Учебная работа № /9232. «Курсовая Анализ макроэкономического равновесия в модели AD-AS

Учебная работа № /9232. «Курсовая Анализ макроэкономического равновесия в модели AD-AS

Количество страниц учебной работы: 35
Содержание:
Содержание

Введение 3
1. Понятие макроэкономического равновесия 4
2. Классическая теория макроэкономического равновесия 7
3. Обеспечение макроэкономического равновесия. Теория катастроф 10
4. Кривая производственных возможностей 14
5. Система рынков: частичное и общее экономическое равновесие 16
6. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS» 19
Заключение 32
Список использованной литературы 35

Список использованной литературы

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт – Издат, 2005. – 399 с.
2. Добрынин А. И., Тарасевич Л. С. Экономическая теория: Учебник для Вузов. 3-е изд., 2004. – 689 с.
3. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник / В.Я. Иохин. – М.: Экономистъ, 2004. – 861 с.
4. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 640 с.
5. Курс экономической теории: Учеб. для экон. вузов / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД РФ.-4-е изд., доп. и перераб. — Киров: «АСА», 2005. — 743 с.
6. Курс экономики: Учеб. для экон. вузов / Под ред. Б.А.Райзберга.-2-е изд., доп. — М.: Изд. дом «ИНФРА-М», 2005.-715 с.
7. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 972 с.
8. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 672 с.
9. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. – Киров: Издательство «АСА», 2005. – 623 с.
10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика М.: «Дело» 2005. – 233 с.
11. Экономическая теория. / Под. Ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. Минск, БГЭУ, 2005. – 547 с.
12. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. — М.: Издательство БЕК, 2004. — 632 с.
13. Экономика: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко. – М.: Проспект, 2003. – 457 с.

Стоимость данной учебной работы: 1560 руб.Учебная работа №  /9232. "Курсовая Анализ макроэкономического равновесия в модели AD-AS

 


Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Він досліджує
  взаємозв’язки, що формуються між цими величинами, які виражають діяльність
  цілих груп господарських суб’єктів,Макроекономічний аналіз розглядає економічні явища з глобальної точки
  зору,Тут доречна така метафора: він досліджує загальні аспекти лісу
  незалежно від складових його дерев,Цей тип аналізу отримав розвиток за останні тридцять років під впливом
  знаменитї праці Джона Мейнарда Кейнса «Загальна теорія зайнятості,
  процента і грошей»,Він особливо корисний при вивченні економічного
  зростання, динаміки загальної економічної активності і загального рівня
  цін,У чому ж полягає значення макроекономічного аналізу? Хіба глобальні і
  середні величини, з якими він має справу, не є просто-напросто
  підсумовуваними показниками і середніми значеннями індивідуальних
  господарських одиниць? Хіба конкретні ціни, заробітна плата, різні
  виробництва не являють собою справжню реальність економічного життя, в той
  час як узагальнені показники і середні величини є швидше штучними
  конструкціями, що можуть виявитися неточними або брехливими? Тому питання про те, чим цікавий макроекономічний аналіз і що можна
  чекати від нього, є цілком правомірним,Розвиток макроекономічного аналізу можна пояснити декількома
  причинами: — Воно пов’язане насамперед з міркуваннями економічної політики:
  державне втручання торкається всієї економіки або її великі сектори; воно
  позначається на самих різних економічних рішеннях всіх громадян — їх
  споживанні, заощадженнях, їх капіталовкладеннях); проблеми, що встають при
  цьому повинні розглядатися в рамках глобальної теорії,Іншою перевагою
  такої теорії є можливість використати кількісні показники при підрахунку
  сукупних величин за допомогою технічних інструментів національного
  розрахунку,- Воно пов’язане, по-друге, з теоретичними міркуваннями,Справа в
  тому, що макроекономічний аналіз може брати до уваги такі факти і труднощі,
  які не виявляються в індивідуальному плані,Характерні особливості і
  поведінка якоїсь сукупності не піддаються визначенню за допомогою простого
  підсумовування характерних особливостей поведінки його складових елементів,»Хоч ліс і є просто-напросто сукупністю дерев, -відмічав К,Боулдінг, — він не виявляє характеру і поведінки окремих дерев,Дерево виходить з
  сім’я, росте, вмирає і опадає,Збалансований ліс може рости вічно,
  зберігаючись незмінним в тому, що стосується віку і характеру складаючих
  його дерев»