Учебная работа. Розробка системи менеджменту в ПП 'Фармакс&#039

Розробка системи менеджменту в ПП ‘Фармакс’

Курсовий проект

Розробка системи менеджменту в ПП «Фармакс»

Вступ

В цьому курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ПП «Фармакс». Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації.

ПП «Фармакс» на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вирішити ряд таких проблем: отримано лікарства, термін придатності яких уже закінчився, удосконалення системи знижок для покупців, зниження культури поведінки покупців.

Підприємницьке «життя» в Україні відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів. Саме тому ПП «Фармакс» потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті. Покладаємо надію на те, що ПП «Фармакс» успішно пристосується до всіх недоліків сьогоднішньої економічної ситуації та буде приносити своїм власникам стабільні та високі прибутки.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у звязку зі зміною умов функціонування.

Основними завданнями є: закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

1. Загальна характеристика організації

Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1

Таблиця 1. Загальна характеристика ПП «Фармакс»

ПараметрЗміст та особливостіОсновні відмінностіЗаконодавча база функ-ціонуванняУчасть у ЗЕД1. Форма підприємстваПриватне підприємство — це підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найняття робочої сили. Приватним є підприємство, що діє на основі приватної власності субєкта господарювання — юридичної особи. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.АТ — статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, несе відповідальність за зобов» язаннями тільки майном АТ. ТзОВ — статутний фонд формується за рахунок внесків учасників, учасники відповіда-ють за зобовязаннями лише в межах своїх внесків. ТзДВ — учасники відповідають за зобо-в» язаннями товариства в межах своїх внесків, а при нестачі цих сум — додатково належним їм майном у кратному розмірі щодо внеску кожного учасника. ТзПВ — учасники відповідають за зобовязаннями ТзПВ солідар-но усім своїм майном. КТ — поряд з 1 (більшістю учасників), що відповідають усім майном, є 1 (більше учасників), що відпо-відають за зобов» язаннями КТ лише в межах своїх внесків.1. законКодекс України від 16.01.2003 3. Цивільний кодекс Укра-їни від 16.01. 2003№435-IV 4. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження програми розвитку підприємництва в Україні»Згідно і Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №960-12 від 16. 04.9|р зі змінами та доповненнями ТзОВ «Фармакс», як юридична особа., що здійснює певні види ЗЕД є субє-ктом ЗЕД, може самості-йно у визна-чених законо-давством межах здійс-нювати ЗЕД.2. ПрофільПостачання фармацевтичної продукції і забезпечення нею своїх аптек, продаж якісної фармацевтичної продукції.Специфіка полягає у існуванні значного переліку вимог щодо технічного стану обладнання. Фірма працює у сфері надання послуг, матеріального виробництва, що зумовлює особливості в управлінській, фінансовій, трудовій, обліковій сферах.1. законумов праці»№36 96-12 від 15.12.93 2. законзакондом з фірмами провідних країн Європи (Франція, Німе — ччина, Італія, Греція. Іспанія, Португалія)Приватна форма (ПВ) власності — це власні-Право приватної власності, на відміну від колективної, здійс-1. закон4. Форма власностість, яка виникає на підставі добровільного залучення майна громадян і юридичних осіб для створення ПП, передачі державних підприємств (ДП) в оренду, перетворення ДП в приватні, безоп-латної передачі майна ДП у власність трудо-вого коллективу. Право ПВ здійснюють ви-щі органи управління.нюють виші органи управління власника; також Право колективної власності не може бути передано у спадщину. На відміну від державної форми власності, суб’єк-том якої є Верховна Рада України або обласні, районні, міські, селищні, сіль — ські Ради народних депутатів, суб’є-ктами права приватної власності є фізичні чи юридичні особивласність» №9-93 від 21.01.93 р. 2. Цивільний Кодекс України.Власником також може бути іноземець.5. Внут-рішнє се- редовище: а) ціліДовгострокові: вихід на зовнішній ринок. Середньострокові: розширення підприємства. Короткострокові: вирішення поточних проблем (падіння прибутків підприємства, нестача складських приміщень, високий рівень кредиторської заборгованості).2) завданняПеред підприємством стоять такі завдання: забезпечувати клієнтам належний рівень обслуговування; забезпечувати якість товарів.3) структураСтруктура даного підприємства є лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення На сьогодні у підпорядкуванні директора є 2 заступники, планується ввести ще 1 посаду, фактично існує 2 управлінські служби — є потреба у створенні ще 1, фактично є 3 виробничі підрозділи, є потреба у створенні ще 1.4) технологіяНа підприємстві застосовуються новітні технології що впливає на якість обслуговування5) працівникиЧисельність працівників даного підприємства становить 25, але в результаті реорганізації передбачається збільшення кількості працівників до 35 чоловік.6) ресурсиПідприємство виділяє певні кошти на преміювання персоналу для кращої їх роботи. ПП з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання для деяких студентів, а також щомісячно відраховує 12% від прибутків у резервний фонд для здійснення негайної оплати за вимогами. Слід за уважити, що підприємство максимально використовує наявні організаційні ресурси та потребує їх залучення ззовні.6. Зовнішнє середовище: Фактори прямої дії:1) споживачі У своїй діяльності ПП орієнтується на забезпечення потреб клієнтів, тому воно використовує працю висококласних спеціалістів, новітню техніку та технологію, що підвищує репутацію даного підприємства серед клієнтів. Основними групами клієнтів є: міське населення, іноземні організації; суб’єкти ЗЕД; індивідуальні замовники з високим рівнем доходу. У зв’язку із розширенням видів діяльності ПП планується, що коло клієнтів поповниться такими групами: бізнесмени та туристи з високим рівнем доходу тощо. Вплив фактора є максимально позитивним, оскільки існує тенденція до зростання попиту на ліки. Споживачі мають позитивний вплив тому що, це один фактор на що орієнтується фірма. Фірма має 4 клієнтів, в майбутньому їх кількість зросте до 6.2) постачальникиПостачальники мають позитивний вплив, оскільки є відомими, мають високу якість обслуговувань замовлень. З ними ТзОВ уклало угоду про надання йому ліків за спеціальними тарифами (ЗАТ «Дарниця», «Мавекс», ПП «Ельпласт»). У майбутньому у зв’язку з розширенням обсягів діяльності організації планується постачання (Імпорт) ліків зза кордону. Співпраця з відповідальними, обов’язковими та порядними постачальниками позитивно впливає на результати діяльності.На внутрішньому ринку їх не багато (фактична кількість — 7, раціональна -9), їх вплив3) конкуренти негативний, проте низька платоспроможність клієнтів спонукає фірму до швидкої дії, спрямованої на доведення до потенцій-них споживачів кращих послуг за нижчими цінами, ніж у аналогів.4) державні органи влади Державні органи влади розробляють, формулюють і затверджують засади функціонування організацій в державі, зокрема, Державка податкова адміністрація контролює діяльність ПП. Воно керується у своїй діяльності правовими актами, що затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади. Необхідно зазначити, що часті перевірки органами державної влади діяльності підприємства, високий рівень корупції у цих органах негативно впливають на діяльність. Вони не завжди позитивно впливають (створення і проведення перевірок)5)ІнфраструктураФактор має позитивний вплив тому що, підприємство розташоване в економічно вигідному місці, що впливає на поінформованість клієнтів про наявність фірми на ринку.6) Законодавчі актиЗаконодавство України не завжди сприяє розвитку підприємництва тому що, цей сектор бізнесу не зовсім захищеним від надмірного вживання деякими посадовцями влади. Законодавчі акти визначають можний види діяльності підприємства, вказують на обов’язки і права підприємство. Вони безпосередньо впливають на ПП, оскільки коло діяльність базується на засадах таких законів, як Закон України «Про господарський Кодекс», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил продажу ліків». Постійні зміни у законодавстві, часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування підприємства7) профспі-лки, партії, громадські організаціїНа діяльність даного підприємства профспілки впливають негативно, оскільки підприємство витрачає кошти на виконання своїх конституційних зобовязань перед працівниками забезпечуючи їх додатковими діями відпусток. На ПП, як і на багатьох інших. профспілки укладають з керівництвом підприємства коллективний договір, у якому обумовлюють усі питання, пов’язані з умовами, оплатою та організацією праці. Зокрема дана профспілкова організація має великий вплив на керівників організації, що зумовлює постійне піклування підприємства про безпечні умови праці, соціальний захист. Партії є частиною державних органів влади І. водночас, г творцями законодавчих актів, на основі яких функціонує організація.8) економіч-ні відноси-ни у державіСистема економічних відносин у державі має досип, відчутний вплив, оскільки, як вже зазначалось вище, автотранспортні підприємства переважно знаходились у державній власності, що не забезпечувало відповідного рівня якості продукції, на сьогодні підприємство функціонуй в ринкових умовах, а отже на засадах попиту і пропозиції, враховує діяльність конкурентів.Фактори не прямої дії:1) міжнародні подіїВони мають значний вплив на організацію оскільки вона функціонує на міжнародному ринку. Після входження Польщі до ЄС кількість людей, які користуються даними послугами збільшилася. Вплив цього фактора відбувається через споживачів, конкурентів та постачальників, мас позитивний вплив у зв’яжу з збільшенням кількості клієнтів.2) міжнар. оточенняМіжнародне оточення впливає на ПП через споживачів, конкурентів та постачальників помірковано позитивно, оскільки, як правило, українські споживачі користуються також послугами іноземних фірм.3) НТП Науково-технічний прогрес має значний вплив, адже використання у діяльності нових моделей компютер-ного обладнання значно підвищить якість обслуговування і знизить вартість діяльності. При цьому вплив відбувається через постачальників, конкурентів та інфраструктуру, а наявність застарілого обладнання на підприємстві вимагає здійснення його оновлення та заміни відповідно до сучасних характеристик.4) політикаНа ПП впливають позитивно, оскільки політична стабільність в державі зумовлює ріст попиту на оздоровчі послуги, ліки ашої фірми.5) соц.-ку-льтурні обставин Соціально-культурні обставини, їх вплив, на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади. законодавство.6) стан техніки, технологіїВисокий рівень техніки та технології на міжнародних ринках зумовлює необхідність оновлення обладнання ПП. Вплив фактора на організацію відбувається через постачальників, конкурентів, інфраструктуру, законодавчі акти та є негативним, оскільки ПП потребує оновлення обладнання.7) еконо-мічні від-носиниОсобливості міжнародних економічних відносин впливають на організацію негативно, оскільки. здійснюючи туристичні послуги інозем, транспортні засоби фірми повинні відповідати усім технічним, ергономічним та іншим вимогам. При цьому вплив відбувається через законодавчі акти, інфраструктуру, конкурентів.8) Стан економікиСтан економіки України на даний момент є відносно нестабільним, кризовим, це зумовлює зменшення попиту на ліки.

2. Формування функцій менеджменту

2.1 Планування

Розглянемо ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Передбачає збір, обробку бухгалтерією головним бухгалтером інформації про фінансово-господарський стан, конкурентоспроможність послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації. Місія — забезпечення потреб різних груп споживачів, для збільшення попиту на продукцію, надання якісних супутніх послуг. Цілі: Довгострокові (5 — 10 р.): вихід на зовнішній ринок. Середньострокові (1 — 5 р.): розширення підприємства.

Короткострокові (до 1 року): вирішення поточних проблем (падіння прибутків підприємства, нестача складських приміщень, високий рівень кредиторської заборгованості).

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Доцільно використовувати метод статистичного, соціологічного дослідження і порівняння, економічного аналізу, методів експертних оцінок. Для реалізації останнього методу (експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналіз. Використання методу експертних оцінок як комплексного, узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картинку щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища. Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації (директор, головний бухгалтер, заступник директора, та інші працівники). Фактори оцінюються за шкалою [-5; 5], при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за формулою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактору у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.

Таблиця 2. Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ПП «Фармакс»

ФакториСередня експертна оцінка впливу, балиСередня вагомість факторівЗважений рівень впливу, балиСпоживачі+50,10,5Постачальники+40,070,28Конкуренти+20,090,18Державні органи влади-40,04-0,16Інфраструктура-20,06-0,12Законодавчі акти-30,06-0,18Профспілки, партії та інші громадські організації+10,030,03Система економічних відносин у державі+30,060,18Організації — сусіди00,020Міжнародні події-40,08-0,32Міжнародне оточення+20,050,1Науково — технічний прогрес+40,080,32Політичні обставини+20,040,08Соціально — культурні обставини-10,03-0,03Рівень техніки та технології+40,070,28Особливості міжнародних економічних відносин+30,070,21Стан економіки-30,05-0,15

Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, система економічних відносин у державі, науково — технічний прогрес, особливості міжнародних економічних відносин, рівень техніки та технології. По потрібно зауважити, найбільш негативний вплив на діяльність організації здійснюють такі фактори, як державні органи влади, стан економіки, міжнародні події.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища. Проводиться цією ж групою експертів за шкалою [0; 5], при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, вираженості відсутнього фактора. Сума вагомостей всіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. результат експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у табл. 3.

Таблиця 3. Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ПП «Фармакс»

ФакториСередня експертна оцінка впливу, балиСередня вагомість факторівЗважений рівень впливу, балиЦілі50,080,4структура30,150,45Завдання40,070,28Технологія50,31,5Працівники50,341,7Ресурси40,060,24

Як видно з табл. 3, найбільш розвинутим фактором внутрішнього середовища є кваліфіковані працівники ПП, на однаковому рівні відбувається вплив технологій на діяльність, найбільш негативно впливають на діяльність підприємства неструктурованість завдань, та ресурси, які не є необхідними.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Для прогнозування переважно використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок, та метод опитування користувачів (споживачів) компютерними засобами, їх програмним забезпеченням. Також використовують неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вище переліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив на діяльність організації будуть здійснювати державні органи влади та міжнародні події тому, що підприємство постійно підтримує звязки з закордонними організаціями.

Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень. Для підготовки проектно-коштори-сної документації на даному підприємстві необхідно створити спеціальний комітет з працівників, які співпрацюють з закордонними підприємствами, робочі, які вивчають ситуацію на ринку.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, проектних рішень. З погляду на наявну інформаційну базу для вибору стратегії діяльності підприємства доцільно використати — Swоt — аналіз (табл. 4)

Матриця вибору стратегії діяльності підприємства відповідно до Swоt — аналізу.

Таблиця 4. Зовнішнє середовище

Стан організаціїМожливості (+2,2)Загрози (-0,62)Сильні позиції (+2,9)Стратегії підтримки та розвитку сильних боків підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення.Стратегії використання сильних боків підприємства з метою усунення загроз зовнішнього середовища: організаційних перетворень, диверсифікації, регіоналізації.Слабкі позиції (-0,2)Стратегії подолання слабкостей ПП за рахунок можливостей зовнішнього середовища.Стратегії подолання загроз та слабкостей підприємства або ліквідації.

Етап 8. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). Можли-вими варіантами стратегій є: виробництва за кордоном, регіоналізації, зростання.

Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення. Стратегія виробництва за кордоном забезпечить розширення і популярність ПП, забезпечить підприємству конкурентні переваги, принаймні з вітчизняними організаціями, зміцниться співпраця з закордонними організаціями, підніме рівень економіки в Україні. Ця стратегія є найоптимальнішою.

Стратегія регіоналізації; не буде тісної праці з закордонними організаціями та споживачами, отже не зовсім відповідає цілям організації, не забезпечить нормального постачання техніки на підприємство, значіть підприємство не здійснюватиме ефективну роботу.

Стратегія зростання забезпечить розвиток підприємства, може збільшити можливості організації, через нестабільність економіки є великий ризик. Економіка України функціонує не стабільно.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям. Стратегія обслуговування за кордоном відповідає місії, цілям організації, бо вона планує розпочати розвиток ПП за кордоном і в Україні, забезпечить розвиток нових послуг, ефективніше виробництво і простіше постачання технологій.

Розглянемо ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості підприємства, його конкурентноспроможність порівняно з закордонними організаціями, можливість розташування філій за кордоном, фінансовий стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами, та відповідними особами (головним бухгалтером та працівниками).

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.

Сильні позиції: ПП «Фармакс» має позитивний імідж у споживачів, через висококваліфікованих працівників, високоякісну техніку, яка забезпечує якісне надання послуг. Постійне спостереження за розвитком ринку за кордоном і в Україні, спостереження за розвитком підприємств конкурентів. Наявність конкурентних переваг, які полягають у розвиненій системі менеджменту, гнучкій організаційній структурі управління; використання сучасної системи інформаційного забезпечення, високій кваліфікації персоналу.

Слабкі позиції: проблемами підприємства є потреба у висококваліфікованих інженерах та архітекторах, невідповідність проектної документації затвердженим нормам, зростання дебіторської заборгованості.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних показників) на засадах стратегії. Економічні показники: зростання прибутку на 25%, збільшення надання послуг мінімум на 25%. Технологічні показники: збільшення витрат на техніку на 10%, збільшення витрат на інновації на 5%. Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 52,4%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 3%.

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів. Досягнення визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних заходів, оптимальними з яких обрано: розширення сфери обслуговування за рахунок збільшення працівників; залучення інвестицій для нововведень; розширення виробництва програмних систем; впровадження інтегрованих управлінських систем.

Етап 5. Бюджетне планування.

стадія. Інформаційне забезпечення бюджетного планування. Передбачає підбір інформації бюджетним комітетом про місію, цілі, стратегію, тактику, політику організації; визначальні показники, яких прагне досягнути організація в наступному періоді; умови функціонування організації, очікувані зміни; кадровий потенціал, виробничі потужності, технічне забезпечення; наявність обмежувальних факторів.

2 стадія. Вибір методів бюджетного планування.

На ПП «Фармакс» використовують такі методи бюджетного планування:

1. За порядком розроблення бюджету — послідовне бюджетне планування, полягає в логічній послідовній розробці розпису надходжень, видатків обєктів бюджетного планування, формування зведеного бюджету.

.за рівнем централізації бюджетного планування тут застосовують «комбіноване, або зустрічне бюджетне планування. Передбачає передання зверху вниз орієнтованих бюджетів, їх опрацювання центрами відповідальності та передачу у зворотному порядку для формування бюджету усієї організації.

3. За способом розрахунку планових бюджетних показників — нормативний метод, базується на обчисленні планових бюджетних показників відповідно до використання ресурсів, структури, розподілу капіталу.

4. За рівнем пристосування бюджетного планування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства — гнучке бюджетне планування, яке має на меті одночасну розробку декількох варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів.

3 стадія. Визначення видів, кількості, форм та структури бюджетів організації. На ПП немає необхідності у формуванні значного переліку бюджетів, тому в організації формуються бюджетний баланс, бюджети конкретних інвестиційних проектів, бюджет усієї організації, бюджет на замовлення послуг.

4 стадія. Консолідація бюджетних показників. Передбачає формування моделі консолідації показників, проміжних бюджетів, установлення взаємозвязків між ними, виконання відповідних розрахунків з метою виконання відповідних розрахунків, формування зведеного бюджету організації.

5 стадія. Формування бюджету організації. Зведений бюджет організації є узагальненим розписом надходжень та видатків за усією організацією.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів. Політика — надання якісних та професійних послуг, забезпечення високоякісними ліками. Процедурами є, наприклад, зміст інструкцій з техніки безпеки роботи за компютером для працівників, які більшу частину робочого часу перебувають за компютером. Правилом є порядок підписання документів, правила техніки безпеки при надзвичайних ситуаціях.

Етап 7. Формування поточного плану. Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів, бюджету, тобто він включає:

-перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;

-перелік заходів, реалізації яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;

бюджет організації.

Етап 8. Деталі поточного планування за центром виконання (відповідності). В ПП «Фармакс» є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків, центри інвестицій (табл. 5.)

Таблиця 5 Види та характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідаль-ностіПідрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальностіФункціональна характеристика центрів відповідальностіУчасть у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджетуЦентри вартостіАптеки.Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі вхід-вихід, бо можна підрахувати усі затрати на їх діяльність результати у натуральних, кількісних показниках- розширення сфери обслуговування; — удосконалення обладнання.Центри видатківАдміністрація, відділ постачання, тощо.Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку, аналізу дозволяють швидко установити залежність між витратами на функціонування підрозділів, покращенням загальних результатів.Удосконалення технології роботи підрозділів, і удосконалення обладнання.Центри інвестиційДиректор, головний бухгалтер, адміністратор, ЗЕДЦе керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість вкладених активів.-залучення інвестицій для реалізації проектів; — впровадження інтегрованих управлінських систем.

Як вказувалось вище, тактичне планування на підприємстві передбачає крім поточного ще й оперативне планування, яке спрямоване на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, що присвячені конкретним питанням діяльності підприємства та формуються у розвиток поточних планів. На підприємстві використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах. У сфері фінансового планування розробляються платіжний календар, касовий план тощо; у плануванні робочого часу — фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу тощо;

2.2 Організування

Фактична організаційна структура управління ПП «Фармакс» та раціональна, яка відображає напрямки реорганізації у звязку із розширенням видів діяльності, та створює можливості для досягнення установлених цілей. Характеристику працівників організації відповідно до фактичної та раціональної структуру управління розкрито у табл. 6

Таблиця 6. Фактична і Раціональна чисельність і функції посадових осіб в ПП «Фармакс»

Посади керівниківЧисельність осібФункції (види діяльності працівників)Відповідальність і повноваженняФкРц.Директор11Визначає стратегію, тактику, політику фірми, координує, скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності підприємства, приймає рішення щодо розширення, реоргані-зації фірми, приймає на роботу, звільняє праців-ників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення, ви-дає накази щодо діяльності підприємства, які є обовязкові до виконання усіма працівниками.Несе відповідальність перед зборами акціонерів за резуль-тати роботи підприємства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади тощо.Заступ-ник з за-гальних, юридичних питань, МТП обслуговування (адміністратор) 11Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів фірми, здійснює підготовку необхідної директору інформації, систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує фірма, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування, оптимізацію податкових, митних платежів платежів. Веде облік наявності, руху матеріальних цінностей, надання послуг, підписання контрактів.Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення діяльності ПП; за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах.Головний бухгалтер-1Здійснює повний економічний контроль і розрахунок на підприємстві. Виділяє кошти на закупку товарів, інших потрібних елементів для обслуговування клієнтів.Відповідає за успішну фінан-сову діяльність, правильність, своєчасність подання звітності, перед директором.Заступ-ник з ма-ркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування-1Контроль реалізації проектів щодо маркетингу, реклами, просування та збуту послуг фірми на ринок України і світу, пошук партнерів — споживачів в Україні і закордоном, здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірми Має Право підписувати документи з його компетенції. Делегує свої повноваження.Відповідає перед директором за ефективність проектів маркетингу, реклами, збуту послуг фірми, пошуку партнерів, здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірми.Адміністрація22Займаються контролем якості кінцевих послуг, дотриманням правил процесу обслуговування. Забезпечують постачання матеріальних ресурсів для діяльності фірми, організовують співпрацю з вітчизняними постачальниками; Мають Право підписувати документи, що входять до їх компетенції.Відповідають перед адміністратором за ефективний контроль якості послуг, установлення вигідних взаємовідносин з вітчизняними постачальниками,Відділ ЗЕД -2Здійснення зовнішньо — економічної діяльності. Складають проекти з маркетингу, реклами, просування послуг фірми на ринок України та світу, пошук партнерів. Сприяють покращенню обсягів збуту продукції, підписання договорів, контрактів, пошук партнерів, покращення іміджу фірми, її продукції за кордоном. Мають Право підписувати документи з їх компетенції.Відповідальність перед заступником з збуту, маркетингу, ЗЕД за проекти з реклами, маркетингу, збуту продукції фірми в Україні і закордоном.Відділ бух. обліку, кадрів22Їх функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету фірми, контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистич-ного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності. Проводять економічне планування витрат господарського процесу. Працівники ведуть підбір, облік, нормування, мотивування, стимулювання персоналу підприємства;Відповідають перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку, формування фінансової та статистичної звітності.Працівники1825Приймають головну участь у збуті товарів, виготовленні власних ліків підприємства, обслуговуванні клієнтів.Відповідають перед адміністрацією за виконання поставлених їм завдань.Всього2535—

.3Мотивування

Таблиця 8. Застосування теорій мотивації у ПП «Фармакс»

короткий зміст та особливості застосуванняОбгрунтування можливості застосування в організаціїЕлементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теоріїЗмістовніТеорія Туган-БарановськогоВін виділяє 5 груп потреб: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеруЦю теорію можна застосовувати в організації, тому що в кожної людини існують потреби в їжі, одежі, сексі та ін.Організація задовільняє ті потреби своїх працівників яких вони потребують, а саме їжу, одежу та ін., через зарплату, премії, надбавки.Ієрархія потреб МаслоуІєрархія потреб Маслоу характеризується наступними групами потреб, які поділяються на первинні і вторинні Первинні: фізіологічні та безпеки і захищеності. Вторинні: соціальні, поваги, самовираженняЦю теорію можна застосувати в організації, тому що в людей існують потреби в фізичному і психологічному захисті; відчувати причетність до подій; потреби поваги з боку оточення; реалізація своїх можливостей.Організація надає своїм працівникам можливість у самовираженні, повазі.Теорія Мак — КлелландаЦя теорія говорить про те, що треба врахувати три потреби: влади, успіху, причетності.Цю теорію можна викоростати тому що існують потреби в причетності, успіху, владі.Організація надає своїм працівникам можливість бути причетними до її справ забезпечує просування по службі, а отже в успіху і владі.Двофакторна теорія ГерцбергаПолягає в тому, що всі фактори діляться на гігієнічні (повязані із середовищем, яке оточує праців-ника. Напр., політика фірми, адміні-страції, умови роботи, заробіток, міжсобисті відносини з начальни-ком, колегами, підлеглими) і моти-ваційні (повязані з просуванням по службі результатами роботи, ступенем відповідальності, персе-ктивою творчого, ділового росту).Цю теорію можна застосувати в організації тому що гігієнічні фактори повязані з середовищем в організації, яке оточує працівника, а мотиваційні фактори — із змістом самої роботи.Система матеріального стимулювання праці включає з/п через оцінку кількості та якості витраченої праці. Від цих показників також залежать премії, що є елементом матеріального стимулювання праці.ПроцесійніТеорія справедливостіЗгідно з цією теорією працівники субєктивно співставляють свої винагороди із затраченими зусил-лями та винагородами, зусиллями інших працівників, які виконують аналогічну роботу. Суть цієї теорії полягає в тому, що доки працівники не будуть вважатиЦя теорія застосовується в організації і проявляється в справедливому розподілі з/п між працівниками в залежності від стажу роботи, від кількості та якості витраченої праці і від кваліфікації працівникаСистема матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає в тому, щоб справедливо розподілити з/п між працівниками в залежності від кількості та якості їх праці, від стажувинагороди справедливими, їх віддача буде низькою.Премії встановлюються при перевиконанні працівником поставлених завдань.роботи та інших подібних критеріїв.Комплексна теорія Портера-ЛоулераЦя теорія базується на моделі, яка враховує цінність винагород, затрачені зусилля, оцінку звязку «зусилля-винагорода», здібності та характер працівника, досягнення певних результатів, оцінює роль працівника, внутрішні та зовнішні винагороди, а також задоволення від виконання роботи. Тобто дана теорія оцінює певні зусилля на досягнення поставленої перед працівником мети винагородами.Ця теорія застосовується в організації тому, що вона враховує наскільки повно затрачені зусилля працівника, що призводять до певних результатів, оцінюються винагородами за затрачену працівником працю і міру задоволення цими винагородами потреб працівника.Система матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає в прикладенні працівником певних зусиль для отримання винагороди за свою працю.Теорія очікувань (Врума)Базується на очікуванні появи якоїсь події. Виділяють наступні очікування: по відношенню до «затрат — результатів» по відношенню «результатів — винагород» по відношенню до цінності-заохочення або винагородиЇЇ застосування можливе, тому що кожен працівник затрачає певні зусилля, очікує відповідних винагород, але працівники дуже субєктивно співставляють свої винагоро-ди з винагородами інших, і тому часто виникають конфлікти.Система матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає у виплатах премій, надбавок та наданні певних винагород, наприклад: путівки на море, квитки на концерти та ін.

Таблиця 8. Результати розрахунків заробітної плати (фактичні)

Посадові особиЧисельністьПосадовий оклад. грн.надбавки, доплатиПреміїВеличина місячної заробітної плати, грн.ХарактерВеличинаХарактерВеличина,Директор13600 За високі досягнення у праці1503750 заступник з загальних, юридичних питань, МТП (адміністратор)13100За роботу у вечірній час, виконання особливо важливої роботи1503250Головний бухгалтер13100За ефективне управ-ління фінансами1503250Адміністрація22900За підписання вигідних контрактів1503050Відділ бух. обліку, кадрів229002900Працівники аптек82450За перевиконання планових завдань62,5 2512,5 Склад МТП, охорона, водії1024502450Місячний ФОП грн.66750Середня заробітна плата, грн.2670

Таблиця 9. Результати розрахунків заробітної плати (планова)

Посадові особиЧисельністьПосадовий оклад. грн.надбавки, доплатиПреміїВеличина місячної заробітної плати, грн.ХарактерВеличинаХарактерВеличина,Директор14300За високі досягнення у праці1504450заступник з загальних, юридичних питань, МТП (адміністратор)13800За роботу у вечірній час, виконання особливо важливої роботи1503950Головний бухгалтер13800За ефективне управ-ління фінансами1503950заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування13800За заключення вигідних домовленостей з клієнтами, збільше ння обсягів збуту.1503950

2.4 Контролювання

Використання видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у табл. 10.

Таблиця 10. Контролювання у ПП «Фармакс»

Види контролю ресурсівХарактеристика процесу контролюХарактеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організаційСлужби, посадові особи, відповіда-льні за результати контролюПопередній контрольТрудовіРеалізується в організації за рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. Встановлюються відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо.Забезпечує набір висококва-ліфікованого персоналу, що сприятиме високоякісному виконанню поставлених завдань, досягненню організаційних цілей та забезпеченню прийняття компетентних рішень усіма працівниками.Директор, керівники у підпорядкуванні яких працюватимуть потенційні кандидати на вакантні місця.ІнформаційніЗовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряються на достовірність та обєктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.Створює якісне інформаційне забезпечення роботи фірми, дає змогу реагувати на позитивні та негативні зміни у середовищі функціонування та приймати адекватні управлінські рішення.Директор, адміністратор, бухгалтерія.ФінансовіПеревіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх терміни надходження чи виплат.Забезпечується формування та використання фінансових ресурсів підприємства.Директор, голо вний бухгал-тер, бухгалтеріяМатеріальніПеревірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, які зазначені.Формує матеріально-сировинну базу для здійснення видів діяльності усіма працівниками, підроздлами організації.Адміністратор, адміністрація. Поточний контрольТрудовіРеалізується у процесі безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності у формі регулярних перевірок працівників, обговорення проблем, що виникають у процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо.Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобігання прогулів, поганій взаємодії, уникнення помилок та неякісно виконаної роботи.Усі керівники підприємства.ІнформаційніПеревіряється робота системи обробки інформації, її кваліфікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації.Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів.Усі працівники організації.ФінансовіПеревірка поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, фінансові документації та фінансові операції підприємства.Забезпечує цільовий розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів фірми, їх правильний облік, запобігання зловжива-ння та крадіжкам фінансових ресурсів.Директор, головний бухгалтер, бухгалтерія.МатеріальніПеревіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.Забезпечує цільове викори-стання обмежених матеріаль-них організаційних ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення необґрунтованого використання матеріальних запасів.заступники директора, керівники підрозділів.Завершальний контрольТрудовіПеревірка кваліфікації працівників, їх продуктивність, здатність до удосконалення професійних навичок.Результати є базою для заохочення чи застосування санкцій до працівників.Усі керівники підприємства.ІнформаційніПеревірка достовірності та обєктивності інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.Забезпечує всіх працівників достовірною, повною, необхідною інформацією формування прозорості діяльності організації.Директор, адміністратор, керівники підрозділів.ФінансовіПеревірка фактичних фінансових результатів та їх порівняння із запланованими.Формування прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються форму-вання, розподілу, перерозподілу фінансових ресурсів.Директор, головний бухгалтер бухгалтерія.МатеріальніПеревірка обсягу використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки.Надає інформацію щодо існування запасів матеріальних ресурсів та потреб їх у поповненні.Директор, адміністратор, адміністрація.

2.5 Регулювання

характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недо-ліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі ПП «Фармакс» відповідних управлінських рішень наведено у табл. 11. При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві, у т. ч. тих, які вимагають розробки управлінських рішень відповідно до завдання.

Таблиця 11. Регулювання у ПП «Фармакс»

Види контролю ресурсівВиявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збоїПрийняття відповідних упра-влінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоївХарактеристика впливу регулювання на посадових осіб і підрозділи організаційПопередній контрольТрудовіВиявлено, що начальник аптеки немає навичок керування працівниками.Директор прийняв рішення, звернутись до наглядача за виконанням робіт, щоб той допоміг начальнику з сер. роб.Збільшує продуктивність працівників сервісного відділу. Запобігає некомпетентній роботі працівників.ІнформаційніВиявлено, що інформація щодо змін у законодавстві, яке регу-лює діяльність підприємства в Україні надходить невчасно, що призводить до фінансових втрат, та порушень норм чинного законодавства.Директор приймає рішення щодо підключення до всеукраїнської мережі даних «Ліга — Законів», у якій щоденно відображаються зміни у правовій базі.Створює умови для запобігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.ФінансовіЗафіксовано факт надходження лише 80% прибутку з наданих сервісних послуг.Директор, адміністратор проводять переговори з замовниками що до сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору.Забезпечує уникнення повторних випадків невчасної чи неповної оплати замовлень, що гальмує розвиток фірми.МатеріальніПід час оновлення техніки у бухгалтерії зафіксовано два компютера несправних.Директор видає наказ про повернення компютерів постачальникам та їх заміна.Забезпечує надання якісних і швидких замовлень на товари.Поточний контрольТрудовіВиявлено, що був випущений комплект бракованих програм створений виробничим відділом 1.Адміністратор виніс догану працівнику за погане виконанням робіт та позбавлено премії, наказав провести атестації працівників.Забезпечує підтримання трудової дисципліни, дотримання вимог, графі-ку роботи, уважність до її виконання.ІнформаційніВиявлено, що керівник сервісного відділу з запізненням попередив підлеглого про замовлення, що призвело до конфлікту з споживачем.заступник директора виніс догану начальнику сервісного відділу.Запобігає зниженню трудової дисципліни, та налаштовує керівників відділів працювати ефективніше.ФінансовіЗафіксовано безслідне зникнення частину партії ліків.Директор видав наказ перевірити систему сигналізації до складу і взагалі в середину приміщення.Запобігає подальшим крадіжкам.МатеріальніПрацівники виявили нездатність двох компютерів до виконання роботи.Адміністратор розпорядився доставити компютери постача-льникам, повернути їх справними.Запобігає неякісному створенню продукції, відповідальність поста-чальників за техніку.Завершальний контрольТрудовіВиявлено, що працівник працівник сервісного відділу неякісно виконав замовлення.Адміністратор виніс догану працівнику, виніс вимогу провести повторне замовлення за свій рахунок.Запобігає неякісному обслуговуванню робітниками. Підвищує кваліфікацію працівників та їх відповідальність за результати роботи.ІнформаційніВиявлено, що адміністратор неправдиво інформував споживачів, що призвело до їх обурення.Директор видає розпорядження про зниження ЗП, якщо той не владнає конфлікту з споживачами.Забезпечує якісні, досто-вірно надані послуги, роботу працівників за відведеними правилами, які вказані в згоді на роботу.ФінансовіВиявлено, що ціна на деякі програми перевищує заплановані, що сприяє зниженню попиту на товари і послуги підприємства.Бухгалтер спільно з заступником директора на засадах первинної облікової документації формують заходи щодо зменшення собівартості програм.Сприяє підвищенню попиту на товари та послуги підприємства.МатеріальніУ результаті планової інвентаризації виявлено, що певного забезпечення технології для створення програм на замовлення.Директор видає наказ на заказ потрібної техніки.Забезпечує розширення обслуговування підприємства, якісного обслуговування споживачів.

3. Використання методів менеджменту

Характеристику методів менеджменту, які виокремлюються за характером впливу, використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації та мають найбільш прикладне значення, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл. 12.

Таблиця 12. Застосування методів менеджменту в ПП «Фармакс»

Групи методів менеджментуВиди методів менед-жментуПриклади застосування конкретних методів в організаціїХарактеристика взаємозв’язку функцій і методів менеджменту в організаціїХарактеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організаціїЕкономічніЕкономічні планиСформований бюджет підприємства, визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів.Формується у результаті конкретної функції менеджменту, «Управління виробничою діяльністю», а саме на етапі планування.Бюджетні показники відповідають показникам фінансового, виробничого планів фірми. бюджет повинен бути затверджений наказом директора на його виконання.Матеріальні стимулиФормування розмірів ЗП, надання премій, надбавок, доплат, компенсаці-йних виплат. Стимулює їх якісно виконувати ро-боту, виявляти ініціативу.Формується у результаті конкретної функції менеджменту, а саме на етапі мотивування.Затверджуються відповідними положеннями про форми та систему оплати праці. Розмір витрат на мотивування фіксується у бюджеті фірми.ЦіниЦіни стимулють попит на ліки, ПП досягає фінансової стабілізації, сприяють структурним змінам, активізують інвестиційну інноваційну діяльність.Формується у результаті конкретної функції менеджменту, а саме на етапі планування, організація взаємодії.За допомогою стабілізації цін популярність товару зросте, збільшиться довіра споживачів до підприємства.ТехнологічніТехнологічні документиЗміст інструкцій, щодо щоденного огляду компютерів та інших технологій перед початком робочого дня.Формується у результаті реалізації функції менеджменту «Управління технічною підготовкою підприємства», а саме на етапі планування.В інструкції враховуються норми роботи технології на підприємстві. Запобігає нещасним випадкам з робочою технікою, відповідає нормам БЖД.СоціальнопсихологічніСоціальні планиЗаступником директора встановлено чергування для працівників підприємства з прибирання кабінетів.Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі планування.Передбачені покращання умови праці, а значить розвиток підприємства. План підлягає реалізації тоді коли директор шляхом видачі наказу дасть на нього дозвіл.Моральні стимулиВинесення грамот та надання премій працівникам, які швидко і якісно виконують свою роботу.Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління господарською діяль-ністю» (мотивування).Набувають сили впливу коли підтверджені наказом директора. Підвищення самооцінки працівників їх впевненості у собі.Методи форму — вання колективів соціально-психологічного клімату у колек-тивіНабір на роботу працівників, які спеціалізуються у цій галузі, які вже створювали програми самостійно. Прийом на роботу відбувається за нормами законодавства та критеріями підприємства.Формується у результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі організування.Витрати на оплату праці формуються у бюджеті. Працівники повинні чітко дотримуватись режиму і правил роботи за компютером.АдміністративніОрганіза-ційні методиКожен працівник підприємства може отримати не більше 20% знижки на послуги організації.Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління господарською діяльністю» (мотивування).Враховується при формуванні витрат на послуги, які враховуються у бюджеті.Розпорядчі методиНаказ директора на створення та укомплектування кадрами відділу з МТП.Формується у результаті функції менеджменту «Управління кадрами», а саме, на етапі організування.Передбачає формування посадових інструкцій для працівників відділу з сервісного обслуговування, розробку положень про оплату праці.Дисциплі-нарні методиДиректор виніс догану адміні-стратору за погане виконання робіт, невчасне повідомлення працівників щодо нового замовлення.Формується у результаті функції менеджменту «Управління господарською діяльні-стю», а саме на етапі організування.Догана начальникам відділів може супроводжуватись матеріальними санкціями.

4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень

характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл. 13.

Таблиця 13. Управлінські рішення у ПП «Фармакс»

характеристика управлінських рішеньПриклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організаціїВиди управлінських рішень:1. За сферою охоплення:- загальні рішення;Директор підприємства затверджує план атестації усіх працівників підприємства шляхом підписання відповідного наказу з метою виявлення некомпетентних працівників.- часткові рішення.Адміністратор відповідним наказом затверджує план заміни двох компютерів на нові.2. За тривалістю дії:- перспективні рішення;Директор затверджує план створення нової аптеки шляхом підписання відповідного указу.- поточні рішення;Адміністратор дає вказівку щодо здійснення закупівлі додаткової техніки для створення та продажу ліків.- оперативні рішення.Адміністратор видає розпорядження про заміну обладнання у відділах.3. За рівнем прийняття:- рішення на вищому рівні управління;Директор приймає рішення про проведення рекламної кампанії для збільшення попиту на товар.- рішення на середньому рівні управління;Адміністратор видав розпорядження виробничим підрозділам про перевірку обладнання перед їх включанням.- рішення на нижньому рівні управління.Адміністратор віддає наказ підлеглому про зміну клієнта.4. За характером вирішуваних організацією завдань;- організаційні запрограмовані рішення;Адміністратор видає розпорядження бухгалтерії щодо узагальнення усієї облікової інформації для формування квартальної бухгалтерської звітності.- організаційні незапрограмовані рішення.Директор приймає рішення про реорганізацію ПП «Фармакс» шляхом формування нового підрозділу (сервісного обслуговування) та видає відповідний наказ.5. За способом обґрунтування;- рішення, які базуються на судженнях;Адміністратор видав наказ зменшити обсяг закупки певного виду ліків передбачаючи зменшення попиту на них.- раціональні рішення.Директор приймає рішення, видаючи відповідне розпорядження, про залучення додаткового обсягу зовнішніх інвестицій, базуючись на розроблених поточних фінансових планах та бюджеті за допомогою діяльності адміністрації та впровадження нових послуг.6. За способом прийняття- одноосібні рішення;Адміністратор виніс догану наглядачеві за виконанням робіт за невчасне повідомлення працівників щодо нового замовлення. — колегіальні рішення;Виробничі відділи 1 та 2 почали створювати нові ліки, які збільшили грошові надходження до бюджету.- колективні рішення.Колектив підприємства на зборах обговорюють рішення про проведення реклами.7. За характером;- економічні рішення;Директор приймає рішення про отримання кредиту для проведення рекламної кампанії.- соціально-психологічні рішення;Директор приймає рішення, що кожен працівник підприємства може отримати 20% знижки на послуги організації.- технологічні рішення;Адміністратор вирішив закупити додаткову технологію для створення та продажу ліків.- адміністративні рішення.Директор підписує наказ про прийняття на роботу начальника сервісного відділу Зубко Є. Б.Умови прийняття управлінських рішень:1. Право прийняття.Загальні рішення можуть приймати тільки лінійні керівники.2. Повноваження.Згідно посадових обов’язків директор затверджує рішення про звільнення чи найм працівників на роботу, а не адміністратор.3. Обовязковість.Закупівля певних технологій викликана розширенням послуг підприємства.4. Компетентність.Працівники повинні бути надзвичайно компетентними у співпраці з споживачами, адже від них залежить враження споживачів про фірму.5. Відповідальність.Якщо адміністратор прийняв помилкове рішення, то до нього можна застосувати певні штрафні санкції.Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:1. Особисті якості менеджера.Якщо начальник відділу має великий досвід роботи, він може прийняти рішення значно швидше ніж початківець.2. Поведінка менеджера.коли директор дізнався про те, що начальник аптеки не виконує своїх обов’язків, він прийняв рішення про зменшення його ЗП.3. Середовище прийняття рішень.Прийняти рішення про введення нового товару, директор ризикує, бо точно незнає майбутніх результатів.4. Інформаційні обмеження.Адміністратор повинен вирішити чи окуплять себе витрати на рекламу, тобто чи результуючий показник буде вищий ніж затрати на неї.5. Взаємозалежність рішень.коли директор приймає рішення про заміну техніки, то бухгалтерія повинна розглянути фінансову сторону питання.6. Очікування можливих негативних наслідків.При прийнятті рішення, представники керуючої системи при розумінні його переваг повинні враховувати його недоліки та формувати умови для запобігання й уникнення неприємностей.7. Застосування сучасних технічних засобів.Шляхом використання сучасних компютерних технологій виробництво ліків стає більш швидким та якісним.8. Наявність ефективних комунікацій.Якщо комунікаційні процеси в організації недосконалими то передана інформація може бути передана невчасно, неповною і навіть недостовірною. Внаслідок чого виробництво організації може зменшитись, порушиться якісне і невчасне виконання роботи.9. Відповідність організаційної структури управ-ління цілям і місії.Якщо організаційна структура підприємства не відповідає місії та цілям організації то процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у невзаємоузгоджений, громіздкий та неефективний.Підходи до оптимізації управлінських рішень:1. Науковий метод.У процесі прийняття рішень щодо проведення рекламної кампанії підприємства на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація щодо її проведення, на друго му — здійснюватиметься аналіз рекламної кампанії, на третьому — висуватимуться фірми, які можуть провести рекламу. На четвертому етапі проводиться дослід чи буде рекламна кампа-нія ефективною, якщо так то на пятому етапі директор укладе угоду з рекламними дилерами.2. Системна орієнтація.Рішення про проведення рекламної кампанії приймається на основі щодо інформації витрат на реалізацію даного рішення та переваг і прибутків, отриманих в наслідок її проведення.3. Використання моделей.За допомогою використання певного графіку роботи працівники будуть орієнтуватись на свій робочий час, таким чином використовуючи його з найбільшою ефективністю.

4. Проектування комунікацій на підприємстві

Таблиця 14. Комунікації в ТзОВ «Фармакс»

Види комуні-каційХарактеристика певних видів комунікаційПриклади використання інформації при різних видах комунікаційПриклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікаційМіж орган-зацією та зовнішнім середови-щемЗдійснюється інформування організацією споживачів і державних органів про діяльність та продукціюІнформація повинна бути повна, періодичнаЗа рахунок реклами фірма інформує споживачів про нові види продукції, дізнається про науково-технічний прогрес та новітні технології. Обмін інформацією з державою через звіти з інформацією про наваж-ливіші сторони діяльності фірми, що подаються державним органам влади.Між організацією та підрозділамиВід вищих рівнів управління до нижчих: передається інформація про планові завдання, зміни в діяльності організації у вигляді наказів, інструкцій.Адміністратор повідомляє аптеки про розширення асортименту ліків, інформація повинна бути повна, разова, адміністративна, достовірнаВикористовуються такі документи, як накази, заяви, повідомлення. Рішення про розширення оформляється як наказ.Комунікації між рівнямиВід вищих рівнів управління до нижчих, навпаки передається інформація про недоліки в роботі, прохання.Працівник виступає з пропозицією вдосконалення процесу. Інформація повинна бути повна, разова, довідкова, достовірнаВ цьому випадку можуть використовуватись такі документи як: накази, заяви, повідомлення, службові листи, доповідні запискиМіж різними підрозділамиЗдійснюється передача інформації між підрозділами на одному рівні управ-Адміністратор повідомляє аптеки про партію неякісної продукції, інформація повинна бути повна,Використовуються такі документи як накази, заяви, повідомлення, службові листи.ління щодо параметрів виробничого процесуперіодична, адміністративна, достовірнаМіж працівни-камиХарактерно: є порозуміння між відправником і одержувачем інформації.Керівник повідомляє підлеглого про збільшення зарплати, інформація повна, достовірна.Використовуються записки, персональні повідомлення, накази.Неформальні комунікаціїПередається між будь-якими працівниками неформально. Неформальні комунікаційні канали носять назву каналів поши-рення чуток. Але високий відсоток чуток щодо організації є досить точним.Співробітник повідомляє товариша про засідання преф-клубу. Два працівники обговорюють недоліки керівництва інформація може бути повна, часткова або надлишкова, достовірна або недостовірнаЧерез приватні розмови.

6. Формування механізмів управління групами працівників

Склад, чисельність, характеристика звязків формальних груп працівників подані в таблиці 15, неформальних — в таблиці 16.

Таблиця 15. Особливості формальних груп працівників ПП «Фармакс»

Характе-ристика групиСкладЧисХарактеристика звязківМотиви виникненняЗаходи з підвищення ефективності1. Керівна групаДиректор, головний бухгалтер, адміністратор4Вертикальні, горизонтальні звязкиЕфективне вирішення економічних питань, управління фірмою. Ефективне, раціональне використання коштів, пошук посередників, клієнтів, персоналу, виробництво нових ліків.Підвищення заробітної плати, моральні стимули.2.Цільовий відділАдміністратор, адміністрація, виробничі підрозділи21Ефективне управління організацією, продажу ліків, надання послуг, Створення раціональної технології обслуговування, МТП.Підвищення заробітної плати3. Бюджетний комітетДиректор, головний бухгалтер, бухгалтерія, адміністрація6Ефективне вирішення економічних питань, управління фірмою, ефективне, раціональне використання коштів.Надання премії 4.Цільовий відділ *заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування і його відділ3Ефективне вирішення питань з маркетингу, збуту послуг фірми, управління ЗЕД фірми, ефективне, раціональне використання коштів.Надання премії Таблиця 16. Особливості неформальних груп працівників ПП «Фармакс»

характеристика групиСкладЧисХарактеристика звязківМотиви виникненняЗаходи з підвищення ефективності1. Любителі кіноВище керівництво3НеформальніЗахоплення і вподобання, однакові поглядиЗбільшення вільного часу2. Любителі футболуАдміністрація, бухгалтерія4Спільні інтересиЗбільшення вільного часу.3. Любителі екстремальних видів спортуВиробничі підрозділи.18Захоплення і вподобання, однакові поглядиЗбільшення вільного часу і заробітної платиТуристи*Представники багатьох відділів10Спільні інтереси, необхід-ність відпочинку на природіДопомога в транспор-ті, забезпечення інвентаремЕнтомологи*заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування і його відділ3Спільне коло інтересів в звязку з давнім захопленнямОрганізація виїздів на природу

7. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва

Визначення характеристики керівників підприємства проводиться в таблиці 17. методика і приклад оцінки професійних якостей керівників наведені в таблиці 18.

характеристика і обгрунтування застосування підходів до керівництва у ПП «Фармакс»

Підходи до ефективного керівництваЗагальна характеристикаОбґрунтування параметрів керівництва посадовими особами апарату управлінняДиректорГоловний бухгалтерАдміністраторФорми влади:- примусуБазується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні).—- винагородиБазується на формуванні керівником необхідної поведінки підле-глих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання.+-+- законнаБазується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими.+— еталоннаБазується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих.+-+- експертнаБазується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців.-+— дисциплінарнаБазується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому важливу роль відіграє якість законодавчої, нормативної, адміністративної, інструктивної бази.+— інформаційнаБазується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність її використання залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій, обробки інформації.+-+2. Стилі керівництва:- на засадах систем Р. ЛайкертаЗапропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників.—

Таблиця 17. Результати оцінювання професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості керівниківПосади керівників і оцінювання їх професійних якостей в балахДиректорГоловний бухгалтерАдміністратор1. Твердість5332. Гнучкість5443. Рипучість5444. Принциповість3435. Професійна підготовка5556. Досвід роботи4547. Кумунікабельність5358. Авторитет5449-Віковий ценз44210. Компетентність55411. Організаторські здібності544Всього514547

Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за п’ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїми заступниками.

8. Оцінювання ефективності систем менеджменту

В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту — було одержано такі високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що внаслідок цих змін значно покращились економічні показники діяльності організацій.

На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту порівняно з фактичною оцінюють показниками:

 • розширення асортименту на 33%
 • зростання загального фонду оплати праці на 68,31%
 • Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками:
 • збільшення чисельності працівників організації на 40%
 • збільшення управлінців в організації на 42,85%
 • збільшення робітників виробничих підрозділів в організації на 38,89%

Соціальна ефективність виявилась і у підвищенні середнього рівня заробітної плати працівникфів на 20,22%, у покращенні умов праці тощо.

Висновок

менеджмент планування управлінський мотивування

В даному курсовому проекті була розроблена система менеджменту у ПП «Фармакс». В ході роботи була складена загальна характеристика організації, в якій описані: форма підприємства, профіль, види діяльності; внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

У наступному розділі описаний процес формування функцій менеджменту на підприємстві. Цей процес включає розподіл функцій і повноважень посадових осіб, графічна модель планування реалізації стратегії, схематична органіграма управління організацією.

У раціональній організаційній структурі підприємства введено посаду: заступника з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування, сформовано відділ маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування, створено новий виробничий підрозділ: групу працівників по виготовленню власних ліків, збільшено кількість працівників.

В наступному розділі застосовано теорії мотивації, проведено розрахунок заробітної плати: фактична середня заробітна плата становить 2670 грн.; раціональна — 3210 грн. Розробляючи систему методів менеджменту було застосовано соціальні, адміністративні, економічні та технологічні методи.

В розділах 4 і 5 подана характеристика комунікацій і управлінських рішень, а також розроблені графічні моделі комунікаційного процесу і вироблення раціональних рішень. Формування механізмів управління групами працівників включає їхню характеристику: склад, чисельність, характеристика звязків, мотиви виникнення. А також розробка заходів з підвищення ефективності діяльності формальних і неформальних груп працівників. Після реорганізації зросла кількість формальних груп (фактична — 4) і неформальних (фактична — 5).

Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва включала визначення характеристики керівників підприємства, використовуючи такі категорії менеджменту як влада, вплив, лідерство та стилі керівництва. Також розроблена система оцінки професійних якостей працівників.

Після проведеної реорганізації діяльність підприємства значно покращеться, воно зміцніє і не втратить своєї конкурентноздатності.

список використаної літератури

 • О.Є. Кузьмін, «Сучасний Менеджмент», навчально-прикладний посібник, Львів, «Центр Європи» 2010;
 • Є. Дж. Долан, Д.Е. Ліндсей «Ринок», переклад з англійської 1992;
 • М.Х. Мескон, Альберт М., Хедоурі Ф. «Основи менеджменту»: переклад з англійської — М. Дело, 2008.
 • О.Г.Білорус, С.Г. Панченко, Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. — К.: Знання, 2009. — 40 с.
 • закон
 • закон
 • Закон України «Про підприємства в Україні».
 • закон
 • Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. — Львів: Світ, 1993.
 • Економічна теорія: Менеджмент (тексти лекцій), А.В. Шегеда, І.С. Каленюк, В.В. Фещенко. — К.:УМКВО, 1991.
 • Терещенко В.І. Організація і управління. — К.: — Знання 1990.
 • Учебная работа. Розробка системи менеджменту в ПП 'Фармакс&#039