Учебная работа. Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг

Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра торговельного підприємництва

НАУКОВА ДОПОВІДЬ

з дисципліни "Логістика"

на тему "Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг"

Студентки

Факультету ФЕМП

ІV курсу; 13 групи;

Прибори К.О.

Науковий керівник:

ст.в. Кочубей Д.В.

Київ — 2014

Зміст

Вступ

1.Теоретична частина

1.1 Поняття і особливості контрактної логістики та аутсорсингу

1.2 Сучасні тенденції в області контрактної логістики

1.3 Сучасні логістичні провайдери

. практична частина

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

контрактний логістика аутсорсинг провайдер

Вступ

Логістика стає все більш і більш перспективною галуззю. На даний момент не кожна компанія здатна організувати оптимальні логістичні процеси.

Логістичні рішення стають все більш складними і масштабними, для реалізації проектів необхідно спеціальне устаткування і сучасні IT-системи, інвестиції в які вимагають великих затрат. Аутсорсинг в логістиці — це, на справжній момент, найбільш раціональний вибір, який надає замовнику безліч переваг.

В умовах загострення конкуренції між виробниками продукції, логістична діяльність набуває свого безпосереднього статусу і значення, але залишаються проблемними забезпечення її функціонування та підвищення її ефективності.

Комплекс послуг щодо впровадження логістики в діяльність підприємств можуть надавати спеціалізовані логістичні компанії та логістичні оператори. У цьому звязку необхідно провести аналіз ринку логістичних послуг в Україні.

1. Теоретична частина

.1 Поняття та особливості контрактної логістики та аутсорсингу

На даний момент на ринку логістичних послуг працює не так багато логістичних компаній і логістичних операторів (в т. ч. як українських, так і закордонних).

Контрактна логістика (або логістичний аутсорсинг) — це окрема галузь бізнесу, що дозволяє великим підприємствам передавати виконання окремих логістичних функцій, або навіть всієї логістичної системи підприємства в обслуговування іншій компанії. Логістичні компанії, як правило, надають вузькоспеціалізовані послуги: транспортування, складське зберігання, декларування (митні послуги), підготовка експортно-імпортної документації, послуги зі звязку із 2 закордонними постачальниками тощо.

Логістичні ж оператори — це логістичні компанії, які надають комплекс послуг своїм клієнтам.

Досвідчений оператор може залучати інших підрядників для виконання поставлених цілей. Крім цього, логістичні оператори укладають угоди, в основному, на середньо- та довгостроковий період та намагаються бути основним (єдиним) виконавцем для свого замовника. Логістичні оператори готові делегувати своїх окремих спеціалістів на підприємство-замовник для максимально ефективної координації їх спільної діяльності. Логістичні оператори і логістичні компанії, в будь-якому разі, намагаються чітко реагувати на вимоги підприємств-замовників та постійно покращувати якість обслуговування, керуючись в своїй діяльності основними принципами логістики.

Контрактна логістика дозволяє звільнити частину власних ресурсів, задіяних в обслуговуванні логістичних ланцюжків, і направити їх в інші сфери бізнесу, в той час, як виконання функцій логістики для даної компанії бере на себе зовнішній партнер [1].

В основі аутсорсингу логістичних функцій лежить прагнення організацій до скорочення логістичних витрат, а також бажання сконцентруватися на основних видах діяльності.

Логістичні функції не є основним видом діяльності компаній-виробників продукції та відповідно до логіки ефективного управління повинні бути винесені "за межі" організації. При цьому використання послуг логістичних провайдерів, які мають необхідні ресурси і володіють необхідними компетенціями (технологія, ноу-хау, спеціальне обладнання, підготовлені кадри), призводить не тільки до зниження рівня загальних витрат, але і до якісного підвищення рівня обслуговуваня кінцевого споживача. Поєднання інструментів логістики та аутсорсингу створює організації необхідні умови і конкурентні переваги для успішного функціонування на сучасному ринку. Такий підхід до реалізаціїлогістичних функцій і бізнес-процесів отримав назву концепції логістичного аутсорсингу.

Аутсорсинг логістичних функцій на прикладі збуту готової продукції показаний на рис.1.

Рис.1 Аутсорсинг логістичних функцій на прикладі збуту готової продукції

Багато організацій не відмовляються від виконання логістичних функцій самостійно, так як вже мають необхідне складське господарство і транспорт. Реструктуризації активів компаній в комплексі з аутсорсингу представляють собою вихід зі сформованої ситуації: залучення послуг логістичного провайдера може виявитися вигідніше, ніж утримання, ремонт і обслуговування відповідної інфраструктури власними силами. В останні роки рішення на користь логістичного аутсорсингу все частіше приймають і українські компанії [11].

.2 Сучасні тенденції в області контрактної логістики

Розвитку концепції логістичного аутсорсингу сприяють тенденції економічної глобалізації. Окремі організації стають частинами глобальної виробничої мережі. Процеси постачання і збуту також ускладнює і рівень логістичних знань для всіх партнерів по ланцюжку створення вартості перетворюється на ключовий фактор успіху. Зростаючізапити споживачів спонукають компанії застосовувати логістичний підхід до побудови свого бізнесу, а також використовувати у своїй діяльності такої інструмент, як аутсорсинг.

Високу якість логістики в економіці країни в цілому здатні забезпечити виключно спеціалізовані логістичні підприємства. Це доводить бізнес-практика всіх без винятку країн з розвиненою ринковою інфраструктурою. При цьому пакети логістичних послуг, надаваних спеціалізованими компаніями, постійно переглядаються у відповідностізі зростаючими вимогами клієнтів. Логістичні провайдери беруть на себе виконання всіх логістичних завдань організацій-клієнтів і пропонують наряду з реалізацією руху товарного потоку і послугами додавання вартості (наприклад, упаковка або сортування продукту під індивідуальні вимоги клієнта) інформаційні та фінансові послуги. Контрактна логістика являеться полем діяльності спеціалізованих логістичних підприємств, ринок послуг аутсорсингу цієї сфери постійно розширюється.

Зростання обсягів послуг аутсорсингу в галузі логістики пов’язано також і з відміною державного контролю над перевезеннями. бажання більшості фірм-виробників зробити акцент на основній діяльності, тенденції зниження матеріальних запасів, поява омп’ютерних програм, управлячих логістичними системами, створюють умови для передачі логістичних функцій і процесів спеціалізованим провайдерам. Логістичні компанії мають сьогодні комплексний комп‘ютерний метод стеження, який знижує ризик при транспортуванні і підвищує престиж фірми, що було б неможливо, якби дана функція виконувалася самої фірмою. Логістичні провайдери (третя сторона), використовуючи обмін електронними даними і супутникові системи, намічають курс фрахту, щоб точно повідомити клієнтам місцезнаходження їх водіїв та термін доставки. В середовищі "точно в строк" ("Just in Time"), де вікно поставки може становити всього лише 30 хвилин, така технологія стає вирішальною.

Доцільність використання логістичного аутсорсингу визначається для компанії-замовника в загальному випадку такими основними причинами:

тісний взаємозв’язок підприємств-виробників і постачальників продукції з підприємствами транспортної галузі в усіх ланках ланцюжка створення доданої вартості;

можливість для виробника відмовитися від непрофільних видів діяльності (логістика);

підвищення гнучкості як щодо розвитку власної організації,так і щодо її діяльності на ринках;

використання всіх переваг логістичного підходу до управління власною діяльністю без необхідності розвивати власні компетенції в цій сфері;

зниження загальних витрат, зміна структури витрат;

комплексне логістичне обслуговування високої якості, яке забезпечує провайдер;

підвищення якості послуг для кінцевого споживача, що позитивно відбивається на іміджі компанії-замовника та ін.

.3 Сучасні логістичні провайдери

Логістичні провайдери — це спеціалізовані комерційні організації, які виконують окремі операції або комплексні логістичні функції (складування, транспортування, управління замовленнями, фізичний розподіл і пр.), А також здійснюють інтегроване управління логістичними ланцюжками організації-замовника. Логістика оперує такими термінами:

PL — First Party Logistics — автономна логістика, коли організація самостійно здійснює виконання всіх логістичних функцій; це внутрішня логістика, де всі послуги з транспортування, складського зберігання, митних операцій і супутнього сервісу зосереджені всередині компаніїзамовника.

PL — Second Party Logistics — використання послуг вузько функціональних логістичних посередників (транспортні компанії, експедитори, митнні агенти, страхові компанії, склади і вантажні термінали виконують окремі логістичні функції);

PL — Third Party Logistics — все логістичні функції передані на аутсорсинг логистичному провайдеру, який здійснює комплексний логістичний сервіс;

PL — Fourth Party Logistics — логістичний оператор здійснює також управління ланцюгами поставок організації-замовника (SCM — Supply Chain Management).

PL — Fifth Party Logistics — логістичний оператор, приймаючи на себе функції 4PL, широко використовує Інтернет як єдину віртуальну платформу,

що забезпечує більш глибоке і всебічне взаємодію та координацію роботи з обслуговуваними клієнтами.

Можна виділити пять основних типів логістичних провайдерів — це на основі

1.компаній-перевізників;

2.складських операторів;

3.брокерських/експедиторських компаній;

.компаній, що займаються формуванням відправлень, оптимізацією транспортних послуг;

.компаній, що розробляють програмне забезпечення.

Провідні логістичні компанії світу:

·DHL Logistics DPWNDHL (Німеччина);

·Exel Logistics (Великобританія);

·Kuehne & Nagel (Швейцарія);

·Schenker (Австрія);

·TNT (Нідерланди);

·UPS (США).

Логістичні провайдери в Україні:

·ТОВ "АсстрА Україна";

·АТ "УВК Україна";

·ТОВ "Комора-С";

·ДП "Шенкер Україна" та ін [3].

2.практична частина

Згідно з дослідженням Cap Gemini Ernst & Young, в якому брали участь компанії автомобільної, хімічної, електронної, медичної, комп‘ютерної промисловості, компанії, що випускають товари широкого вжитку, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, телекомунікацій, на аутсорсинг найбільш часто передаються функції (%):

складування (73,7);

зовнішньої транспортування (68,4);

оформлення вантажів / платежів (61,4);

внутрішнього транспортування (56,1);

консолідації вантажів / дистрибуції (40,4);

прямого транспортування (38,6).

Рідше організації-замовники передають логистическому аутсорсеру наступні функції (%):

повернення товарів і ремонт (22,8);

менеджменту запасів (21,0);

маршрутизації перевезень та управління транспортним господарством (19,3);

інформаційних технологій (17,5);

послуги консолідації (17,5);

управління замовленнями (15,8);

прийому / обробки замовлень (5,3);

управління відносинами з покупцями (3,5).

Спосіб розподілу доходів від взаємодії замовника та аутсорсера:

метод розподілу доходів від економії використовується тоді, коли замовник та логістичний інтегратор домовилися розділяти доходи від економії логістичних ресурсів протягом договірного терміну. Для розрахунку доходу необхідна система обліку обраних показниківдо і після передачі логістики на аутсорсинг. Замовник отримує меншу частку від доходу, ймовірно не більше 20%.

Швидка окупність. При використанні методу швидкої окупності логістичний інтегратор отримує всі 100% отриманої економії так довго, поки не сплатить всі витрати на проект. На відміну від поділу доходів від економії в цьому методі повинні бути заздалегідь визначені і детально специфіковані витрати на проект. У разі якщо проект буде зупинений з ініціативи замовника, понесені витрати повинні бути виплачені. Але всі витрати повинні бути відшкодовані з економії.

Комбінації обох методів. Оплата замовником на першій стадії полягає в покритті витрат логістичного оператора на впровадження АСУ. Наступні етапи оплачуються за методом поділу доходів.Частка від доходу замовника в комбінованому методі повинна бути більш високою.

Гарантування економії. При використанні цього методу логістична компанія гарантує замовнику зниження витрат на логістику.

тут, як і у всіх інших методах, LSP перед впровадженням проекту економії логістичних ресурсів робить перевірку ланцюжка поставок замовника. Аналізується база постачальників і перевізників замовника. Пропонуються більш низькі ціни, ніж замовник платив до реалізації проекту. У методі гарантованої економії замовник знижує витрати на логістику на 10-15%. LSP же несе повний ризик отримання економії.

Ринок логістичних послуг в Україні утворився відносно недавно. Першими сюди прийшли західні логістичні компанії, а саме такі відомі фірми термінової доставки вантажів, як UPS (United Parcel Service — США), TNT (Thomas Nationwide Transport — Голландія), "Schenker-BTL", (Billspedition Transport & Logistics — Німеччина / Швеція ). Ця корпорація є однією з найбільших транс’європейських логістичних структур. Цікаво, що в Європі "Schenker-BTL" займає перше місце за обсягами вантажних перевезень наземними видами транспорту, левова частка в цьому контексті доводиться на автоперевезення. В управлінській структурі цієї корпорації одну з ключових позицій займає фірма "Scansped", яка спеціалізується на автотранспортних перевезеннях по всій Європі, а також відповідає за поставки в Україну. У Києві з 1992 року відкрито представництво "Schenker-BTL", вірніше, одна з її складових під назвою "Scansped-Україна". Як бачимо, в Україні цей Концерн робить ставку тільки на автомобільні перевезення.

Ще один міжнародний лідер в галузі експрес-доставки документів, посилок і вантажів — компанія TNT, яка активно працює і в Україні. Вона надає широкий спектр послуг, у тому числі експрес-доставку, міжнародну пошту та логістичні послуги. основа діяльності компанії — термінова доставка документів і посилок. Що стосується експрес-доставки, то TNT пропонує як економічну доставку в будь-який пункт Європи за 2-6 діб, так і найшвидшу на українському ринку послугу "9. 00 Експрес ", яка забезпечує доставку посилок у великі міста Європи до 9 години ранку наступного дня.

Компанія UPS в Україні з 1992 року. На сьогоднішній день UPS є експрес-перевізником, який гарантує своїм клієнтам успішне проходження митних формальностей та доставку експрес-вантажів вже на наступний день після прибуття вантажу на територію України, завдяки спеціальному відділу митного контролю, який проводиться на її митному складі з виходом в глобальну комп‘ютерну мережа UPS. Ця та інші інновації дозволяють компанії працювати на українському ринку на рівні світових стандартів.

Ще одним всесвітньовідомим брендом є компанія DHL. Для клієнтів вона пропонує широкий спектр послуг в сфері експрес-доставки і логістики. Компанія працює в 227 країнах світу. DHL контролює більше 40% світового ринку перевезень документів та вантажів. основу транспортної системи DHL складають 33 міжнародних сортувальні центри, власний повітряний флот, 222 літака і наземний транспорт, що нараховує більше 17 тисяч автомобілів.

Звичайно, представництва цієї фірми є і в Україні. Більш того, в рамках проведеної інвестиційної програми 17 лютого 2000 в Києві було відкрито перший Міжнародний сортувальний термінал DHL в Україні.

В Європі та Америці до 60% виробників вдаються до послуг спеціалізованих логістичних фірм. В Україні — практично ніхто, оскільки подібні послуги обходяться в 15-25% від вартості товару. Але якщо підсумувати всі витрати на перевезення, вантажно-розвантажувальні роботи, штрафні санкції фіскальних органів та фінансові ризики, то ціна послуг не здається захмарною. проблема в тому, що зараз на українському ринку нелегко знайти професійну логістичну фірму.Фірм, що надають комплексні послуги з логістики, майже немає. Хоча компаній, що пропонують окремо складські або транспортні послуги, на українському ринку чимало.

Умовно до логістичних компаній (вони тільки претендують на надання комплексних логістичних послуг, при цьому роблять ставку на автотранспортну складову своєї діяльності) можна віднести всі найбільші автотранспортні підприємства України зі сфери міжнародних автоперевезень. Наприклад, "Рапід", транспортно-експедиторського відділ концерну "Укрпромінвест", "ОрланТранс", "КамазТрансСервіс", LAATrans, "Райз" та інші. Такі компанії, розташовуючи сотенним парком сучасних автопоїздів, митними складськими ліцензійними складами, ремонтними боксами, надають повний спектр послуг (перевезення та експедирування, ремонт і технічне обслуговування). За даними деяких джерел, близько 20 українських компаній мають в країнах західної Європи відповідну інфраструктуру.

Лідером серед українських підприємств, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів автотранспортом, є київська виробнича компанія "Рапід", яка вже понад 40 років спеціалізується на наданні транспортних послуг, з них 10 років займається міжнародними автоперевезеннями вантажів. Сфера діяльності охоплює всі країни Західної Європи. Автопарк компанії налічує 250 автомобілів різного роду. В комплекс послуг входять понад 4500 м2 митних ліцензійних складів з митним постом на території підприємства. Компанія має відділ логістики служби міжнародних перевезень, який обладнаний системою комп‘ютерного навігаційного забезпечення, до якої входять функції компаса, вибору траси, інтерактивної роботи з картою місцевості та маркування окремих пунктів маршруту.

Ще однією своєрідною компанією є "Українські логістичні системи". Свою діяльність компанія акцентує на автомобільних перевезеннях вантажів в межах України. В Компанія має постійний графік відправки автомобілів по всіх основних маршрутах країни. У багатьох містах компанія має свої склади, де вантаж відправника (одержувача) зберігається до трьох діб. У них чітко розроблена зональна тарифна політика, суть якої полягає в тому, що вся територія України розбита на п’ять зон (за відстанню), для кожної з яких формується своє цінове поле. Наприклад, вантаж масою 100 кг з Києва до Умані (1 зона) доставлять за 90 грн., До Львова (3 зона) за 115 грн., А в Севастополь (5 зона) за 152 грн [10].

Також компанія "ТБН Логістик Україна" надає повний комплекс транспортних і логістичних послуг.

Компанія забезпечує доставку вантажів з точки світу будь-яким видом транспорту, займаючи основний транспортний потік на території південно-західних і західних районів СНД і країн Балтії. Надання повного комплексу логістичних послуг, надання будь-якої з них окремо за вибором клієнта. Спеціалізація на доставці великих партій вантажів будь-яких габаритів і профілю, збірних вантажів і термінових перевезеннях.

Крім того, відзначимо Український центр логістики (колишня фірма "Ост-Вест-Експрес") і фірму "Ф. М. Ложистик-Бровари "(власне філія найбільшої французької логістичної компанії" FM Logistic ").

Не залишимо без уваги і такі компанії як "Автолюкс" та "Гюнсел" у них дуже схожі і сфера, і структура, і навіть сама послідовність надання послуг. Ці компанії обладнали офіси в містах для організації прийому та відправки вантажів, і на сьогоднішній день мають безліч клієнтів. За допомогою такої послуги клієнти можуть щодня і кілька разів на день передавати вантажі в більшість обласних центрів України.

Схема досить проста: клієнт привозить вантаж в офіс фірми в місті відправлення в будь-який час, і вже не більше ніж через 24 години вантаж досягне місця призначення. Доставлений вантаж зберігається в офісі міста призначення, поки одержувач не забере його [4].

За результатами дослідження, що проводилось компанією Lviv Polytechnic National University Institutional Repository "Georgia Institute of Technology" (США), в Західній Європі обсяг внутрішньої логістики, або 1PL, складає лише 6 % від загального обсягу логістичних послуг, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — 8%, в США — 22 %. В Україні більше половини офіційного ринку логістичних послуг зосереджено всередині компанії-замовника, і в цій частині складське господарство має визначальну роль. Про це свідчать приклади таких компаній, як "Орлан-Транс" у вантажоперевезеннях, "Укрвино" та "Тетра Пак" в області складського сервісу, які пішли на створення власних підрозділів, не знайшовши якісної пропозиції на ринку .

Логістика другого рівня (second party logistics 2PL) — зовнішня логістика, що дозволяє виконувати традиційний спектр послуг, повязаних із транспортуванням та складуванням. В цьому секторі знаходиться величезна частка логістичних послуг України, до якого входять такі компанії як: "УВК-Україна", "RNCompany", "TradeMaster". Експерти вважають, що сектор транспортної логістики в Україні знаходиться у відносно нормальному стані, тоді як основні проблеми існують в секторі складської логістики: на даний момент вона нездатна задовольнити попит.

Логістика третього рівня (third partу logistics 3PL) — це зовнішня логістика, що дозволяє інтегрувати усі логістичні послуги в єдиний комплекс, який включає також такі додаткові послуги, як проміжне зберігання вантажу, проектування та розробка інформаційних систем, використовування послуг субпідрядників та ін. З існуючих в Україні 120 транспортно-експедиційних компаній і складських центрів до рівня 3PL досягають не більше 10 компаній: "Комора-С", "Ост-Вест Експрес", "Kuehne&Nagel", "Maersk Line", "РЕП-транс", "ТБН-Логістика", "Українські вантажні курєри", "ICT", "Raben-Україна", але і ці зі значними поправками. Наприклад УВК, Raben Ukraine, SCHENKER, АСНОВА-холдинг — це компанії, які можуть гарантовано доставити продукцію в будь-який регіон України за 24-48 годин та надають увесь спектр послуг — планування, складування, розмитнення тощо. Їх оборот $50-60 млн. на рік у кожного. Як правило клієнтами таких операторів є крупні компанії, які працюють в сегменті FMCG а саме: "Проктер енд Гембл Україна", "Крафт Фудз Україна", "ГласкоСмітКлайн Хелекер Юкрейн" та ін.

Логістика четвертого рівня (fourth party logistics 4PL) — це зовнішня і внутрішня логістика. Компанія — провайдер, виконуючи функції логістичних послуг провайдера 3PL, також виконує функції планування логістичних операцій, найм та координацію роботи субпідрядників інших рівнів, усі повязані фінансові трансакції, ведення документації тощо.

На вітчизняному ринку вже присутня компанія, в структуру якої введений оператор 4PL — "Метро Кеш енд Керрі" ("METRO MGL Logistik GmbH"). Але в Україні цей підрозділ не працює, обслуговуючи такі мережі компаній, як "Real", "Extra", за кордоном. В Україні компанія "Метро Кеш енд Керрі" використовує систему "stock-on-line" (товар приймається за кількістю і якістю і негайно постачається на прилавок, складське зберігання відсутнє).

Логістика пятого рівня (fifth party logistics 5PL) — це Інтернет-логістика. Проте в нашій країні такий рівень сервісу ще не поширився в достатній мірі.

Експерти відзначають, що ринок аутсорсингу зростає щороку на 30-40 % і прогнозують, що до 2011 року половина українських підприємств купуватимуть послуги професійної логістики . У ЄС і США логістичні витрати становлять 12-16% від внутрішнього валового продукту, у Китаї — 26 %, у Японії — 6 %. Місце України у цьому списку приблизно між Китаєм і Європою [2].

Практичний приклад Penske / Ford

Ford Motor Company, один з найбільших світових автомобільних виробників, розробив з Penske кілька ініціатив з методології "Шість сигма". "Форд" вибрав як свого провідного постачальника логістичних послуг команду Penske для оптимізації операцій, створення та підтримки централізованої логістичної мережі.

Разом вони зосередилися на декількох областях для скорочення логістичних витрат, в результаті отримали скорочення розбіжностей вхідних потоків, усунули непотрібні витрати і знизили поставку надлишків. Крім того, Penske реалізував процедури поліпшення звітності, впровадив передові логістичні технології управління, щоб отримати більшу розрачность загальної мережі поставок.

Проблеми, рішення, результати:

Для розробки, впровадження та експлуатації централізованої логістичної мережі для "Форда", для спрощення постачальником і перевізником операцій по підвищенню продуктивності і підзвітності, для забезпечення "Форду" в режимі реального часу ланцюжка поставок і фінансової прозорості Penske створив 10 розподільних центрів для консолідованих поставок на заводи "Форда" (Origin Дістрібутіон Centers (ODCs)). Близько 1200 трейлерів в день зараз відправляється з ODC "Форда", при цьому більшість вантажівок заповнені на 95% місткості. Penske знизив запаси товарно-матеріальних цінностей заводів на 15%.орієнтував більше 1500 постачальників на єдиний набір процедур і логістичних технологій. Суворі вимоги до перевізників були реалізовані в системі моніторингу станів перевезень.реалізував суворі процедури звітності та передові технології управління логістикою, щоб отримати в режимі реального часу інформацію про статус доставки, маршрутизації руху, графіків доставки і продуктивності. Нова биллинговая система доставки вантажів була розроблена для моніторингу витрат на логістику.

Працюючи з окремими заводами та корпоративним центром, Penske зафіксував стартовий рівень поточних операцій і запропонував нове рішення. Нова програма логістики дозволила створити Penske Logistics Center, який повинен виконувати такі основні функції:

. Оптимізація дизайну мережі поставок. Здійснювати більш ефективну стратегію управління потоками вхідних матеріалів через розподільні центри (ODC).

. Управління вантажоперевезеннями. Управляти всіма перевізниками та логістичними компаніями при одночасному зниженні затрат на перевезення.

. Інтеграція систем інформаційних технологій. В режимі реального часу забезпечувати видимість ланцюжка поставок групоклик, графіків і замовлень.

. Управління фінансами. Покращувати систему оплати рахунків з доставки вантажів, обробки претензій та інших рішень по всьому ланцюжку поставок [5].

Комплексні логістичні рішення УВК

"УВК Україна" — провідний національний 3PL-оператор з більш ніж 12-річним досвідом роботи на українському логістичному ринку.

Комплекс логістичних послуг УВК включає:

·Відповідальне Зберігання і повний спектр складських послуг

·Доставка "двері-двері", автоперевезення вантажів по Україні

·Міжнародні вантажні перевезення

·Митно-брокерське обслуговування

·Аутсорсинг логістики (аутсорсинг логістичних послуг)

·Логістичний консалтинг (консультації з організації логістики)

Унікальна внутрішня система розподільчої логістики УВК дозволяє ефективно управляти ланцюгами поставок Клієнтів компанії — всім процесом руху вантажів (товарів) від виробника, імпортера або дистрибутора до кінцевого споживача.

Постійними Клієнтами УВК є більше 350 компаній. Серед Клієнтів компанії — як міжнародні компанії, що керують продажами всесвітньо відомих брендів, так і вітчизняні виробники і дистрибутори, як крупні, так і дрібні оператори.

Довгостроковість, надійність і комфорт у взаєминах з Клієнтами УВК є для них головною цінністю, а забезпечення стабільного зростання і розвитку бізнесу Клієнтів компанії, завдяки комплексним логістичним рішенням УВК — їхньою головною метою [4].

Група компаній Wim Bosman надає повний спектр послуг зі складування та оптимізації маршруту доставок вантажу. Розташовуючи складськими приміщеннями загальною площею більш 340,000 квадратних метрів, 23 офісами і 1600 членами команди, ми в змозі запропонувати індивідуальні умови роботи для кожного клієнта, концентруючись на його потребах в області зберігання, транспортування та інших додаткових послуг для автоматизованої ланцюжка поставки товарів. Ми працюємо як всередині України, так і в більшості міжнародних ринків.

Їхні послуги включають:

·Складування;

·Доставка вантажів склад — Stering — обробка — відвантаження

·Інтегровані додаткові логістичні послуги;

·Стандартні, харчові (HACCP), хімічні (PGS 15), митні склади, а також склади з посиленими заходами безпеки для зберігання товарів високої вартості;

·Різні складські концепції: окремий склад індивідуально для клієнта, розрахований на багато склад або декілька складських майданчиків для одного клієнта;

·Транспортування запчастин;

·Зворотний логістика / Управління поверненнями;

·Управління складськими запасами і замовленнями;

·Транспортування деталей під виробництво (концепція "точно в строк" (JIT), система Канбан).

Додаткові логістичні послуги

·Упаковка, комплектація і остання конфігурація, зборка, доробка, ремонт і т.д.;

·Перепакування та відновлення товарного виду продукції;

·Підтримання належного технічного стану та відновлення;

·Виставлення рахунків;

·Управління замовленнями;

·Функція "бек-офісу" (оперативного обліку та контролю);

·Митна обробка, включаючи митне складування та фінансове представництво (оформлення рахунків-фактур).

В сукупності з логістикою, ми також пропонуємо дистрибуцію вантажів по Європі, повітряні і морські перевезення, включаючи управління інформацією для прозорості ланцюжка поставок [6].Україна була створена в 2012 році і почав діяти за угодою введеного з Комора, один з найважливіших контрактів логістичної компанії України. Комора була створена в Києві в 2001 році і 53% акцій компанії знаходиться у власності Ekol. Спрямовані на контрактній логістики, Ekol Україна пропонує своїм клієнтам спеціально підготовлене рішення та високу якість послуг, таких як внутрішнього розподілу, митного оформлення та міжнародних вантажних. Ekol Україна має репутацію свої послуги в численних глобально провідних брендів зокрема контрактної логістики та міжнародних наземного транспорту [7].

Сьогодні ТОВ "Комора-С" належить до числа надійних, динамічно розвиваються компаній нового покоління, які обрали для себе в якості пріоритету в роботі впровадження передових технологій складської обробки і транспортування вантажів, створених інформаційних технологій, вимог сучасних стандартів в галузі управління якістю. Беручи до уваги всі особливості організації бізнесу, компанія "Комора-С" прагне до максимального задоволення потреби в логістичному сервісі. Індивідуальний підхід, якісне обслуговування, дотримання вимог законодавства, надійність і безпека — ось основні принципи роботи з клієнтами, які ми впроваджуємо в життя на протязі всього періоду існування компанії, а це більше 8-ми років. Компанія "Комора-С" постійно удосконалює якість і працює над розширенням асортименту логістичних послуг. Компанія "Комора-С" вперше була сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001: 2000 "Вимоги до систем менеджменту якості" у 2003 році. таким чином, зараз компанія "Комора-С" має розвинену інтегровану систему менеджменту (ІСМ) надаваних послуг, засновану на дотриманні принципів міжнародних стандартів. Прихильність цим принципам закріплена в документі "Політика в сфері якості, екології і охорони праці", а також "Керівництво з якості"; на основі цих документів були розроблені інші процедури і робочі інструкції [8].

Група Рабен пропонує комплексні логістичні рішення з складування, автомобільних перевезень, морському і повітряному фрахту. Має 1,000,000 м2 складських приміщень різного призначення. Представництва Групи Рабен розташовані в 10 країнах (Чеська Республіка, Естонія Угорщина, Нідерланди, Литва, Латвія, Німеччина, Польща, Словаччина та Україна). Всього в Групі Рабен працює 7500 співробітників, в 2012 р. оборот Групи склав майже 1 мільярд євро. Рабен Україна працює на логістичному ринку з 2003 року. Пропонує повний спектр логістичних послуг з контрактної логістики, міжнародним і внутрішніх перевезень, морському і повітряному фрахт. В компанії працює близько 700 співробітників в 8 відділеннях (Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, Одеса, Львів, Хмельницький, Донецьк). Компанія має майже 60 000м² складських приміщень (включаючи регіони) і близько 550 транспотних одиниць в розпорядженні [9].

таким чином, можна зазначити, що, хоч багато підприємств різних галузей в Україні хотіли б використовувати логістику в своїй діяльності (зокрема користуватися послугами логістичних компаній), але цьому значно перешкоджають наступні чинники: по-перше, висока вартість логістичних послуг, по-друге, поки що незначна кількість логістичних компаній та логістичних операторів, працюючих в Україні, і сконцентрованих, в основному, в Київській області, по-третє, в цілому невисокий рівень якості логістичних послуг. Тому здебільшого підприємства мають намір зачекати насичення ринку логістичних послуг в Україні логістичними компаніями і вже тоді обрати найкращу зі своєї точки зору

Деякі організації в Україні (зокрема гіпермаркети „Меtrо", „Віlla", „Велика Кишеня", „OКЕЙ", „Fozzy Group", „Фуршет", „Епіцентр", „Еко", „Нова Лінія", „Будмакс" та ін.) вже не будують розподільчі центри, відмовляються від перевезень власними силами або від послуг малих перевізників і укладають угоди зі спеціалізованими компаніями (наприклад, з „Shenker Україна" та „Raben")

Висновки та пропозиції

Отже, проведені дослідження ринку логістичних послуг вказують на те, що сьогодні в українських логістичних компаній мало шансів на виживання перед іноземними 3PL- і 4PL-операторами, що входять на український ринок. Для того, щоб вижити в конкурентній боротьбі, українським логістичним операторам потрібно дотримуватись загальної стратегії тісного звязку із клієнтами.

Найбільшим оператором на ринку логістичних послуг є компанія „Українські вантажні курєри" (близько 40%). В сегменті складської логістики достатньо сильні позиції у представництва німецької компанії „Kuehne and Nagel" (15%), транспортної — у голландської „Raben"(10%). В сегменті транспортної логістики на даний момент велика частка належить малим українським регіональним компаніям. Серед великих логістичних компаній, які працюють на українському ринку, експерти також виділяють французьку „FM Logistics", німецькі „Revival Express" і „Danzas", українські „Комора — С/САВ-сервіс", „Ост-Вест Експрес" і „Укртранс". Разом з тим, українські фахівці з логістики стверджують, що походження компанії не впливає на рівень якості послуг, що надаються.

Кількість основних діючих логістичних компаній та логістичних операторів в Україні дуже невелика, тоді як в розвинутих західних кранах їх кількість вимірюється сотнями. Крім цієї проблеми, існує наступна: основна кількість логістичних компаній в Україні, що надають саме спеціалізовані послуги, сконцентрована в Києві. Тому виникає запитання: „Як ефективно користуватися логістичними послугами підприємствам з регіонів України?" Тому, враховуючи досвід розвинутих країн, які досягли успіху в наданні логістичних послуг, необхідно географічно раціонально розташувати логістичних операторів і логістичні компанії для зручності у користуванні їх послугами. Це, безумовно, значно збільшить можливості ефективного впровадження логістики в діяльність вітчизняних підприємств.

До проблемних питань належить невідповідність пропозицій запитам щодо складських приміщень. Загальна площа якісних складських приміщень, які українські логістичні компанії можуть запропонувати для використання на даний момент, є незадовільною. Тому вважаємо за доцільне прискорити будування складських приміщень, зокрема класів А і В у найзручніших для використання місцях, і пристосовувати до використання вже існуючі, але поки що непридатні для цього площі.

Наступною проблемою є невідповідність якості логістичних послуг їх вартості. Тож підприємствам пропонується знайти таку логістичну компанію, яка б мала певний досвід в тому, що для підприємства є інструментом підвищення ефективності своєї діяльності, а для компанії — основним бізнесом, спеціалізацією.

список використанних джерел

1.Логістичний консалтинг центр [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://logistic-consulting.com.ua/kontraktnaja_logistika

2.Контрактна логістика в Україні [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12950/1/81_Petrunchak_174-176_69.pdf

3.Світовий ринок логістичних послуг [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://lubbook.net/book_607_glava_4_Tema_4._Sv%D1%96tovijjrinok_log%EF%BF%BD.html

4.УВК. Новини логістики [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://uvk.ua/rus/press_center/release/detail.php?ID=363

5.А.В.Дементьев. Контрактная логістика [Електронний ресурс].- Режим доступу:://www.logistics.ru/sites/default/files/scm/files/kontractnaja_logistica.pdf

6.услуги компании Wim Bosman [Електронний ресурс].- Режим доступу:

HTTP://www.wimbosman.ua/ru/logistics.aspx?gclid=CPGjsPqR7MECFQrHtAodViQAtw

7.Ekol Ukraine [Електронний ресурс].- Режим доступу:

HTTP://www.ekol.com/en/ekol-international/ukraine

8."Комора-С" — полный спектр логистических услуг [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://www.klubok.net/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-1304.html

9.Логистический бізнес завтрак. "Рабен Украина" [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://allretail.ua/news/38618/

10.Українські логістичні системи [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://www.uls.com.ua/

11.Аналіз ринку логістичних послуг в Україні [Електронний ресурс].- Режим доступу: HTTP://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4240/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf

Учебная работа. Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг