Учебная работа. Система формування попиту та стимулювання збуту продукції і послуг закладів ресторанного господарства на прикладі кафе 'Зимовий сад&#039

Система формування попиту та стимулювання збуту продукції і послуг закладів ресторанного господарства на прикладі кафе ‘Зимовий сад’

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни „Менеджмент підприємства

на тему Система формування попиту та стимулювання збуту продукції і послуг закладів ресторанного господарства на прикладі кафе «Зимовий сад»

Студентки 4 курсу групи ГРС 10-Б

напряму підготовки (спеціалізації) /

спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Єфремової Ірини Геннадіївни

Керівник:

Заремба В.П.

м. Донецьк — 2014 рік

ВСТУП

. ЗАГАЛЬНА характеристика СИСТЕМИ ФОПСТИЗ

1.1 Способи поширення інформації ФОПСТИЗ і їх застосування на підприємствах харчування в сучасних умовах

1.2 Методи ФОПСТИЗ та їх зв’язок з життєвим циклом товару-продукції (ЖЦТ)

2. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФОПСТИЗ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

.1 Загальна характеристика підприємства ресторанного господарства в зоні дослідження

.2 Діяльність системи формування попиту (ФОП) на продукцію і послуги підприємства ресторанного господарства

.3 Діяльність системи стимулювання збуту (СТИЗ) продукції і послуг підприємства ресторанного господарства

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ФОПСТИЗ НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ (організаційна структура управління підприємством, анкета, меню, посадові інструкції керівників і спеціалістів)

формування попит стимулювання збув ресторан

ВСТУП

На сучасному етапі переходу до ринкових відносин в нашій країні формування попиту і стимулювання збуту продукції та послуг починає грати важливу роль для успішної діяльності будь-якого сучасного підприємства. Зросла ринкова конкуренція, яка змушує сучасні підприємства йти на дедалі більші поступки споживачам і посередникам в збуті своєї продукції та послуг за допомогою стимулювання попиту.

Роль сучасного маркетингу полягає в тому, що він покликаний привести виробництво у відповідності з попитом. Зусилля маркетингових служб підприємства направлені на створення такого асортименту товарів, який відповідав би суспільному попиту. Багато уваги має приділятися зовнішньому вигляду товару, його споживчим характеристикам, післяпродажному обслуговуванню. При цьому маркетингові зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб переконати покупця, що даний товар є найкращим, створити "прихильність" покупця до торгової марки.

Іншими словами завдання сучасного маркетингу — сформувати попит на певний товар та послугу і простимулювати його подальший збут.

Все це обумовлює актуальність дослідження теоретичних і практичних аспектів формування попиту та стимулювання збуту в системі маркетингу в сучасних умовах.

Предметом даної роботи є розробка програми формування попиту і стимулювання збуту в системі маркетингу. об‘єктом даного дослідження є діяльність відділу збуту та маркетингу сучасного підприємства.

Основною метою роботи є оцінка маркетингових можливостей сучасного підприємства та розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності з формування попиту і стимулювання збуту окремих видів продукції та послуг.

Для досягнення цієї мети поставлені і вирішені в процесі проведених досліджень такі завдання:

·розглянути теоретичні аспекти розробки програми формування попиту і стимулювання збуту;

·описати основні засоби формування попиту і стимулювання збуту , їх переваги і недоліки;

·провести маркетингове дослідження сучасних підприємств з метою вибору засобів стимулювання збуту;

·спробувати дати декілька практичних рекомендацій щодо застосування сучасним підприємством програми формування попиту і стимулювання збуту.

Просування залишається одним з чотирьох основних елементів, що входять до складу комплексу маркетингу фірми. Основні засоби просування — реклама, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю та особистий продаж.

1. ЗАГАЛЬНА характеристика СИСТЕМИ ФОПСТИЗ

Формування попиту і стимулювання збуту представляє найбільш активну частину всього маркетингового інструментарію . Це поняття з’явилося в російській мові як аналог англійського "маркетинг коммьюнікейшн". Займає особливе місце у виробничо-збутової сфері сучасного маркетингу. Політика ФОПCТИЗ включає товарну і престижну рекламу, відносини фірми з громадськістю, інші можливі засоби впливу на зовнішнє середовище; вона передбачає здійснення певних комплексів маркетингових комунікацій по формуванню попиту і стимулюванню збуту.

У ФОПCТИЗ слід розрізняти комунікаційний (інформуючий) і комерційний ефекти. Завдяки комунікаційному впливу засобів ФОПCТИЗ потенційні і реальні покупці сприймають товар як те, що володіє високою споживчою вартістю.

При підготовці кампанії ФОПCТИЗ насамперед формується її мета, яка зазвичай не збігається з комерційними цілями буквально.

Система ФОПCТИЗ ділиться на дві підсистеми:

)Формування попиту (ФОП).

Мета формування попиту — повідомити потенційному споживачеві про товар і потреби, які задовольняє цей товар, а так само понизити "бар’єр недовіри" до нового товару за рахунок ознайомлення з системою гарантій і захистом інтересів споживача.

Заходами ФОП в першу чергу є: реклама , виставки , ярмарки , а так само всі інші інструменти маркетингових комунікацій.

Основними завданнями заходів ФОП є:

ввести на ринок нові товари та послуги;

забезпечити початковий продаж;

завоювати певну частку ринку;

усунути недовіру споживачів до товару або послуги;

створити імідж підприємства та його товару (послуги);

сформувати попит на товар (послугу) підприємства.

Результатом ФОП є формування образу товару (послуги). Щоб сформувати процес прийняття рішень про покупку, необхідно працювати з людьми, які приймають рішення про покупку, або з тими, хто може зробити істотний вплив на цих людей.

)Стимулювання збуту (СТИЗ) .

Мета стимулювання збуту — спонукання покупців, вже знайомих з товаром (послугою), до наступних його покупок — придбання великих партій регулярно.

СТИЗ ділиться :

А ) По відношенню до покупців — стимулювання споживачів, націлене на заохочення покупки споживачем, що включає в себе всі інструменти маркетингових комунікацій.

Б) По відношенню до посередників — стимулювання торгівлі, націлене на підтримку посередницької фірми і підвищення зацікавленості посередника, що включає в себе: заліки за покупку; надання товарів безкоштовно; заліки дилерам за включення товару в товарний асортимент; проведення спільної реклами; видача премій; проведення торгових конкурсів серед посередників; безкоштовне або пільгове надання спецобладнання для перед- і післяпродажного обслуговування; знижки з продажної ціни і т. д.

В) По відношенню до продавців — стимулювання власного торгового персоналу, спрямоване на посилення зацікавленості торгових працівників і підвищення ефективності зусиль торгового персоналу компанії, що включає в себе: матеріальні та моральні заохочення; конкурси серед продавців; — Додаткові відпустки і т. д.

Стимулювання збуту використовується у випадках, якщо потрібно:

·збільшити обсяг продажів у короткостроковому періоді;

·підтримати прихильність клієнта;

·вивести на ринок нову послугу;

·підтримати інші інструменти просування.

Перевагами стимулювання збуту є:

·можливість особистого контакту з потенційними клієнтами;

·великий вибір засобів стимулювання збуту;

Ефекти ФОПCТИЗ :

Комунікаційний ( інформаційний ) — 60-80% опитаних згадують назву фірми- рекламодавця, а 20-25% віддають перевагу товару іншої фірми;

Комерційний — результат добре поставленої реклами: 10-15% купують товар.

На етапі впровадження існує кілька стратегій ФОП :

. Інтенсивний . Вибіркове проникнення. Застосовується, коли місткість ринку невелика, конкуренція мала, можлива висока ціна, витрати на ФОПCТИЗ можуть бути невеликі.

. Широке проникнення. Якщо місткість ринку велика, товар невідомий, ціна низька, в силу цього розвивається гостра конкуренція, потрібні великі витрати на 4. Пасивний маркетинг. Застосовується , коли місткість ринку велика, товар відомий, ціна низька , конкуренція мала, витрати на ФОПCТИЗ незначні.

При плануванні ФОПCТИЗ витрати розподіляються таким чином:

·Формування попиту: — 30 % — реклама в пресі; — 15 % — друкована реклама (проспекти, каталоги); — 15 % — виставки; — 10 % — "директ мейл";

·Стимулювання збуту: — 7,5 % — сувеніри, прийоми; — 7,5 % — поїздки агентів до підприємствам-експортерам; — 7,5 % — "паблік рілейшнз"; — 7,5 % — непередбачені витрати.

У свідомості суб’єкта, що приймає рішення про покупку, повинен бути сформований "образ" товару: притягальний, викликає позитивні емоції, добре запам’ятовується.

таким чином, ми бачимо, що у формуванні попиту основна питома вага витрат припадає на рекламу, зокрема на рекламу в пресі. У сумі витрат на стимулювання збуту їх розподіл між інструментаріями відбувається рівномірно.

1.1 Способи поширення інформації ФОПСТИЗ і їх застосування на підприємствах харчування в сучасних умовах

Просування — будь-яка форма повідомлень для інформації, переконання, нагадування про товари, послуги , громадської діяльності , ідеях і т. д.

Найважливіші функції просування :

Створення образу престижності , низьких цін , інновацій;

Інформування про товар (послугу), його якість і властивості;

Збереження популярності товарів (послуг);

Зміна способу використання товару (послуги);

Створення ентузіазму серед учасників збуту;

Переконання покупців переходити до дорожчих товарів (послуг);

Відповіді на питання споживачів;

Доведення сприятливої ​​інформації про підприємство.

Основні види просування :

. реклама пов’язана або з використанням засобів масової інформації — газет, журналів, радіо, телебачення та інших (наприклад, рекламних щитів), або із прямим зверненням до покупця за допомогою поштових відправлень. Обидва види реклами оплачуються рекламодавцем, але вважаються безособовими, так як фірма одночасно звертається до численних одержувачів, а не розмовляє з одним індивідуумом або невеликою групою .

. Паблісіті — це неперсональне звернення до масової аудиторії, за яке, на відміну від реклами, компанія не оплачує повідомлення. Пабліситі — це зазвичай повідомлення новин або коментарів редактора в пресі про продукти або послуги компанії. Поступово маркетологи дійшли висновку, що доцільно використовувати більш широкий арсенал засобів зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз), ніж паблісіті. Тому елементом комунікаційного комплексу стали вважати паблік рілейшнз, а пабліситі включили до його складу.

. Стимулювання збуту включає в себе всі види маркетингової діяльності, спрямовані на стимулювання дій покупця, іншими словами здатні стимулювати негайний продаж продукту. У порівнянні зі стимулюванням збуту реклама і паблісіті призначені для досягнення інших цілей, в даному випадку таких, як доведення до споживача інформації про нову марку і надання впливу на ставлення споживача до неї.

. Персональні продажі — це комунікації особистого З’єднання даних елементів просування називається комплексом просування. Основні цілі просування: формування і стимулювання попиту в короткостроковому і довгостроковому періодах, поліпшення іміджу підприємства. Конкретні дії просування залежать від так званої ієрархії впливу

Таблиця 1.1 Ієрархія впливу

1.2 Методи ФОПСТИЗ та їх зв’язок з життєвим циклом товару-продукції (ЖЦТ)

Методи ФОПСТИЗ:

створення нового або диверсифікованого ринку шляхом випуску нового, або модифікованого товару (послуги), так званий "технологічний прорив", розширення та вдосконалення асортименту, підвищення якості товару (послуги) і привабливості його дизайну;

гнучкі зміни ціни товару (послуги) (згідно з ринковою кон’юнктурою і стратегією фірми, етапом життєвого циклу товару, завданнями конкурентної боротьби тощо), організація сезонних, рекламних і ситуаційних розпродажів товару (послуги) за зниженими цінами;

система знижок з ціни, премій, бонусів і пільг для постійних клієнтів, продаж товару (послуги) в і за передплатою;

формування привабливого образу товару (послуги): реклама, комерційна пропаганда, пробні продажі ( пробний сервіс (високоякісне обслуговування, комплекс передпродажних, супутніх і післяпродажних послуг, додаткових послуг і зручностей для покупця, економія часу покупця, надання гарантій якості, прийом уживаних товарів та інші способи залучення покупців);

вдосконалення форм взаємин із споживачами: діалог з покупцем, продаж за зразками, система замовлень і посилкової торгівлі, продаж по каталогах (в тому числі комп‘ютерним);

формування та підтримання іміджу фірми, її доброго імені (goodwill), включаючи її солідність, надійність, популярність, кредитоспроможність, привабливість товарів (послуг), тверді гарантії якості.

зручне і раціональне розміщення торгової мережі, комунікабельність і привітність працівників, які спілкуються з клієнтами, їх висока кваліфікація, авторитетність менеджера, відношення фірми до консюмеризму, її екологічна позиція, спонсорство, благодійність і т.д.

Система ФОПCТИЗ має безпосередній зв’язок з життєвим циклом товару, що виражається в співвідношенні стадій життєвого циклу (зростання, зрілість, насичення, спад) і підфункції ФОПCТИЗ. Формування попиту припадає на період розробки і частково зростання , стимулювання збуту на всі наступні стадії . Зв’язок системи ФОПCТИЗ з життєвим циклом товару представлений ​​на малюнку

Рис. 1.1.

Рис. 1.2. Динаміка прибутку і обсягу продажу протягом «життєвого циклу» товару

2. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФОПСТИЗ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

2.1 Загальна характеристика підприємства ресторанного господарства в зоні дослідження

Кафе "Зимовий сад" є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ "Альфа Трейд"). Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом об‘єднання капіталів, що не вимагає особистої участі своїх членів у справах суспільства. Характерними ознаками цієї комерційної організації є поділ її статутного капіталу на частки учасників і відсутність відповідальності останніх за боргами товариства. Майно товариства, включаючи статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об‘єкта часткової власності учасників.

Кафе «Зимовий сад» розраховане на 70 посадочних місць. Місцезнаходження кафе: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 138а. Безперечна перевага кафе є унікальна кухня, куди входять старовинні i сучасні страви, відмінні розмаїттям та багатством смакових відчуттів. Поруч немає підприємств подібного типу і за рахунок середніх цін на страви (середній чек ~100-150 грн. за людину), враховуючи велику прохідність, так як кафе знаходиться на жвавій вулиці, кафе є рентабельним. Години роботи кафе щодня з 11 до 23.

У вечірній час для створення обстановки, що сприяє відпочинку відвідувачів в кафе «Зимовий сад» організовано музичне обслуговування з використанням музичної апаратури.

Місія кафе «Зимовий сад» — це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку, хорошому проводженні часу, щоб перебування гостя було приємним, комфортним і розкішним.

люди ходять в кафе для того, щоб відпочити у комфортній для них обстановці в процесі вибору тієї чи іншої улюбленої ними страви, таким чином основними цілями кафе «Зимовий сад» є якісний рівень обслуговування, підтримка і зміцнення здоров’я, задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

Кафе позиціонується як ідеальне місце для романтичного побачення, ділової зустрічі або дружньої вечері. Кафе орієнтоване на змішану кухню, яка в змозі задовольнити будь-якого гурмана. Велике значення в меню приділяється кавовим і чайним напоям. Відвідувачі кафе можуть і поїсти в даному закладі, і випити чашечку відмінної кави.

структура кафе «Зимовий сад» заснована на принципі ієрархічності рівнів управління, при якому кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому. Здійснюється принцип поділу праці на окремі функції і спеціалізації працівників із виконуваних функцій; принцип формалізації і стандартизації діяльності. Організаційна структура кафе представлена в Додатку А.

Загальна чисельність персоналу 26 чоловік: 2 адміністратори, 8 офіціантів, 2 бармена, 2 прибиральника, 1 шеф-кухар, 4 кухарі, 2 мийника посуду, 1 водій, 1 головний бухгалтер, 1 бухгалтер.

2.2 Діяльність системи формування попиту (ФОП) на продукцію і послуги підприємства ресторанного господарства

У громадському харчуванні попит виступає як форма прояву потреб населення на кулінарну продукцію та послуги з організації її споживання і є частиною попиту на споживчі товари та послуги в цілому. Процес формування попиту в цій сфері послуг складний, що зумовлено її специфікою. З одного боку, підприємства громадського харчування задовольняють життєво необхідну потребу людей в продуктах харчування. З іншого боку, дана потреба може задовольнятися і в домашніх умовах, а тому користуватися послугами підприємств харчування населення буде тільки в тому випадку, якщо пропозиція на даному ринку буде відповідати їх попиту. Крім того, відвідування підприємств харчування, особливо загальнодоступної мережі, пов’язано не тільки зі споживанням їжі, але і з іншими причинами (економією часу, бажанням відпочити, розважитися та ін.)

Специфіка попиту на продукцію та послуги громадського харчування обумовлена​​, як характером самої продукції, так і умовами її реалізації та споживання. Особливості попиту випливають з об‘єднані в часі і просторі.

Особливість попиту в громадському харчуванні, перш за все, виявляється в об‘єкті попиту. У роздрібній торгівлі попит пред’являється на конкретний товар, тому по величині попиту населення на окремі товари можна судити про його обсяг і структуру. об‘єктом попиту в громадському харчуванні виступає комплекс послуг, що складається з безпосередньо продукції, послуги з її реалізації та організації споживання.

Ще однією особливістю попиту в громадському харчуванні є взаємозамінність пропонованої продукції, як внутрішньогрупова (наприклад, антрекот, біфштекс і т.д.), так і міжгрупова (рибні, м’ясні, овочеві страви). По суті, саме формування асортименту пропонованої продукції в підприємстві громадського харчування побудоване на принципі взаємозамінності: споживач, не знайшовши в меню однієї страви, замінює її іншою.

Попит на продукцію та послуги носить яскраво виражений сезонний характер, що зумовлено як сезонним виробництвом багатьох продуктів харчування (овочів, фруктів), так і різними потребами в харчуванні: взимку зростає попит на висококалорійні страви, гарячі напої; влітку на овочі, фрукти, прохолодні напої, морозиво і т.д. Сезонність проявляється і в потребі в літній час відкривати літні майданчики. В останні роки практично всі підприємства організують обслуговування на відкритому повітрі за рахунок додатково встановлених столів.

Коливання попиту проявляється не тільки в часі року і доби, а й в його різній інтенсивності в залежності від днів тижня. Для підприємств загальнодоступної мережі характерний підвищений попит у вихідні та святкові дні.

Отже, попит на продукцію та послуги громадського харчування певного виду проявляється в підприємстві і поза ним не може бути задоволений. Тому обсяг і структура попиту залежать від кількості підприємств, їх виробничої потужності, кількості місць у них, спеціалізації, оборотності місць і т.д., що визначають обсяг пропозиції на ринку.

Процес споживання в громадському харчуванні індивідуалізований, кожен споживач має свої смаки, звички, потреби, переваги, мотиви відвідування. В силу цього попит носить досить диференційований характер і в істотній мірі залежить від психофізіологічних особливостей людей, їх звичок, національних традицій. Тому при дослідженні попиту особливої ​​актуальності набуває вивчення поведінки споживача.

На попит впливає і місце розташування підприємств харчування. Завжди попит на послуги будь-яких типів підприємств, розташованих в центральній частині міст, в місцях відпочинку та інтенсивних людських потоків, в районах зосередження торговельних підприємств, на жвавих магістралях, в кілька разів вище, ніж у житлових районах .

великий вплив на попит надає конкурентне оточення підприємства, але в громадському харчуванні конкурентом виступає підприємство аналогічного типу з приблизно однаковим асортиментом продукції та порівнянним рівнем цін на неї, розташоване в радіусі пішохідної доступності. Ресторан і закусочна, розміщені поруч один з одним, не є основними конкурентами, оскільки кожне орієнтоване на свого споживача: з певним рівнем доходу, з різною метою відвідування, розташовуваним часом , можливістю і згодою заплатити різну суму грошей на задоволення своєї потреби, хоча в деякій мірі таке сусідство підприємств харчування і впливає на обсяг попиту.

таким чином, попиту в громадському харчуванні властиві велика рухливість, мінливість, диверсифікація, швидкість реакції на зміну цін, мінливі вимоги споживачів.

За останній час кафе «Зимовий сад» зіткнулося з серйозною проблемою. Попит на його послуги з боку споживачів не досягає обсягів, необхідних для отримання бажаного прибутку. Необхідно маркетингове дослідження, результати якого могли б визначити подальшу політику кафе.

Адміністратор кафе «Зимовий сад» розробив анкету з метою поліпшення якості обслуговування. Протягом одного робочого дня було проведено анкетування відвідувачів кафе (Додаток В), в результаті чого були отримані дані, що ілюструють думку середньостатистичного клієнта, який реально може оцінити діяльність кафе. Всього було опитано 50 осіб.

Основну частку споживачів становлять жінки і чоловіки у віці від 30 до 49 років.

На питання «Як часто Ви відвідуєте наше кафе?» 30% відвідувачів відповіли, що знаходяться тут перший раз, 20% бувають 1-2 рази на місяць, 30% відвідують регулярно, 20% обрали варіант дуже рідко.

Більшість опитаних є постійними клієнтами та особами, які довідалися про кафе з реклами. Тобто споживачі в більшості своїй мають доступ до джерел інформації про кафе. реклама — діє, хоча попит як і раніше залишається недостатнім.

У ході спостереження було встановлено, що інформування про діяльність кафе ведеться активно, реклама розташована в місцях скупчення людей. Але недостатньо інформації про ціни, в результаті чого, зайшовши в кафе, людина просто виходив з нього, не дізнавшись ціни, а просто побачивши інтер’єр, який у свідомості споживачів співвідноситься з виключно високими цінами, отже, необхідно додаткове інформування про ціни. При цьому 50% відвідувачів відповіли, що обслуговування дуже добре, 20%- добре, 30%- задовільне.

Більш за все клієнтам подобаються другі страви 40%, десерти 30%, закуски 15%, перші страви 15%.

% клієнтів відповіли, що їм сподобалась кухня, 34% якість обслуговування, 13% помірні ціни, жива музика 10%, інше 7%.

Від відвідувачів надійшли наступні побажання та пропозиції щодо поліпшення якості послуг:

Зробити танцпол;

Збільшити кількість столиків;

Успіхів і процвітання.

Основна причина недостатнього попиту в кафе: розмите позиціонування й нечітке визначення цільової аудиторії.

Крім того виявлені другорядні , але не менш важливі причини :

* Недостатньо інформативна реклама,

* Невелика площа парковки.

2.3 Діяльність системи стимулювання збуту (СТИЗ) продукції і послуг підприємства ресторанного господарства

Збутова політика підприємств громадського харчування базується на основній загальної послугу — реалізації матеріальних і нематеріальних результатів надання послуги. Збутова політика виробничо-обслуговуючих підприємств громадського харчування відрізняється і від збутової політики торговельних організацій, а також обслуговуючих підприємств громадського харчування, які реалізують матеріальні результати діяльності виготовлювачів продукції або виконавців послуг. Спільність же збутової політики виконавців послуг громадського харчування та роздрібної торгівлі полягає в обов’язковості обслуговування індивідуального споживача. Тому надання послуги одночасно є і її збутом, в той час як у підприємств- виготовлювачів виробництво і реалізація продукції не збігаються за часом.

таким чином, збутова політика виконавця послуг громадського харчування реалізується в процесі обслуговування. Кількість замовлених споживачем страв або кондитерських виробів визначається не тільки його потребами і платоспроможністю. У процесі безпосередньої взаємодії з персоналом він може змінити спочатку прийняте рішення щодо асортименту та кількості замовлених страв і додаткових послуг. Наприклад, офіціант, бармен або роздавальник може порекомендувати фірмове або замовлене блюдо або найбільш вдало приготоване, поліпшеної якості, пояснивши відвідувачу його гідності.

Напрями збутової політики визначаються керівництвом конкретного підприємства з урахуванням характеру попиту, особливостей поведінки споживачів, технологічних і обслуговуючих можливостей підприємства. При підвищеному попиті на послугу (наприклад, в обідній час) керівництво підприємства громадського харчування може залучати додатковий виробничий і обслуговуючий персонал, заздалегідь готувати напівфабрикати і готові страви, якщо це дозволяють зробити терміни їх придатності, пропонувати комплексні набори страв (сніданки, обіди, вечері), збільшувати кількість посадкових місць (винесення столів і стільців на вулицю в літній час ) і т.п. Зниження або коливання збуту послуг громадського харчування вимагає реалізації певних маркетингових заходів щодо організаційної, економічної та інформаційної підтримки. До числа таких заходів може відноситися переорієнтація діяльності підприємства на виробництво і реалізацію продукції власного виробництва та готових товарів через магазини кулінарії, роздрібної торгівлі та розносну торгівлю: доставка їх в офіси, номери готелів, купе залізничних вагонів і інші нетрадиційні місця споживання їжі.

правильно організоване просування товарів і послуг виключно ефективно і дозволяє не тільки вирішити проблеми з їх збутом, а й постійно збільшувати обсяги реалізації продукції.

Кафе «Зимовий сад» ставить перед собою наступні завдання стимулювання:

* Підвищення продажів,

* Залучення клієнтів конкурентів,

* Залучення постійних клієнтів,

* Заохочення співробітників за більш продуктивну роботу.

Стимулювання споживачів сприймається ними як «безкоштовний подарунок» чи розвага. Споживач має можливість вибору серед запропонованих йому варіантів стимулювання і байдужний до того, від кого йде стимулювання — від виробника чи торгової мережі. Про це свідчать численні опитування, проведені агентствами щодо стимулювання продажів.

Опитування також показали, що споживач віддає перевагу таким видам стимулювання, як безкоштовні зразки, що супроводжують покупку; додаткова кількість товару, що надається безкоштовно; продаж за зниженими цінами.

Існують такі методи стимулювання збуту в підприємствах харчування :

* Знижки. У кафе «Зимовий сад» проводяться акції під час яких певна страва або напій пропонується за зниженою ціною. Перевага даного методу стимулювання полягає в тому, що він дозволяє заздалегідь точно оцінити вартість операції, швидко організувати її в найпростіших формах, максимально скоротити терміни її проведення без якої-небудь попередньої підготовки, у тих випадках, коли потрібно негайно відреагувати на дії конкурентів.

Розміри зниження цін повинні бути досить відчутними, щоб на них можна було будувати рекламне звернення; досить стимулюючими попит, щоб компенсувати падіння прибутку, зв’язане зі зниженням цін ; і досить привабливими, щоб переконати споживача вибрати даний продукт.

* Розповсюдження листівок з пропозиціями знижок. Керівництво кафе вдається до даного методу стимулювання збуту при введенні нових позицій в меню. Листівки поширюються у місцях скупчення людей та пред’явнику купона надається знижка на певні страви чи напої.

* Надання безкоштовних зразків продуктів. Даний метод не використовується в кафе «Зимовий сад», тому що сполучено зі значними витратами, а так само не дозволяє повною мірою оцінити перспективи реалізації продукту.

Дана операція стимулювання збуту має єдину мету — ознайомити покупця з товаром, дати йому спробувати товар .

* Розсилка інформаційних матеріалів і пропозицій про знижки та пільги поштою. Даний метод стимулювання в кафе не використовується.

* Поширення інформаційних матеріалів та пропозицій про знижки та пільги через газети , спеціалізовані журнали і додатки до них. Не застосовується через низьку ступень сприйнятливості споживачів і досить високої ціни .

* Утворення пакету з декількох продуктів зі знижкою. Цей метод стимулювання збуту продукції постійно застосовується в кафе «Зимовий сад». З 12.00 до 16.00 в будні дні гості можуть замовити бізнес -ланч, який включає в себе салат, суп дня, гаряче на вибір і чай каву. Даний метод сприяє швидкому збільшенню обсягів продажів, дає наочний результат.

* Введення дисконтної накопичувальної системи для постійних клієнтів. Основна мета — закріплення кола постійних клієнтів. У кафе «Зимовий сад» даний метод не використовується.

* Стимулювання персоналу. Кожного місяця в кафе визначається кращий офіціант та кухар, який отримує грошову премію.

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ФОПСТИЗ НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

У результаті аналізу кафе «Зимовий сад» був виявлений основний недолік системи стимулювання збуту, це розмите позиціонування й нечітке визначення цільової аудиторії. У зв’язку з цим було зроблено висновок, що на підприємстві існує необхідність вдосконалення системи стимулювання збуту.

Для розробки програми стимулювання кафе «Зимовий сад», були вивчені особливості споживачів. Також були досліджені методи просування, які використовуються організацією. Підприємством застосовуються такі методи стимулювання: розповсюдження листівок із пропозицію знижок при введенні нових позицій в меню, додаткову кількість товару безкоштовно, а так само застосовується стимулювання персоналу.

Після розробки, була розроблена й випробувана на практиці програма стимулювання збуту. Для надання споживачам достатньої кількості інформації про ціни біля входу було вивішено меню, щоб клієнти могли з ним ознайомитися, не заходячи в кафе.

Так само введена дисконтна систему: після замовлення на суму не менше 1500 грн. гостю видається карта, що надає знижку в розмірі 10 %.

У залі висить плакат, що пропонує замовити в кафе «Зимовий сад» організацію банкетів, корпоративних заходів та дитячих свят. Клієнтів зацікавила дана пропозиція, і вони з радістю користуються даною послугою. Так само замовлення надходять по телефону від людей, які дізналися про послугу з газети.

Для стимулювання персоналу в папку з рахунком буде вкладена роботу офіціанта на кухарів. Кожна анкета буде проаналізована адміністратором, це дасть можливість не тільки контролювати роботу обслуговуючого персоналу, а й отримати важливі відомості про побажання клієнтів. Наприкінці місяця підбиватимуться підсумки, фотографія офіціанта та кухаря, які набрали більшу кількість позитивних відгуків, висітиме на дошці в залі кафе.

В результаті проведених тренінгів для персоналу, рівень обслуговування помітно підвищився, споживачі залишають сприятливі відгуки про роботу офіціантів та барменів в спеціальних анкетах, вкладених в папку з рахунком.

У кафе «Зимовий сад» немає власного Інтернет-сайту, який допоміг би збільшити кількості продажів і залучити нові цільові аудиторій.

Причини розробки Інтернет —сайту кафе:

* Сайт є свого роду рекламою, тому що навіть випадковий набір слів в пошукових програмах може вивести потенційного споживача на нашу організацію;

* Завдяки наявності сайту можна легко ознайомитися з роботою організації, прочитати інформацію про пропоновані товари і послуги;

* Можливе збільшення кількості продажів і залучення нових цільових аудиторій;

* За коштами Інтернет-сайту можливо проводити маркетингові дослідження, розміщуючи на сторінках сайту різні опитування та ін.

Сайт-візитка — це просто рекламний буклет кафе в Інтернеті. На ньому зазвичай розміщується загальна інформація про організацію (область діяльності, простий список пропонованих товарів або послуг, що надаються, успіхи, нагороди і подібна інформація), адреса і план проїзду.

Для кафе «Зимовий сад» варто створити саме сайт-візитку, так як він має такі переваги, як легке внесення змін телефонних номерів, адреси, цін і т.д.

Також для стимулювання збуту продукції кафе розробимо акцію «2 ціні 1». Платформою, на якій будується такий метод мотивації, як додаткову кількість товару безкоштовно, є потужний стимул (економія коштів) і ідея щедрості виробника. Психологічний вплив набагато більше, коли пропонується на 20 % більше товару, ніж коли пропонується 20-ти відсоткова знижка, хоча вигідніше друге. Даний метод на відміну від простого зниження цін сприяє поліпшенню іміджу товару.

суть акції « 2 за ціною 1 » буде полягати в наступному: в ​​певний час клієнтові буде пропонуватися отримати другий келих певного напою безкоштовно.

Даний метод стимулювання переслідує дві мети:

* Дати споживачеві додаткову кількість товару, що принципово відрізняється від зниження цін, метою якого є економія грошей;

* Надати більш різносторонній і предметний характер контакту між підприємством і споживачем.

Акція проходитиме щодня з 21 до 23 годин.

Понеділок: другий келих коктейлю «Мохіто» безкоштовно;

Вівторок: другий келих коктейлю «Б-52» безкоштовно;

Середа: другий келих коктейлю «Піно-колада» безкоштовно;

Четвер: другий келих коктейлю «Віскі -Кола» безкоштовно;

П’ятниця: другий келих пива 0,5 л. безкоштовно;

Субота: другий келих шампанського «Артемівське» безкоштовно;

Неділя: другий келих коктейлю «Лонг Айленд Айс Ті» безкоштовно.

Спеціально розроблені, барвисті листівки з зображеннями напоїв та інформацією про акцію будуть вкладені в меню, таким чином з заходом зможуть ознайомитися всі відвідувачі кафе.

Для аналізу результатів введеної програми стимулювання збуту було проведено дослідження, яке показало що проведені заходи дали позитивний результат.

Таким чином, система стимулювання збуту в кафе «Зимовий сад» може включати такі методи стимулювання:

* красиво оформлене меню при вході в кафе;

* Дисконтна програма;

* Послуги з організації банкетів, корпоративних заходів, дитячих свят;

* Програма стимулювання персоналу;

* Власний сайт в Інтернет;

* Акція «2 за ціною 1»

ВИСНОВКИ

Розглянувши основні теоретичні та практичні питання, пов’язані з формуванням попиту та організацією збутової політики на підприємствах ресторанного господарства та шляхами підвищення її ефективності, можна зробити наступні висновки.

Формування попиту і стимулювання збуту повсюдно доповнюють і взаємозамінюють один одного, зливаючись в єдине ціле. Попит на продукцію та послуги громадського харчування в масштабах міста знаходиться під одночасним впливом комплексу факторів як об‘єктивного, так і суб’єктивного характеру, на нього істотний вплив роблять місцеві умови і характер функціонування самих підприємств. Забезпечення збуту є головною метою фірм, що здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників з аналогічними товарами.

Головним завданням стимулювання збуту є дія на споживача і спрощення процесу продажу. Але перш, ніж дійти до передбачуваного адресата, воно має бути прийняте і добре представлене підприємством. Звідси виникає необхідність постійного проведення спеціальних акцій з мотивації і стимулюванню .

Висновки та рекомендації, отримані в ході дослідження, дозволили удосконалити роботу з клієнтами кафе «Зимовий сад», що однозначно визначає практичну значимість даної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1) Айситулина К. Тренинги персонала в ресторане. — М.: Ресторанные ведомости, 2008.

) Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический Менеджмент организации. — М.: Изд-во Михайлова В.А. 2000.

) Батраева Э.А. изучение спроса в общественном питании: теория и практика: Монография. Красноярск: КрасГУ, 2002.

) Беляевский И.К. маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. — М.: финансы и статистика, 2001.

) Богатин Ю. В., Швандар В.А. Экономическое управление бизнесом: Учеб. пособие для вузов. — М.: Юнити-Дана, 2001.

) Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Пер.с англ. / Науч.ред. и авт.предисловия Ф.А. Крутиков. — М.: Экономика, 2000.

) Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный Менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2002.

) Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес. Маркетинг и менеджмент. — М.: Книжный мир, 2002.

) Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П.и др. экономическая теория: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2007.

) Дурович А. ) Калинина Л.А. Спрос на продукцию и услуги общественного питания и методы изучения. — Л.: ЛИСТ, 1991.

) Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. ) Милкович Д.Т., Ньюман Д. М.. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала. — М.: Вершина, 2005.

) Наволоцкая Я. Е. руководство современного менеджера ресторана. Решение проблем день за днем. — М.: Вершина, 2006.

) Николаева М.А. ) Саак А. Э., Якименко, М. В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны). — Спб.: Питер, 2008.

) Сала Ю. ) Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный финансы и статистика, 2002.

19) #»center»>Додаток А

Організаційна структура кафе «Зимовий сад»

Додаток Б

Меню кафе «Зимовий сад»

САЛАТИ

Салат «Олів’є» 1/180 42.00

Оселедець під шубою 1/180 32.00

Вінегрет овочевий 1/150 26.00

Овочевий салат 1/150 31.00

Салат з капусти 1/150 25.00

Салат «Мімоза» 1/150 38.00

Салат «Цезар» 1/150 54.00

Салат «Грецький» 1/150 50.00

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Морква по-корейськи 1/110 16.00

Оселедець з цибулею 150/1 25.00

Сьомга с /с з лимоном 150/5 59.00

Шинкові рулетики 1/140 35.00

Рулетики з баклажан 1/170 30.00

Помідори малосольні 1 шт. 8.00

Огірки солоні 1 шт. 6.00

Сало з солоним огірком 100/50 35.00

Гриби мариновані 1/100 30.00

Оливки / маслини б /к 1/100 23.00

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

Кокот з куркою та грибами 1/200 42,00

Сирні кульки 1/170 36.00

Крильця курячі 1/150 40.00

Броколі в сирному соусі 1/200 39.00

Креветки 1/250 60.00

Запечена картопля 1/150 35.00

ПЕРШІ СТРАВИ

Бульйон з яйцем/грінками 1/250 25.00

Борщ Український 1/250 36.00

Грибний суп 1/250 30.00

Розсольник 1 / 250 36.00

Суп гороховий 1 / 250 32.00

Рибний суп 1/250 38.00

Суп -пюре з печериць 1/250 33.00

Суп курячий з потрохами 1/250 30.00

Щі із щавлю 1/250 28.00

Окрошка 1/250 32.00

РИБНІ СТРАВИ

Котлета рибна з сиром 1/110 39.00

Сьомга на грилі 1/150 92.00

Форель річкова запечена 1/150 65.00

Щука фарширована 1/400 115.00

М’ЯСНІ СТРАВИ

Голубці ледачі 150/40 30,00

Плов 1/250 40.00

Шніцель свинячий 1/130 35.00

Гречка з шинкою 1/200 32.00

Бефстроганов зі свинини 1/150 49.00

Ковбаска з сиром 1 шт. 40.00

Шашлик зі свинячої шийки 1/200 55.00

Шашлик з курки 1/150 35.00

ГАРНІРИ

Овочі на грилі 1/200 45.00

Картопляне пюре 1/200 23.00

Картопля по- селянськи 1/200 25.00

Гречка 1/300 19.00

Рис з овочами 1/300 19.00

БОРОШНЯНІ ВИРОБИ

Кекс з родзинками 1 / 90 8.00

Ватрушка з сиром 1 шт. 10.00

Круасан з карамеллю 1 шт. 10.00

Булочка з маком 1 шт. 8.00

ДЕСЕРТИ І КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

Фруктовий салат 1/250 35.00

Ягідний кисіль 1/200 15.00

Желе Вишенька 1/200 20.00

Персиковий шарм 1 шт. 32.00

Тістечко Наполеон 1шт. 22.00

Шоколадний чізкейк 1 шт. 40.00

Чізкейк Нью Йорк 1 шт. 40.00

Тірамісу 1 шт. 35.00

Суничний торт 1 шт. 32.00

БАР

ПИВО РОЗЛИВНЕ

Чернігівське світле 500 12

Хайнікен світле 300/500 12/17

Крушовіце темне 300/500 15/20

Хугарден нефільтроване. 300/500 15/20

ГОРІЛКА

Фінляндія 50 15

Перепілка 50 8

Горілка з сріблом 50 12

Немірофф горілка 50 10

Немірофф медова 50 10

ВИНО БІЛЕ

Будаї Іршаі Олівер сухе 150 16

Токай Фурмінт п/солодке 150 12

Кокур солодке 150 12

ВИНО ЧЕРВОНЕ

Алазанська долина напів/сол. 150 16

Мікадо напів/сол. 150 13

Мерло сухе 150 13

Тайан руж п/солодке 150 15

ІГРИСТІ ВИНА

Крим красне сухе 750 120

Крим біле сухе 750 120

Крим біле н/сухе 750 120

Артемівське біле напів/сол. 750 80

АПЕРИТИВ

Мартіні Б’янко 50 85

Мартіні Розе 50 85

Мартіні Россо 50 85

Мартіні Екстра Драй 50 85

Старе Місто 8 років 50 35

Старе Місто 5 років 50 30

Айпетрі 3* 50 20

Айпетрі 4* 50 15

ВІСКІ

Св. Патрік 50 25

Джеймесон 50 35

Джек Деніелс 50 40

Джим Бім 50 30

РОМ

Бакарді Суперіор / блек 50 30

ТЕКИЛА

Ольмека Сільвер 50 35

Ольмека Голд 50 35

ДЖИН

Біфітер 50 30

КОКТЕЙЛІ КЛАСИЧНІ

Мохіто 250 45

(Ром, лайм Джюс, цукровий сироп , газ. вода, лайм, м’ята)

Б-52 50 40

(Калуа, бейліс, куантро )

Лонг Айленд айс ти 270 50

(Джин, текіла, тріпл сек, горілка, ром, лайм Джюс, цукровий сироп, пепсі)

Текіла Сан Райз 300 40

(Текіла, апельсиновий сік, гренадин)

Піно-колада 320 50

(Ром, малібу, вершки, кокосовий сироп, ананасовий сік)

Маргарита 100 40

(Текіла, тріпл сек, лайм Джюс)

Блакитна Гавань 285 50

(Блю Кюрасао, ром, малібу, ананасовий сік)

Віскі -Кола 200 35

(Віскі, кола)

Секс на пляжі 300 40

(Горілка , персиковий лікер, апельсин. сік, гренадин )

Свіжий вітер 180 35

(Блю Кюрасао, мартіні Бянко, 7up )

ГАРЯЧІ НАПОЇ

Глінтвейн класичний 200 30

Глінтвейн "Вишневий" 200 35

Глінтвейн "Вітамінний" 180 35

Свіжовичавлені соки

Апельсиновий 200 25

Лимонний 200 20

Яблучний 200 25

СОК В АСОРТИМЕНТІ 200 8

ЧАЙНА карта

Ерл Грей 500 25

Жасмин Голд 500 25

Крем Оранж 500 25

Садові ягоди 500 25

КАВОВА карта

Еспресо 50 10

Американо 100 10

Каппучино 100 15

Латте 180 20

Гляссе 100 17

МОРОЗИВО

Ванільне 100 20

Полуничне 100 20

Вишня з вершками 100 20

Шоколадне 100 20

Додаток В

Шановні гості!

Ми будемо вам дуже вдячні, якщо Ви заповните цю анкету, яка, як ми сподіваємося, допоможе нам поліпшити якість обслуговування в нашому ресторані.

ПІБ__________________________________________________

1.Стать:

чоловіча

жіноча

2.Вік:

18-29 років

30-49 років

50-59 років

60 років і старше

3.Як часто Ви відвідуєте наше кафе?

4. перший раз

5. 1-2 рази на місяць

регулярно

дуже рідко

6.Звідки Ви дізналися про кафе?

від друзів

СМІ

Наружна реклама

Інтернет

7.Що Вам сподобалося в нашому ресторані?

добра кухня

якість обслуговування

8. помірні ціни

жива музика

інше ________________________________________________

9.Як Ви оцінюєте якість обслуговування?

дуже добре

добре

задовільне

10.Як Ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою якість страв?

закуски

перші страви

другі страви

десерти

.Чи вважаєте Ви вибір страв досить різноманітним?

так

ні

Ваші зауваження по роботі:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата заповнення ________________ Підпис________

Дякуємо вам за заповнення анкети.

Додаток Г

Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА КАФЕ. Загальні положення

Директор ресторану відноситься до категорії керівників.

Директор підпорядковується безпосередньо засновнику кафе.

На посаду директора кафе призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом в системі громадського харчування не менше 3 років або середня професійна освіта і стаж роботи за фахом в системі громадського харчування не менше 5 років.

Призначення на посаду директора ресторану та звільнення з неї здійснюється наказом засновника кафе.

Директор кафе повинен знати :

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих і місцевих органів управління, що стосуються підприємства громадського харчування;

Правила виробництва і реалізації продукції громадського харчування;

Організацію виробництва і управління рестораном, завдання і функції його підрозділів;

Економіку громадського харчування;

порядок ціноутворення;

Організацію оплати та стимулювання праці;

Законодавство про працю та охорону праці України ;

Правила внутрішнього трудового розпорядку ;

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту та особистої гігієни;

Директор кафе в своїй діяльності керується статутом підприємства, цією інструкцією. На час відсутності директора ресторану його обов’язки виконує заступник ( за відсутності такого — особа , призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.. Посадові обов’язки

Директор кафе:

Оформляє документи, необхідні для здійснення діяльності з надання послуг громадського харчування.

Здійснює організацію, планування і координацію діяльності кафе.

Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки і технології, прогресивних форм обслуговування й організації праці.

Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, оцінку результатів виробничої діяльності та якості обслуговування клієнтів.

Вивчає попит споживачів на продукцію ресторану.

Веде переговори та укладає договори поставки продовольчих товарів, напівфабрикатів і сировини, забезпечує їх своєчасне одержання, контролює терміни, асортимент , кількість і якість надходження і реалізації продуктів.

Здійснює організацію обліку вироблених робіт і послуг , подання звітності про виробничу діяльність , в т.ч. власнику кафе.

Надає відомості, пов’язані з наданням послуг громадського харчування, контролюючим органам.

Встановлює для підлеглих йому працівників службові обов’язки та вживає заходів щодо забезпечення їх виконання.

Приймає рішення про призначення, переміщення і звільнення від займаних посад працівників ресторану; застосовує заходи заохочення працівників , накладає стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни .

Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку .

Забезпечує проходження працівниками ресторану медичного обстеження в терміни, що встановлюються органом санітарного нагляду.

Керує працівниками ресторану.. права

Директор кафе вправі:

Знайомитися з проектами рішень засновника підприємства (власника), що стосуються діяльності кафе.

Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

Вносити на розгляд засновника підприємства (власника) пропозиції щодо поліпшення діяльності кафе та підвищення якості надаваних послуг.

Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

Вимагати від засновника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і прав.. Відповідальність

Директор кафе несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством України.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА. Загальні положення

1.Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

2.Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора кафе з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

.Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується директору кафе.

.Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.

5.Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

6.Головний бухгалтер повинен знати:

-Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

-Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

-Правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

-Економіку, організацію виробництва, праці і управління.

-Податкову справу, основи цивільного права.

-Трудове, фінансове та господарське законодавство.

-Правила та норми охорони праці.. Завдання та обов’язки

Головний бухгалтер:

1.Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

2.Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

.Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

.Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

.Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

.Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

.Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

.За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

.Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

.Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

.Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

.Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства

.Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки.

.Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

.За відсутності головного бухгалтера його обов’язки виконує бухгалтер.

III. права

Головний бухгалтер має право:

1.Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

2.В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

.Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.

.Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

.Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

.В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

IV. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

1.За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

.За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА КАФЕ. Загальні положення

Адміністратор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора кафе.

Адміністратор підпорядковується безпосередньо директору кафе.

На посаду Адміністратора призначається особа, яка має вищу професійну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи або професійно-технічну освіту і стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Адміністратор повинен знати :

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються роботи підприємства, установи, організації;

Структуру управління, права та обов’язки працівників і режим їх роботи;

Правила і методи організації обслуговування відвідувачів;

Види послуг, що надаються;

Основи економіки, організації праці та управління;

Основи маркетингу та організації реклами;

Планування та порядок оформлення приміщень і вітрин;

Основи естетики та соціальної психології;

Законодавство про працю;

Правила внутрішнього трудового розпорядку;

Правила і норми охорони праці.. Функціональні обов’язки

Адміністратор:

Здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов.

Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей.

Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, що надаються.

Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи.

Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами усередині приміщення і на будівлі.

Забезпечує чистоту і порядок в приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території.

Складає графік роботи офіціантів і барменів.

Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни.

Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, прийняті заходи щодо їх ліквідації.. Права

Адміністратор має Право:

Давати розпорядження і вказівки і приймати відповідні дії з усунення причин, що створили конфліктну ситуацію.

Вносити пропозиції керівництву кафе щодо поліпшення роботи, що відноситься до його функціональних обов’язків.. Відповідальність

Адміністратор несе відповідальність за:

Невиконання своїх функціональних обов’язків.

Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

Невиконання наказів , розпоряджень директора підприємства.

Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки , встановлених на підприємстві.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОФІЦІАНТА. Загальні положення

Офіціант відноситься до категорії фахівців.

Призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом Директора кафе.

Офіціант підкоряється Адміністратору і, безпосередньо, Директору підприємства. У відсутність Адміністратора , підпорядковується Бармену.

На посаду Офіціанта призначається особа , яка має середню спеціальну освіту (спеціальність — офіціант 4 розряду) і стаж роботи за фахом не менше 1 року. Особливі вимоги: вміння працювати в команді.

Офіціант є матеріально-відповідальною особою і несе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства та внутрішніх Правил несення матеріальної відповідальності.

У період тимчасової відсутності Офіціанта, його обов’язки покладаються на іншого (змінного) Офіціанта.

Офіціант повинен знати і суворо дотримуватися :

Накази і розпорядження вищого керівництва;

Правила внутрішнього трудового розпорядку;

« Меню» підприємства і ціни;

Інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни;

Види і правила сервіровки столу і обслуговування різних урочистостей;

Види і призначення використовуваних: столового посуду, столових приладів, столової білизни;

порядок отримання, здачі та обліку: посуду, приладів, білизни та інвентарю;

Правила експлуатації застосовуваного обладнання та інвентарю;

Основи технології приготування їжі, кулінарну характеристику холодних і гарячих закусок, перших і других страв, десертів, холодних і гарячих напоїв, вино-горілчаних виробів.. Посадові обов’язки

Сервірувати столи.

Своєчасно міняти скатертини і серветки у міру їх забруднення .

Надавати на прохання відвідувача кваліфіковану допомогу при виборі блюд і напоїв.

Орієнтувати замовника за часом приготування замовлених страв.

Розподіляти замовлення по місцю його виконання між барменом і кухарем.

Контролювати своєчасність приготування і товарний вид блюд перед подачею на стіл.

Подавати замовлені страви.

Виводити остаточну суму замовлення по «Рахунку».

Подавати «Рахунок» відвідувачу і проводити з ним повний розрахунок за замовлення.

Оформляти зал і сервірувати столи, відповідно святковим і поточним подіям.

Оформляти реєстри в кінці робочого дня.

Утримувати своє робоче місце і зал для відвідувачів у повному порядку і чистоті.

Проводити щомісячний переоблік посуду.

Бути уважним і ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

Знати сорти і види вітчизняних та імпортних товарів, а також їх коротку товарознавчу характеристику.

Бути одягненим у формений одяг.

Проявляти творчий підхід до своїх безпосередніх обов’язків, намагатися бути корисним фірмі в її поточної господарської діяльності. Виявляти розумну конструктивну ініціативу.. права

Офіціант має право:

Вимагати від керівництва фірми створення необхідних умов для зберігання матеріальних цінностей, забезпечення форменим одягом і всім необхідним для належного сервісного обслуговування відвідувачів.

Вносити керівництву фірми пропозиції щодо поліпшення якості обслуговування відвідувачів.

Брати участь у громадському житті колективу.

Бути присутнім на засіданнях, зборах підприємства з питань діяльності підприємства .

Приймати самостійні рішення з виникненням спірних ситуацій у межах своєї компетенції, якщо прийняте ним рішення не йде в розріз з інтересами підприємства.

Вимагати своєчасного і якісного виконання замовлення від Бармена і Повара.. Відповідальність

Офіціант несе відповідальність за :

Невиконання вимог посадової інструкції.

Недотримання правил торгівлі.

Поява на робочому місці без форменого одягу і в неналежному стані.

Порушення режиму роботи.

Збереження довірених матеріальних цінностей.

Недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Невиконання правил протипожежної безпеки і техніки безпеки на робочому місці.

Незбереженість платіжних документів, а також товарів, посуду, інвентарю та обладнання.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БАРМЕНА. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність бармена.

Бармен призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора кафе в порядку, встановленому Трудовим кодексом України.

Бармен підпорядковується безпосередньо адміністратору.

На посаду бармена призначається особа, яка має середню спеціальну освіту і стаж роботи з даної спеціальності не менше 2 років.

В період його тимчасової відсутності (відпустка, хвороба) його обов’язки виконує інший бармен.

Бармен повинен знати :

Асортимент, рецептури і технологію приготування обмеженого асортименту алкогольних і безалкогольних напоїв;

Асортимент реалізованих в барах готових до вживання напоїв;

Правила відпуски, способи і правила викладення товару на барній стійці і вітрині;

Правила етикету і техніку обслуговування відвідувачів у кафе;

Принцип роботи та правила експлуатації застосовуваного обладнання;. Посадові обов’язки

Бармен виконує наступні функції:

-обслуговує відвідувачів за барною стійкою готовими до вживання безалкогольними, слабоалкогольними та алкогольними напоями;

-змішує компоненти напоїв у шейкерах, крюшоницях, збиває їх за допомогою інструментів і механізмів;

-оформляє вітрини і барну стійку;

-здійснює контроль за дотриманням відвідувачами культури поведінки;

-дотримується Правила внутрішнього трудового розпорядку організації ;

-дотримується вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці ;

-дбайливо ставиться до майна Роботодавця та інших працівників;

-не розголошує відомості, що становлять комерційну таємницю організації .

III. права

Бармен має право :

-своєчасно і в точно встановлені в організації терміни отримувати встановлену для бармена заробітну плату;

-відстоювати свої права, надані трудовим законодавством України працівникові, у разі їх порушення Роботодавцем.

IV. Відповідальність

Бармен 4 -го розряду несе відповідальність як за неналежне виконання своїх обов’язків, так за бездіяльність і неприйняття рішень з питань , що входять до його компетенції відповідно до цієї інструкції.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ШЕФ-КУХАРЯ

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шеф-кухар" відноситься до категорії "Робітники".

.2. Кваліфікаційні вимоги — Базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"); для бакалавра або молодшого спеціаліста — стаж роботи в закладах харчування не менше 3 років або курсове підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 5 розряду не менше 5 років.

.3. Знає та застосовує у діяльності:

нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;

вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення;

категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

асортимент, рецептури, технологію виготовлення усіх видів страв, кулінарних та кондитерських виробів, напоїв, вимоги до їх якості;

порядок складання різних меню;

норми закладки сировини та виходу готової продукції;

порядок оформлення калькуляційних карток;

методи лабораторного аналізу і контролю якості продукції;

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;

наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації;

основи організації та нормування праці;

системи і методи оцінки праці робітників;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

.4. Шеф-кухар призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора кафе.

.5. Шеф-кухар підпорядковується безпосередньо директору кафе.

.6. Шеф-кухар керує роботою кухарів та робітників кухні.

.7. Шеф-кухар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2. Посадові обов’язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному асортименті.

.2. Розробляє рецептури нових страв.

.3. Організує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів.

.4. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне їх отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження і реалізації.

.5. Здійснює постійний контроль за технологією виготовляння їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил.

.6. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу.

.7. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів.

.8. Організує облік та контролює складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність.

.9. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

.10. Проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.

3. Права

3.1. Шеф-кухар має Право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

.2. Шеф-кухар має Право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

.3. Шеф-кухар має Право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.

.4. Шеф-кухар має Право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

.5. Шеф-кухар має Право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

.6. Шеф-кухар має Право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

.7. Шеф-кухар має Право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

.8. Шеф-кухар має Право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Відповідальність

.2. Шеф-кухар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

.3. Шеф-кухар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію, що відноситься до комерційної таємниці.

.4. Шеф-кухар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

.5. Шеф-кухар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КУХАРЯ 4 РОЗРЯДУ

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кухар 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

.2. Кваліфікаційні вимоги — Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією кухаря 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

.3. Знає та застосовує у діяльності:

рецептури, технологію виготовляння страв та кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової обробки;

вимоги до їх якості, термінів та умов зберігання, їх видавання;

кулінарне призначення риби, морепродуктів, м’яса, м’ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів;

правила виготовляння порційних напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини;

порядок оброблення риб осетрових порід;

ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід;

вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки продуктів;

правила організації раціонального та безпечного харчування;

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

.4. Кухар 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора кафе.

.5. Кухар 4-го розряду підпорядковується безпосередньо шеф-кухарю.

.6. Кухар 4-го розряду під час відсутності, заміщається іншим кухарем.

2. Посадові обов’язки

2.1. Готує страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки.

.2. Випускає холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці.

.3. Варить бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправочні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні).

.4. Готує різні види пасеровок та соуси на кістковому бульйоні і на молоці.

.5. Готує другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м’ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо).

.6. Готує солодкі страви.

.7. Замішує прісне та дріжджове тісто, випікає з нього вироби.

.8. Готує птицю для варіння та смаження.

.9. Здійснює підготовку риби осетрових порід до теплової обробки.

.10. Нарізає на порції рибу частикових порід.

.11. Виготовляє та порціонує напівфабрикати з яловичини, свинини, баранини.

.12. Кухар забезпечує підготовку робочого місця до початку робочого дня.

.13. Зобов’язаний дотримуватися правила товарного сусідства і ротації продуктів , контролювати терміни реалізації продуктів.

.14. Підтримує чистоту і порядок на кухні і на своєму робочому місці відповідно до вимог СЕС.

.15 Проводить планові інвентаризації .

.16. Повинен своєчасно інформувати адміністрацію про відсутність продуктів, про несправності інвентарю, сантехніки.

.17. Видає виготовлені страви строго по чеках.

3. права

3.1. Кухар 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

.2. Кухар 4-го розряду має Право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

.3. Кухар 4-го розряду має Право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

.4. Кухар 4-го розряду має Право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

.5. Кухар 4-го розряду має Право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

.6. Кухар 4-го розряду має Право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

.7. Кухар 4-го розряду має Право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Відповідальність

4.1. Кухар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

.2. Кухар 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

.3. Кухар 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію, що відноситься до комерційної таємниці.

.4. Кухар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації та законних розпоряджень керівництва.

.5. Кухар 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МИЙНИКА ПОСУДУ. Загальні положення

Мийниці посуду призначаються і звільняються від займаної посади директором кафе.

На період відпустки або тимчасової непрацездатності мийниці посуду її обов’язки можуть бути покладені на іншу мийницю. Тимчасове використання обов’язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директором кафе, видаваного з дотриманням вимог законодавства про працю .

Мийниці посуду підпорядковуються безпосередньо шеф-кухарю.

У своїй діяльності мийниці посуду керуються :

Правилами і нормами охорони праці,

Правилами техніки безпеки та протипожежного захисту,

числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами та розпорядженнями директора, цією Інструкцією,

— Трудовим договором.. Посадові обов’язки

-Мийка столового посуду із застосуванням миючих засобів протягом усього робочого дня;

-Очищення тарілок і склянок від харчових відходів;

-Приготування дезінфікуючих розчинів згідно з нормами;

-Доставка чистого посуду на роздавальні столи;

-Утримання в чистоті та дотримання правил експлуатації посудомийної машини;

-Вести облік надходження і бій посуду.

III. права

Мийниця посуду має право:

-Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

-Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

-Своєчасно і в точно встановлені в організації терміни отримувати встановлену для бармена заробітну плату;. Відповідальність

Мийниця посуду несе відповідальність :

-За невикористання або неналежне використання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку кафе, законних розпоряджень директора кафе, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав мийниця посуду несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення;

-За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці санітарно -гігієнічних правил організації мийниця посуду притягується до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством .

Учебная работа. Система формування попиту та стимулювання збуту продукції і послуг закладів ресторанного господарства на прикладі кафе 'Зимовий сад&#039