих пір ще не з’ясована, у всякому разі, ми з повною підставою можемо прийняти її за деяку інгресії і «силу», що діє між ними, розглядати як пізнавальне вираз об‘єктивної зв’язки обох комплексів. Сонце — структурний центр, яким визначається її зв’язок і єдність; якби Сонце було раптом усунуто, вся система розсипалася б у нескінченності. Але усунення будь-якої з планет, навіть найбільш великої, не викликало б такого результату, принаймні, в настільки близькому майбутньому.

Такі ж, загалом, системні співвідношення планет з їхніми супутниками. А на іншому полюсі світової механіки, в області недоступне малих, аналогічні за сучасними поглядами на будову матерії зв’язку в атомі між його центральним тілом — великим (за масою) позитивним ядром і маленькими негативними електронами.

Подібна «централістичні» зв’язок, як бачимо, вся розкладається на більш прості, інгрессівние зв’язку; але ці зв’язки все незворотні і сходяться до одного центрального комплексу, тектологіческій функція якого, таким чином, істотно відрізняється від тектологіческій функції інших. Зв’язок такого роду і називається «егрессіей», тобто за буквальним змістом латинського слова «виходження з ряду». Той комплекс, який має переважний вплив на інші, як Сонце в планетної системи, керівник в групі людей, що узагальнює поняття серед більш приватних, є як би виходять з ряду; його відмінність від інших є «егрессівная різниця», а він сам по відношенню до ним — «егрессівний центр». Егрессія концентрує певні активності.

Тектологіческій прогрес, заснований на пластичності, веде до ускладнення організаційних форм, бо в них нагромаджуються пристосування до нових і нових, що змінюються. Ускладнення у свою чергу сприятливо для розвитку пластичності, так як збільшує багатство можливих комбінацій. Тому, загалом, чим вище організація, тим вона і складніше, і пластічнєє.

Але тут є і інша сторона: паралельно з цими позитивними рисами зростає одне, теж дуже важливе, негативна властивість: «ніжність», або «вразливість», організації. Рухливість елементів допускає і відносно легке руйнування зв’язків між ними, а складність внутрішніх рівноваг системи означає також їх порівняльну нестійкість. Яскрава ілюстрація — людський мозок. Це найбільш високоорганізований з біологічних комплексів, найскладніший, пластичний, але також і найбільш ніжний, він дезорганизуется найнезначнішими шкідливими впливами, раз тільки вони знаходять до нього доступ.

Організаційно-зовнішні впливи не ті, які спрямовуються на систему геометрично ззовні, а ті, які прагнуть розірвати зв’язки її активностей-опорів. Хвороботворні бактерії розмножуються «усередині» організму, але функціонально, тектологіческій вони — зовнішня для нього сила. Клітини сполучної тканини в інтерстиціальних процесах належать самому організму навіть і генетично, так що про них не можна сказати як про бактеріях, що вони вступають в тіло ззовні, і все-таки руйнівні активності цих клітин для життєвої системи функціонально-зовнішні впливи, з якими вона і бореться, як з усякими зовнішніми силами середовища. Усі отруйні продукти життєдіяльності самих тканин, здатні отруювати тіло, також об‘єкт його боротьби, отже, зовнішній для його життя чинник. Навпаки, ставлення співробітників до спільних для них знаряддям або матеріалами праці є внутрішній зв’язок системи співробітництва, хоча ці речі лежать просторово поза даних людських організмів.

Саме розмежування центральної і периферичної дегрессіі можливо тільки для систем просторово-безперервних і стійких по геометричній формі, які організми; для систем, наприклад, соціальних воно здебільшого і не може бути встановлено або приймає характер змінного співвідношення. Наприклад, загальна житло для членів однієї сім’ї представляє дегрессію периферичну, оболонкову, коли вони там знаходяться, і дегрессію центральну, коли вони туди збираються після закінчення свого трудового дня, проведеного в інших місцях.

З широкої теоретичної точки зору і егрессія, і дегрессія — окремі випадки асиметричної зв’язку, тобто цілком лежать в межах принципу системної диференціації. Так, в людському організмі функція нервової системи і функція шкіри розглядаються фізіологією як результат «спеціалізації», між тим як перша з них має характер цілком егрессівний, друга — дегресивним. [7]

.3.3 Ставлення егрессії і дегрессії

Іншого роду комбінація егрессіі з дегрессією — система з матері та дитини, яким вона вагітна. Тіло матері для нього — визначальна умова життя й розвитку, егрессівний центр, якому те й інше підпорядковується, але разом з тим воно — захисна оболонка, яка відокремлює дитини від руйнівних впливів середовища, його жива одяг, його зовнішній «кістяк». З першої точки зору тіло матері повинне мати вищою організованістю в порівнянні з тілом дитини, з другої, навпаки, — нижчою. Як поєднати те й інше?

Загадка вирішується просто: дві різні тектологіческій форми відносяться до різних специфічним активностей. Егрессівная роль матері тут лежить у сфері харчування, тобто вилучення та доставки із зовнішнього середовища речовин і енергії, необхідних для підтримки і зростання життя, в цьому відношенні тіло матері організовано, зрозуміло, незрівнянно вище, ніж тіло дитини, яке навіть не здатне самостійно працювати в даному напрямку. Роль же оболочечная, захисна пов’язана з пластичними, формувальна процесами життя дитини: вони йдуть з такою інтенсивністю, що його тіло, безперервно змінюється в будові, було б занадто нестійкий під ворожими діями стихій, занадто «ніжно» для них. З цього боку тканини матері слід визнати нижче організованими, ніж тканини дитини: перші вже зупинилися в своєму розвитку, тільки стійко зберігають свої форми, другі — стрімко розвиваються. Тому перші «грубіше» і можуть виконувати свою роль покривів для других. Спеціально для цього призначення служить матка — мішок з м’язової та сполучної тканини, комплекс явно нижчого порядку порівняно з тілом дитини.

Щоб зобразити наочно основні організаційні схеми, домовимося позначати об‘єднуються елементи-комплекси гуртками, причому якщо нам треба зіставити вищу і нижчу організованості, то перша буде виражатися білим, друга — чорним кольором гуртка; зв’язку будемо символізувати простий рискою. (див. Схема 2,3) [7]

.4 Використання погляду вченого в сучасному бізнесі

Положення Тектології О. Богданова придбали особливу значимість в сучасних умовах — в умовах глобалізації економіки, зростання невизначеності економічних процесів і мінливості споживчого попиту, неадекватної поведінки партнерів, нечіткого державного регулювання. В умовах ринкової економіки підприємство як об‘єкт управління має розглядатися як підприємство в макросферу. Це означає, що воно не тільки і не стільки має реагувати на зовнішні впливи, скільки упереджувати їх, сприяти своїми діями формуванню необхідних і корисних для підприємства зовнішніх впливів.

Розвиток комплексів-корпорацій, транснаціональних компаній призводить до потреби формування на тектологіческій межах своїх представництв, консультативних органів, збутових і постачальницьких контор, організацій після-продажного обслуговування та ін.

Розкладання комплексу (системи) на взаємодіючі елементи повинно здійснюватися в кожному випадку з урахуванням конкретних цілей і завдань, що вирішуються ім. При цьому дуже важливо виявити всі складові, що впливають на рішення проблем.[2]

Це положення становить великий інтерес для розробки організаційного та економічного механізмів для управління сучасними великими промисловими комплексами. Практичну реалізацію цей принцип отримав наприкінці 60-х років в методі організаційного структурування допомогою вибудовування так званого дерева цілей.

Чітке встановлення тектологіческій кордонів, великих компаній, а також організаційного та економічного механізмів управління ними. Облік цього тектологіческій положення має першорядне значення для розробки як принципів, так і методів державного регулювання. Неповний облік цього положення, зазначав А.А.Богданов, може призвести до розпаду комплексів. На кордоні, де не встановлено умови успішної взаємодії, відбувається або розрив кордону, або поглинання одного комплексу іншим. Це закономірне обставина посилюється складністю сучасних проблем російської економіки, які повинні вирішуватися одночасно, в стислі терміни і до того ж в умовах відмирання однієї економічної системи і початкового періоду становлення іншої.

Так, система державних заходів в нашій країні, здавалося б, спрямована на створення і розвиток малих підприємств, досі не дала необхідних результатів. Чому? Не були враховані умови матеріально-технічного забезпечення та фінансові можливості населення, необхідні і достатні для здійснення малого бізнесу. Пільги з оподаткування для таких об’єктів представляли істотний інтерес для великих підприємств як спосіб звільнити частину одержуваного прибутку з під податкового тягаря. Такий інтерес вирішувалося просто: окремі ділянки діючих підприємств реєструвалися як малі підприємства. При цьому в якості засновника виступало те ж підприємство або його керівники. В результаті, податків підприємство виплачувало менше, засновники і працівники малого підприємства виявлялися у пільгових умовах з оплати праці. А що отримувало держава? А держава замість великого підприємства (системи), отримувало набір дрібних (суму частин)

Висновки

Сьогодні і за кордоном, і в нашій країні «Тектологія» О. Богданова отримала визнання як перша наукова концепція, яка представила в цілому основні ідеї кібернетики, теорії систем, синергетики. І це цілком виправдано.

О. Богданов висунув принципи загальної організаційної науки — «тектологии» або загальної організаційної науки про універсальні типах і закономірності структурного перетворення будь-яких систем. Тектологіческій положення Богданова О.О. набувають особливої актуальності для сучасних умов нашої країни в період ломки старих форм виробничих відносин і формування нових механізмів організації економіки, нових цілісних моделей систем управління на всіх рівнях.

У своєму 3-х томному праці під назвою «Загальна організаційна наука (тектология), який О. Богданов видав 1911-1925 рр.., зокрема зазначається, що рівень організації тим вище, чим сильніше властивості цілого відрізняються від простої суми властивостей його частин. Останнє є одним з основних властивостей будь-якої системи. О. Богданова вдалося закласти основи нової синтетичної науки, хоча і не одержувала визнання тривалий час.

Управління з А. Богданову — мережа процесів виробництва її складових, а структура — особливий просторово-часовий образ вироблених складових. Організація не просто взаємодіє із зовнішнім середовищем, але адаптується до змін і еволюціонує разом з нею.

список використаних джерел

А. Беляков, «Олександр Богданов. Утопія як точна наук ». [Електронний ресурс] А.Л. Тахтаджян, «слово про тектологии». [Електронний ресурс]

Акімова Т. А. Теорія організації: Підручник. — 4-те вид., перераб. і доп. — ИНФРА-М, 2010. — 648с.

B.C. Лебанер, «Олександр Богданов і його спадщина». [Електронний ресурс] / / # «justify">. Ольга СИНГАЇВСЬКА, «« ЄРЕТИК »БОГДАНОВ». [Електронний ресурс] / / # «justify">. А.Н. Шушпанов, «Про життєвої стратегії Олександра Богданова: ЕВОЛЮЦІЯ ЦІЛІ» [Електронний ресурс] / / metodolog00269/00269.html

Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. — К.: Національна академія управління, 2006. — 655 с.

Л.П. Страхова. Принципи і методи Тектології А.А. Богданова в сучасній організації управління / / Менеджмент у Росії і за кордоном, 31.07.2001 р.

Схема

Етапи розвитку управлінської науки за радянських часів за Андрушків Б.М. і Кузьмін

Учебная работа. Внесок О. О. Богданова в організаційну науку