Учебная работа. Поняття іміджу організації

Поняття іміджу організації

Зміст

Вступ

. Поняття іміджу організації

. Завдання PR зі створення іміджу

. Психологічні аспекти створення іміджу

. Становлення Public Relations

. Класифікація PR-технологій

. PR-технології та їх роль у створенні позитивного іміджу

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

У сучасному житті Зв’язки з громадськістю (або PR) з багатьох причин є важливою складовою діяльності компанії. У багатьох великих компаніях департаменти по зв’язках з громадськістю мають таке ж значення, як і відділи маркетингу <#"justify">1.Поняття іміджу організації

Одним із важливих аспектів загального сприйняття та оцінки організації, є враження, яке вона справляє, або її імідж (образ). Імідж є обєктивним явищем і відіграє істотну (якщо не вирішальну) роль в оцінці будь-якого соціального явища чи процесу. Поняття імідж походить від латинського ітаgо, що повязане з латинським словом imitari, тобто „імітувати.

В загальному вигляді імідж можна визначити як образ, що існує в уяві різних груп громадськості.

Успішний процес формування іміджу потребує управління (планування, організації, контролю). Діяльність по формуванню іміджу оцінюється як якісно (в якості показників використовують цілі, структуру, зміст, виконавці, технології, що застосовуються), та кількісно (витрати, строки, результати, і, зрозуміло, економічна ефективність). Імідж має свою структуру, описується параметрично і моделюється.

характеристиками іміджу є:

·група сприйняття;

·набір властивостей організації, що сприймаються;

·тривалість існування та стійкість іміджу;

·рівень позитивності та негативності іміджу;

·витрати на створення та підтримку іміджу.

Основними напрямами ПР — діяльності, що стосується іміджу певної організації, є:

·імідж лідера;

·імідж у бізнесі;

·імідж „перших осіб;

·імідж продукції;

·корпоративний імідж (система назв, символів, логотипів, кольорів, міфів, ритуалів тощо).

Позитивний імідж створюється цілеспрямованими діями, а також цілеспрямованою інформаційною роботою, зорієнтованою на цільові групи громадськості. Для великих організацій робота із засобами масової інформації особливо важлива для підтримки свого іміджу, адже тільки мас-медіа здатні передавати потрібну інформацію у широких масштабах.

2. Завдання PR зі створення іміджу

Вважається, що основною ціллю ПР є формування ситуації успіху фірми в суспільстві. І, безумовно, успіх напряму повязаний з існуючим образом організації в громадськості. Далі ми роздивимося основні завдання паблік рілейшнз і їх співвіднесеність із формуванням іміджу.

Виділяють наступні ПР-заходи щодо іміджу:

. Позиціювання обєкту (від англ. position -положення, перебування, стан, позиція і т.п. ) — це створення і підтримка (або відтворення) зрозумілого та керованого іміджу.

. Підвищення іміджу — після кваліфіковано виконаного позиціювання можна перейти до підвищення іміджу, використовуючи показники іміджу та ранжуючи їх за ступенем значущості.

. Антиреклама (або зниження іміджу). Її ціллю є зменшення притоку клієнтів у тому випадку, коли фірма не в змозі всіх задовольнити, а відмовляти не бажано. В цьому випадку слід розяснювати клієнтам існуючі проблеми.

. Відстройка від конкурентів — як правило, це комбінація підвищення одного іміджу за рахунок зниження іншого (або позиціювання свого об`єкта ПР на тлі конкурентів). Відстройка може бути явною та скритою.

. Контрреклама (або „відмивання) — відновлення зниженого іміджу, спростування недобросовісної реклами конкурентів.

. Вивчення впливу зовнішнього середовища на діяльність організації: відстеження змін державної політики, міжнародного становища, громадської думки, настроїв мас — потенційних клієнтів; дослідження демографічних, культурно-етнічних та інших факторів;

. Подолання „бартерів недовіри до організації та її продукції шляхом впливу на стереотипи та свідомість людей; пошук, вивчення та виявлення спонсорів та інвесторів.

Як ми бачимо, ці завдання ПР-служб так чи інакше пов`язані з формуванням, підтриманням та вдосконаленням існуючого образу організації. Більше того, можна з впевненістю відмітити, що інші численні задачі, як то прогнозування криз, вивчення громадської думки, створення єдиного фірмового стилю і фірмових стандартів, робота з персоналом та багато інших завжди підпорядковані сформульованим вище задачам.

Можна сказати, що прийоми іміджмейкерства були відомі ще у стародавні часи. Візьмемо, приміром, Древній Єгипет, часи фараона Ехнатона (Аменхотеп IV) і його знаменитий релігійний переворот. Кампанія була організована за всіма правилами сучасних ПР. Головний іміджмейкер кампанії, жрець Ейе, розділив її проведення на декілька етапів. Спочатку — введення імені бога сонця Атона в титулатуру фараона, що, по суті, було презентацією ідеї, її „позиціюванням. Потім — перенесення столиці в інше місце і присвята її новому богу Атону (Ахетатон), що визначалося неможливістю проведення нової ідеї на старому місці, пронизаному древніми традиціями. Слідом за цим — введення культу сонячного диска по всьому Єгипту. І, нарешті, коли, на думку організаторів цієї кампанії, населення було підготовлене — заборона культу старих богів.

2.фірмовий стиль,

.корпоративна задача ПР. Імідж фірми <#"justify">3. Психологічні аспекти створення іміджу

Знання основ психології вже давно стало одним із найдієвіших засобів в руках Піарменів, адже без них практично неможливо проводити правильні і ефективні дії по створенню іміджу на всіх етапах цього процесу, від появи ідеї до її втілення.

Психологи можуть надати впливову допомогу команді іміджмейкерів у вирішенні важливих задач шляхом:

притягнення й утримання уваги аудиторії;

формування установки на довіру (недовіру) з боку аудиторії;

використання психологічних особливостей окремих соціальних груп;

використання загальних особливостей сприйняття;

використання специфічних навичок комунікації (нейролінгвістичне програмування <#"justify">4. Становлення Public Relations

Public Relations <#"justify">5. Класифікація PR-технологій

Білий PR. Це робота по Сему Блеку — мистецтво <#"justify">6. PR-технології та їх роль у створенні позитивного іміджу

Теоретичні підходи та концепцію, що у основі нових PR-технологій, активно розвивалися і ускладнювалися протягом ХХ століття у межах теорії інформації та розуміння моделей соціальної комунікації в суспільстві.

Зазвичай, звернення до спеціальнимPR-технологиям до створення позитивного образу телевізійних програм передує аналіз існуючого іміджу телепрограми, що визначається шляхом аналізу сприйняття програми. Зазвичай при цьому проводять інтерв’ю, і тестування, коли глядацькій аудиторії пропонується оцінити конкретну програму чи його окремі елементи (провідний, оформлення тощо.).

Результати тестування використовуються, передусім, для внутрішні творців програми (ухвалення рішення про зміну програми, формування сітки тощо.). У той самий час, окремі результати тестів можна використовувати рекламної службою як якісне доповнення до даних телеметричного виміру (наприклад, під час продажу спонсорства).

Тестування має спрямувати на будь-які складові програми. Тестування концепції показує реакцію потенційних глядачів на ідею нової програми. Він дає на багато запитань, наскільки привабливий такий жанр програм, тож ідея конкретно програмних засобів, когось з глядачів вона мала б залучити, якою каналі, коли, як вони часто й як довго її міг би дивитися.

Тестування дає можливість вивчити ставлення глядачів як до концепції програми, до будь-яким деталей її реального втілення. Наприклад, можна вибрати найбільш перспективну програму з кількох претендентів, отримати прогноз, наскільки успішний виявиться новий серіал тоді як вже що йдуть, визначити склад потенційної аудиторії. У цьому можливо отримати як кількісний прогноз, а й пояснення причин, якими глядачі зробили вибору на користь тій чи іншій версії програми.

Проміжне тестування зазвичай використовується виробниками програми, що досить давно іде у ефірі вже має як більш-менш постійну аудиторію. характер питань близький до того що, було описано вище, але, на відміну попередніх тестів, у цьому відіграє роль знайомство респондентів з випусками програми. Їх оцінка нових випусків виходить з сприйнятті попередніх випусків чи серій. Це можливим внесення доповнень і у сценарій, акторський склад парламенту й т.п. (Наприклад, глядачі визначають перспективність тій чи іншій сюжетної лінії, привабливість актора). Отже, головна мета тестування цьому етапі — це коригування випусків програми.

Висновок

Існує два в даний час широко вживаних терміну — паблісіті та паблік рілейшнз <#"justify">список використаних джерел

2.Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990. — C. 8-12.

3.Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations <HTTP://ua-referat.com/Public_Relations>. Триз-шанс, 1995.

.Выборы 1998 как фактор формирования украинского имиджмейкерства. //Украинский медиа-бюллетень. — 1998. — №1-2.

5.Горяева Е. социальный маркетинг. — Новосибирск, 1998. — С. 5-56

6.//Грані. — 2002. — №1(21).

7.Гуревич П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизионного образа и парадоксы его восприятия. — М.: Искусство, 1991. С. 38-40-45, 120-125.

8.8.День. — 12.08.2000. — №145.

9.Калинаускас И.Н. Наедине с миром. — К., 1991.

10.компаньон. — 2002. — №7.

11.Куливар Григорій, прес-центр СБУ.

.метод качественных структур: теория и практика. Тезисы докладов международной конференции. — Санкт-Петербург, 1996.

13.//Мир денег. — 2002. — №1(30).

Учебная работа. Поняття іміджу організації