Учебная работа. Оценка эффективности управленческой деятельности

Оценка эффективности управленческой деятель

МIНICТEPCТВO OCВIТИ I НAУКИ УКPAЇНИ

ДOНEЦЬКИЙ НAЦIOНAЛЬНИЙ ТEXНIЧНИЙ УНIВEPCИТEТ

КУPCOВA POБOТA

з економічного аналазу

нa тeму: Організація економічного аналізу на підприємстві

Виконал Ріхерт С. В.

студент гр. EПоз-11

Кepiвник Шилова Л.І.

м. Кpacнoapмiйcьк — 2015 piк

Вступ

Аналітична робота на підприємстві є важливим елементом корпоративного планового процесу.

Кожен Менеджерзабезпечення оптимального вкладу планів у корпоративні цілі. Це означає, що фінансові плани сумісні з корпоративним планом. Фінансові наслідки прийняття пропозицій за умовами прибутку, витрат, продажних цін, обороту і т. д. аналізуються і уточнюються.

планування потоку готівкових коштів має здійснюватися так, щоб компанія була в змозі задовольняти плановані вимоги.

Аналіз та оцінка будь-яких пропозицій, прогнозування можливих наслідків прийняття пропозицій та їх альтернатив, вибір найкращих варіантів, надання рекомендацій робляться у формі, зрозумілій і не фінансистам. очевидно, що аналітична робота вимагає спеціальних навичок.

Все вищесказане визначило актуальність теми курсової роботи.

Метою даної роботи є вивчення стану організації та проведення аналітичної роботи на підприємстві.

Завдання курсової роботи:

розглянути цілі аналізу господарської діяльності підприємства;

розкрити сутність організації і проведення аналітичної роботи на підприємстві;

привести загальну характеристику діяльності підприємства;

провести аналіз стану організації та проведення аналітичної роботи на підприємстві.

об‘єкт дослідження в даній курсовій роботі є Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют».

Предмет дослідження — організація аналітичної роботи підприємства.

Інформаційною базою проведення аналізу є: навчальна література з економічного аналізу, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, наукові статті в періодичних виданнях з досліджуваної проблеми, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, додаток до балансу, і інша нормативна документація ТОВ «Абсолют».

1. Теоретичні основи економічного аналізу на підприємстві

В першому розділі курсової роботи розглянуті наступні питання:

характеристика загальних методичних принципів організації економічного аналізу.

Складові елементи організації економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика.

Характеристика основних етапів аналітичних досліджень. порядок складання програми економічного аналізу.

.1 Характеристика загальних методичних принципів організації економічного аналізу

Економічний аналіз пов’язаний з виробничою, маркетинговою, фінансово-господарської та іншою економічною діяльністю підприємств. Він припускає діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їхньому становленні та розвитку, тобто дослідження відповідних процесів, облік зв’язків і взаємозалежностей між ними.

Проведення комплексного економічного аналізу господарської діяльності передбачає використання таких принципів:

) Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ, процесів, результатів господарювання. Оцінка результатів діяльності організації повинна враховувати її відповідність вимогам законодавства, державної економічної, екологічної та соціальної політики.

таким чином, принцип державності відображає державний підхід до оцінки економічних явищ і полягає в тому, що аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності та їх структурних підрозділів передбачає врахування економічної, стратегії держави.

) Аналіз повинен носити науковий характер, тобто базуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовувати досягнення науково-технічного прогресу і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.

таким чином, економічний аналіз враховує вимоги економічних законів, передбачає використання сучасних актуальних методів економічних досліджень. Принцип науковості означає, що методологія економічного аналізу спирається на досягнення економічної науки і враховує дію економічних законів.

) Комплексність. Це основна якість економічного аналізу, яке полягає в розгляді всіх сторін діяльності досліджуваного об‘єкта, всіх причинно-наслідкових зв’язків окремих елементів економічної системи.

Комплексність дослідження вимагає обхвату всіх ланок і всіх сторін діяльності та всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства.

) Однією з вимог до аналізу є забезпечення системного підходу, коли кожний досліджуваний об’єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з ряду елементів, певним способом пов’язаних між собою і зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об’єкту повинне здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, взаємозалежності і співпідпорядкованості його окремих елементів.

Кожний досліджуваний об‘єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з елементів, пов’язаних між собою і з зовнішнім середовищем.

) Принцип системності та комплексності потребує врахування взаємозв’язку окремих факторів при вивченні, вимірюванні і узагальненні їх впливу на формування економічних показників. Всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства розглядаються при цьому не ізольовано, а у взаємозв’язку й динаміці. Аналіз проводиться на всіх рівнях управління, а його комплексність проявляється в системному розгляді всіх стадій і показників діяльності аналізованого об‘єкта в і до взаємозв’язку.

) Об’єктивність, конкретність, точність. Результати аналізу повинні відображати об‘єктивну реальність і базуватися на достовірній інформації та точних аналітичних розрахунках.

Принцип об‘єктивності передбачає дослідження реальних економічних явищ і процесів, їх причинно-наслідкові взаємозв’язки. Він відбитий в законодавчих актах, що передбачають різну ступінь відповідальності осіб, які допустили фальсифікацію даних обліку і звітності про діяльності підприємства.

Тим самим інформація, використовувана в процесі дослідження, повинна бути документально обґрунтованої й достовірної, відображати реальну фінансово-господарську діяльність даного підприємства.

) Дієвість. Аналіз повинен активно впливати на хід виробничого процесу та його результати, своєчасно виявляти недоліки в роботі та резерви поліпшення її показників, інформувати керівництво організації.

) Плановість. Проведення аналізу повинно відповідати плану заходів, в якому закладаються строки робіт, виконавці і форми контролю за достовірністю отриманих результатів.

) Оперативність. Аналіз повинен проводитися швидко і чітко, виключаючи питання, що затінюють сутність досліджуваної проблеми. Це забезпечує ефективність прийнятого управлінського рішення.

Принцип оперативності стосується швидкого і чіткого виконання підприємством завдань, реалізації прийнятих рішень і т.д. За результатами аналізу намічаються заходи, спрямовані на поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. таким чином, своєчасність аналізу дозволяє перетворити його в інструмент оперативного контролю різних сфер діяльності підприємства.

) Ефективність. Витрати на проведення аналізу повинні бути значно менше ефекту, одержуваного від нього.

Принцип ефективності виражається в тому, що витрати на проведення аналізу дають багаторазовий ефект.

) Також одним із принципів аналізу є його демократизм (принцип масовості), що припускає участь в проведенні аналізу широкого кола працівників підприємства, що забезпечує більш повне виявлення передового досвіду і використання наявних внутрішньогосподарських резервів. [12]

Принцип масовості означає залучення до аналітичної роботи фахівців виробничої сфери, від якої залежить підвищення життєвого рівня населення. Процеси глобалізації економіки, створення рівних умов дня підприємств різних форм власності сприяють підвищенню ефективності його діяльності, що досягається вишукуванням невикористаних резервів в діяльності кожного підрозділу підприємства.

Розглянуті принципи економічного аналізу становлять, таким чином, основу аналітичної роботи на підприємствах, ефективність якого забезпечується комплексністю їх використання на будь-якому рівні управління.

.2 Складові елементи організації економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика

Цілеспрямованість аналітичного дослідження, вагомість його висновків та обґрунтованість пропозицій, значною мірою залежать від добору виконавців та організації робіт. Під організацією взагалі розуміють створення злагодженої постійної системи для виконання якихось робіт або досягнення певної кінцевої мети.

Організація аналітичної роботи включає:

розробку загальних принципів і порядку проведення аналізу;

планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів;

матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпеченні;

загальне керівництво;

прийом виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення;

контроль за впровадженням у виробництво розроблені заходів з метою поліпшення діяльності підприємства.

Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві і план (програму) конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається на рік з розбивкою за кварталами. У плані зазначаються розділи господарської діяльності, і об‘єкти, які повинні вивчатися, періодичність і терміни проведення робіт, відповідальні технічні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу. [9]

У планах окремих робіт, які складаються відповідно до загального плану аналітичної роботи, передбачаються об‘єкти етапи аналізу, терміни виконання і завдання робіт тощо.

Організація проведення окремих аналітичних робіт включають такі питання:

призначення керівника роботи;

підбір кваліфікованих виконавців;

складання плану роботи;

забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

інші.

Організаційні питання можуть вирішуватися по-різному в залежності від того, стосується це проведення аналітичних робіт працівниками підприємства та для власних потреб його колективу чи це пов’язано з вивченням діяльності підприємства сторонніми контролюючими установами. Це може обумовлювати зміни термінів і виконавців, але й змісту програми що використовується. Якщо аналіз виконують сторонні організації, то аналітиками можуть бути аудитори, працівники банків та наукових установ, відомчі ревізори та інші працівники контролюючих організацій. Аналіз проводять економічні підрозділи підприємства, але до виконання аналітичних робіт залучаються також працівники технічних, технологічних та інших служб.

Програмою аналізу може виступати розгорнутий та деталізований перелік питань, які передбачено вивчати, а також комплект таблиць, обов’язковий до опрацювання під час аналізу. Однак, потрібно мати на увазі, що старанне складання програми аналізу забезпечує необхідну зібраність і повноту проведення аналітичного дослідження. При цьому виключаються пропуск окремих питань та зволікання на вивчення другорядних або зайвих проблем. Визначаючи зміст аналітичної роботи та терміни її проведення, потрібно враховувати наявність готового матеріалу для аналізу, трудомісткість збору і опрацювання іншої інформації і, нарешті, часу, який потрібно для виконання окремих етапів робіт. Рекомендується виділяти три головні етапи: попередній, основний і заключний. На попередньому етапі здійснюється загальне ознайомлення із станом справ, визначається ступінь виконання плану за основними показниками, робиться попередня оцінка роботи або стану справ. На цьому етапі також складається докладна програма аналізу, готуються макети таблиць, збирається й перевіряється головна інформація, визначаються виконавці та вирішуються інші організаційні питання. Основний етап передбачає заповнення усіх таблиць, вивчення і опрацювання необхідної додаткової інформації, визначення факторів і виконання розрахунків їх впливу, на зміну величини показників, пошук резервів. З окремих питань, які вивчено, роблять оцінки і підраховують резерви виробництва. На заключному етапі узагальнюються наслідки аналізу і підраховуються зведені резерви виробництва, дається заключна розгорнута оцінка діяльності підприємства; розробляються конструктивні заходи з метою поліпшення роботи та використанні знайдених резервів виробництва. З цих трьох етапів найбільш тривалим і трудомістким другий. Але терміни проведення аналізу залежать від затвердженої програми, вміння використовувати готові аналітичні матеріали, які є в справах підприємства (акти ревізій і перевірок, накази, виробнича листування, тощо). Однак при цьому слід завжди критично оцінювати матеріали, що залучаються, вміло відрізняти об‘єктивні показники від суб’єктивного, тенденційного їх тлумачення. [7]

Зібрані під час аналізу матеріали, заповнені таблиці, розрахунки впливу факторів і резервів, на останньому етапі узагальнюють та письмово оформляють у вигляді довідок, актів, аналітичних і доповідних записок, пояснювальних записок, до звітів. Працівники зовнішніх установ полюбляють оформлювати наслідки аналізу у вигляді висновку. Самостійним або додатковим документом, в якому відображаються наслідки аналізу і необхідні заходи для впровадження у виробництво, є проект наказу. Цей документ, якщо він скріплюється підписом керівника підприємства, має обов’язковий характер для виконання запропонованих аналітиком заходів. За виконанням заходів слід установлювати дійовий і повсякденний контроль, інакше одні й ті ж недоліки в роботі будуть знову повторюватися в наступних матеріалах перевірок і аналітичних висновках.

.3. характеристика основних етапів аналітичних досліджень. Порядок складання програми економічного аналізу

Природа і сутність аналітичної роботи та оцінки потенціалу підприємства передбачають ряд послідовних етапів.

) Визначення мети і завдань.

) Розробка програми (плану), в якій ставиться чітке завдання щодо об‘єктів та характеру аналізу (терміни, відповідальні особи, форми, методи, техніка і т. п.). В програмі (плані) визначаються:

а) об‘єкт аналізу (структура або процес, технологія, операція, процедура);

б) суб’єкт аналізу (хто проводить);

в) період, за який виконується аналіз;

г) оформлення результатів аналізу (звіт, висновок, розрахунок економічної ефективності або описова характеристика);

д) термін проведення аналітичних операцій;

е) кому спрямовуються результати аналізу і як вони повинні бути використані.

) Встановлення послідовності виконання.

) Вибір і обґрунтування методів проведення.

) Визначення та добір необхідної інформації.

) Проведення аналізу шляхом вивчення, узагальнення вихідних даних, групування і порівняння однорідних показників; виявлення зв’язків, закономірностей, протиріч; кількісної та якісної оцінки окремих показників, врахування впливу різноспрямованих факторів.

) Узагальнення результатів аналізу.

) Підготовка висновків по основних напрямках аналізу, їх конкретизація.

) Оформлення звіту (висновку) за підсумками аналізу. [4]

Послідовність проведення аналізу та оцінки потенціалу підприємства включає ряд певних процедур. До них відносяться наступні:

аналітична структуризація аналізованого об‘єкта, мета якої отримати уявлення про його склад, структуру, властивості, відносини;

угруповання і класифікація елементів фінансово-господарської діяльності підприємства;

вивчення кількісних і якісних характеристик цих елементів;

вивчення видів зв’язків між елементами;

кількісна та якісна оцінка резервів;

оцінка факторів, що впливають на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства;

узагальнення аналітичних даних, порівняння однорідних показників, виявлення зв’язків, закономірностей, протиріч;

встановлення критерію ефективності фінансово-господарської, ної діяльності підприємства;

оцінка результатів аналізу (розрахунок соціально-економічної ефективності або описова характеристика основних результатів).

За своїм характером аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства можуть зачіпати різні елементи і мати різні форми. Формами їх проведення можуть бути організаційний (аналіз організації, методів і способів фінансово-господарської діяльності підприємства), функціональний (аналіз основних функцій фінансово-господарської діяльності), технологічний або процедурний аналіз (аналіз основних технологій або процедур фінансово-господарської діяльності підприємства).

За своїм характером організаційний аналіз системи управління може зачіпати різні її елементи. У цьому сенсі аналіз підрозділяється на аналіз організації, методів і техніки управління. За формами оцінки результатів організаційний аналіз може бути комплексним або вибірковим. Організаційний аналіз здійснюється в процесі дослідження системи управління і служить інформаційною базою для організаційного проектування. Проаналізувавши структуру і процес управління, розкривши всі їх плюси і мінуси, можна виявити організаційні резерви і на цій основі спроектувати таку комбінацію факторів роботи (організація, методи, техніка управління), яка забезпечить найкращий результат техніко-економічної діяльності підприємства.

Технологічна сторона аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності включає: організацію інформаційної системи, документування та документообіг, процедури аналізу. Слід відрізняти процедуру від операції. Якщо процедура — це чітко встановлена ​​послідовність дій, то операція — конкретну дію, елементарне або найбільш просте з погляду даного органу управління. Наприклад, підготовка етапу аналізу — це процедура, а виконання етапу — операція. Система аналітичних операцій складається в певну процедуру.

Матеріали аналізу системи управління оформляються у вигляді зведених аналітичних таблиць, графіків, записок, аналітичних довідок, звітів, висновків, оглядів по відповідних розділах, наведеним вище, і є вихідними даними для планування, проектування і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Як було зазначено, аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства починається з складання програми (плану). У програмі визначаються:

а) об‘єкт аналізу (структура або процес, технологія, операція, процедура);

б) суб’єкт аналізу (хто проводить, відповідальні особи);

в) період, за який виконується аналіз;

г) мета, завдання аналізу і діагностики;

д) форми, методи, техніка аналізу і діагностики;

е) оформлення результатів аналізу (звіт, висновок, розрахунок економічної ефективності або описова характеристики);

ж) термін проведення аналітичних операцій;

з) кому доповідаються (куди направляються) результати аналізу і як вони повинні бути використані. [14]

структура програми аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства може включати введення, аналітичну частину і висновок. У вступі визначається мета, завдання, методи аналізу і діагностики, описується специфіка об‘єкта. Аналітична частина містить аналіз і діагностику технічного, фінансового стану; ефективності виробничої, комерційної, інвестиційної діяльності, соціального розвитку колективу; стану і використання основних фондів, трудових ресурсів; витрат на виробництво і реалізацію продукції; інвестиційного, науково-технічного, трудового, виробничого потенціалу. Висновок містить основні висновки по фактичному стану об‘єкта на певну дату і конкретні пропозиції щодо поліпшення цього стану.

Програма розробляється по кожному об’єкту. Контроль за виконанням програми аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства покладається на його керівника.

2. характеристика стану організації економічного аналізу на підприємстві

В другому розділі курсової роботи проаналізовано стан організації економічного аналізу на підприємстві ТОВ «Абсолют».

Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. Організація економічного аналізу на підприємстві.

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

економічний аналіз етап дослідження

Обєктом дослідження в даній курсовій роботі виступає ТОВ «Абсолют», що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Теплостроївська 28, засноване в квітні 2001 року.

ТОВ «Абсолют» — підприємство, що виготовляє та реалізує двері, вікна, дверні блоки, віконні рами, плінтуси, наличники, побутові, офісні меблі і меблі для установ та населення. Продукція випускається з натурального деревного масиву і деревостружкових плит (ДСП). Продукція підприємства орієнтована на будівельні організації, учбові установи, дитячі сади і на приватних осіб, які хочуть купити вироби, призначені для будівельних, ремонтних і побутових потреб, і пред’являють достатньо високі вимоги до якості продукції. Меблі характеризуються легкою збіркою. У комплект входять інструменти для збірки.

Викидів у вигляді промислових стоків не проводиться. Вироби з дерева не надають шкідливої дії на здоров’ї. Виробничий процес екологічно чистий, що викликане застосуванням в технологічному процесі електроенергії і екологічно чистої сировини. В результаті застосування сучасного устаткування в технології виготовлення виробів з деревини ніяких шкідливих викидів ні в атмосферу, ні ст. Відходи виробництва — тирса і стружка — спалюються в спеціальних печах або продаються населенню.

товар має сертифікат якості, товарну марку. Продукцію підприємства вигідно відрізняє від продукції конкурентів її невисока ціна, яка робить продукцію підприємства доступною для більшості жителів міста Дніпропетровськ.

Підприємство входить до групи виробництв по випуску виробів з деревини і випускає вироби придатні до безпосереднього використання. Вироби, що випускаються цією групою виробництв, відрізняються складною конструкцією і багато детальністю. Основний спосіб з’єднання дерев’яних деталей у вузли — столярні в’язки і склеювання. Готові вироби в більшості випадків мають захисно-декоративні покриття.

Організаційна структура підприємства представлена на рис 2.1.

Основна мета діяльності підприємства — отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерела формування майна підприємства:

грошові і матеріальні внески засновників підприємства;

доходи, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

кредити банків і інших кредиторів;

майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій і громадян;

доходи від цінних паперів;

капітальні вкладення і дотації з бюджету;

добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

інші джерела.

Організація аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют» сприяє своєчасному виявленню наявних на підприємстві та в його підрозділах резервів і знаходженню шляхів їх реалізації.

Все це вимагає систематичного проведення аналізу в певній послідовності і підвищення його оперативності.

Сформована практика аналізу виробничої і господарської діяльності на ТОВ «Абсолют» показує, що він включає наступні етапи.

) Складання плану аналітичної роботи:

визначення теми аналізу;

визначення напрямів використання результатів аналізу;

розробка програми, календарного плану і розподіл роботи між виконавцями;

визначення джерел інформації, заповнення її нестачі;

розробка макетів, аналітичних таблиць, методики їх заповнення, способів обробки матеріалів, формування результатів аналізу.

) Підготовка матеріалів для аналізу:

підбір наявною інформацією, створення додаткових джерел;

перевірка достовірності інформації;

аналітична обробка інформації.

) Попередні оцінки (характеристики):

виконання досліджуваних показників за поточний період;

зміна показників в порівнянні з показниками в попередньому періоді;

ступеня використання ресурсів.

) Аналіз причин динамічних змін і відхилень від бази:

визначення кола взаємодіючих факторів та їх угруповання;

розкриття зв’язків і залежностей між факторами;

елімінування впливу факторів, що не залежать від досліджуваного об‘єкта;

кількісний вимір впливу факторів;

оцінка збитку від негативного впливу факторів;

Виявлення невикористаних резервів.

) Підсумкова оцінка і зведений підрахунок резервів:

висновки за результатами аналізу, підсумкова оцінка;

зведений підрахунок резервів і рекомендації щодо їх використання.

За ступенем охоплення досліджуваних явищ і процесів аналіз на ТОВ «Абсолют» може бути повний (загальний) ічастковий (локальний).

При повному аналізі вивчають всі сторони виробничої і господарської діяльності підприємства ТОВ «Абсолют» і його підрозділів. Зазвичай повний аналіз приурочується до окремих звітних періодів (квартал, рік).

При частковому аналізі вивчаються окремі підрозділи підприємства або окремі сторони діяльності підприємства.

Наприклад, проводитися аналіз реалізації продукції, собівартості продукції, продуктивності праці, використання виробничої потужності, використання сировини і т.д.

При частковому аналізі може застосовуватися цільове (вибіркове) вивчення окремих показників.

Наприклад, замість вивчення собівартості продукції у цілому аналізу піддаються тільки цехові або загальнозаводські витрати або собівартість окремих видів продукції.

За періодичністю проведення аналіз може бути щоденним, місячним, квартальним і річним.

Часом проведення аналізу визначається і коло досліджуваних показників.

Так, поточний щоденний аналіз на ТОВ «Абсолют» обмежується невеликим числом показників, використовуваних для оперативного управління виробництвом.

До числа їх належить: обсяг випуску і реалізації продукції, номенклатура і асортимент продукції, якість продукції, відхилення від норм і нормативів витрат на виробництво по заробітній платі, матеріалам і цеховим витрат від плану.

Облік ведеться щодня наростаючим підсумком з початку місяця. Щоденний аналіз дозволяє своєчасно, активно впливати на хід виробництва.

Ефективність аналітичної роботи знаходитися в безпосередній залежності від своєчасного виявлення резервів і проведення відповідних заходів щодо мобілізації їх.

Проведемо аналіз організації аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют», для цього розглянемо діяльність спеціально створеного відділу на підприємстві.

Для планування ефективної господарської діяльності в ТОВ «Абсолют» створено спеціальний структурний підрозділ — планово-економічний відділ.

Основне призначення відділу — планування виробничо-господарської діяльності на підприємстві, складання різних планів, зокрема бізнес-плану, а також контроль за виконанням планових завдань.

Плануванням на підприємстві займаються заступник директора з економіки та працівники планово-економічного відділу в складі: начальник планово-економічного, економіст вищої категорії.

Частково функції планування покладені на відділ організації праці та заробітної плати в складі: начальник відділу, інженер-нормувальник з контролю за виконаними роботами, інженер-нормувальник 2 категорії. таким чином, в цілому плануванням в ТОВ «Абсолют» займаються 6 чоловік.

Економічний аналіз в ТОВ «Абсолют» входить в обов’язки не тільки працівників планово-економічного відділу, але й технічних відділів (головного механіка, енергетика, технолога та ін.)

Аналізом займаються також цехові служби, керівники бригад, дільниць. Це пояснюється тим, що який би кваліфікацією не володіли працівники економічних служб, тільки їх силами не може бути глибоко і всебічно проведено аналіз господарської діяльності підприємства.

Тільки спільними зусиллями спільної роботи можна комплексно досліджувати поставлену задачу і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення.

При цьому важливим принципом організації аналітичної роботи є чіткий розподіл обов’язків з проведення аналізу між окремими виконавцями з метою попередження дублювання однієї і тієї ж роботи різними службами, а також з метою більш ефективного використання службового часу фахівців.

У ТОВ «Абсолют» такого структурного підрозділу, що займається аналітичною роботою, немає. Проведення аналізу входить в обов’язки планово-економічного відділу, а за підсумками фінансового року даний аналіз проводить головний бухгалтер.

Щомісяця в ТОВ «Абсолют» для керівництва підприємства проводиться аналіз техніко-і фінансово-економічних показників, за підсумками якого складається відомість за розробленою на підприємстві формі.

У цій відомості аналізуються такі показники як продуктивність праці, чистий прибуток, рентабельність за чистим прибутком, коефіцієнт використання виробничої потужності.

У ТОВ «Абсолют» аналізуються показники за такими основними напрямками:

аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та факторів їх зміни;

аналіз собівартості продукції (робіт, послуг);

аналіз використання матеріальних ресурсів;

аналіз маркетингової діяльності; аналіз використання персоналу підприємства;

аналіз фінансових результатів;

аналіз використання основних засобів.

Крім цього в ТОВ «Абсолют» аналізуються статті бухгалтерського балансу, його структура, проводиться розрахунок різних коефіцієнтів.

Крім участі планового відділу в аналітичній роботі підприємства беруть участь і інші відділів підприємства.

Виробничий відділ аналізує виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом, ритмічність роботи, підвищення якості продукції, впровадження нової техніки і технології, комплексної механізації та автоматизації виробництва, роботу обладнання, витрата нематеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу, комплектність випуску продукції, загальний технічний та організаційний рівень виробництва.

Відділ головного механіка та енергетика вивчає стан експлуатації машин та обладнання, виконання планів-графіків ремонту й модернізації обладнання, якість і собівартість ремонтів, повноту використання обладнання та виробничих потужностей, раціональність споживання енергоресурсів.

Відділ технічного контролю аналізує якість сировини та готової продукції, брак і втрати від шлюбу, рекламації покупців, заходи щодо скорочення браку, підвищенню якості продукції, дотримання технологічної дисципліни і т.д.

Відділ постачання контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, номенклатурою, строками, якістю, стан і збереження складських запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельні витрати та ін.

Відділ збуту вивчає виконання договірних зобов’язань і планів поставок продукції споживачам за обсягом, якості, термінів, номенклатурі, стан складських запасів і збереження готової продукції.

До аналітичній роботі на ТОВ «Абсолют» залучається велике коло працівників підприємств на громадських засадах.

Така спільна робота з проведення аналізу дозволяє забезпечити його комплексність і головне більш кваліфіковано, глибше вивчити господарську діяльність, її результати, повніше виявити невикористані резерви.

Важливою умовою, від якого залежить дієвість, і ефективність аналізу господарської діяльності є планомірний характер його проведення. Тільки в тому випадку, коли аналітичне дослідження кожного окремого питання господарської діяльності матиме певний сенс, мета і місце в системі вивчення та управління підприємством, аналіз зможе придбати істотну цінність для практики господарювання. Тому на кожному підприємстві вся робота по проведенню аналізу повинна плануватися. На практиці можуть становити наступні плани:

комплексний план аналітичної роботи підприємства;

тематичні плани.

При розробці плану обов’язково повинна враховуватися періодичність вивчення важливих проблемних питань, наступність аналізу за окремі періоди часу. У комплексному плані також мають бути передбачені джерела інформації, які можуть використовуватися при аналізі, технічні засоби проведення аналізу. За результатами аналізу розробляються пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності. Тому комплексний план повинен передбачати і організацію проведення контролю за виконанням цих заходів.

Крім комплексного плану, в господарстві можуть складатися і тематичні. Це плани проведення аналізу з комплексних питань, які потребують поглибленого вивчення. У них розглядаються об’єкти, суб’єкти, етапи, терміни проведення аналізу, його виконавці та ін.

3. Вдосконалення організації економічного аналізу на підприємстві

Інформація, що надходить на ТОВ «Абсолют» має бути повною і своєчасною, достовірною, корисної та зручній для сприйняття і подальшого використання.

Необхідність збору, накопичення та зберігання економічної інформації диктується на підприємстві багатьма обставинами. До їх числа відносяться: багаторазовість і тривалість її застосування, розрив у часі між збиранням та використанням інформації в аналізі і керуванні економікою.

Хаотичність потоків інформації на ТОВ «Абсолют», недосконалість їх каналів, методів і техніки збирання, зберігання та обробки призводять до суттєвого запізнюванню інформації і до втрати її якості.

основа сучасного отримання інформації на ТОВ «Абсолют» — це інтеграція її збору та обробки.

Автоматизована система збору, обробки та зберігання інформації скорочує час між її формуванням і використанням в аналітичній роботі. Однак на підприємстві ТОВ «Абсолют» процес автоматизації інформації остаточно ще не запроваджено.

Так, наприклад, у відділі контролінгу, фінансового аналізу та розвитку ТОВ «Абсолют» працівники вручну через Excel вводять картки по боржниках. Цей процес займає багато часу, якого і так іноді не вистачає. Якби на підприємстві було запроваджено управлінський облік, то можна було всю роботу робити в програмі 1С, проте чинна програма 1 С «Управління виробничим підприємством» на ТОВ «Абсолют» впроваджена не в усі структурні підрозділи. установка і супровід даної програми у відділі контролінгу, фінансового аналізу та розвитку ТОВ «Абсолют» була намічена на листопад 2012 р., проте в умовах кризи та спаду виробництва установка відкладена до червня 2013 р.

Сучасна система збору, зберігання та перетворення інформації являє собою десятки реєстраторів, термінальних та інших пристроїв. Технічні засоби мають велике значення в інформаційній системі підприємства. Вони забезпечують своєчасне надходження інформації керівникам та іншим працівникам управління.

база даних на ТОВ «Абсолют» має відповідати наступним вимогам:

містити мінімально необхідні, але достатні дані для вирішення аналітичних та інших управлінських завдань;

допускати розширення даних і підключення нових файлів без зміни програми обробки даних;

передбачати мінімальне, контрольоване, дублювання даних і виключати можливість появи суперечливої інформації.

Результати економічного аналізу прямо залежать від якості використовуваної інформації. Попередньою умовою аналізу є ретельна перевірка всіх залучених матеріалів. Важлива роль тут належить аудиту. На ТОВ «Абсолют» внутрішній аудит проводиться без залучення фахівців з аудиторських організацій, а силами бухгалтерії та відділу контролінгу.

ТОВ «Абсолют» рекомендується регулярне проведення аудиторських перевірок, частіше, ніж 2 рази на рік.

Для здійснення якісного контролю й досягнення визначених цілей у контрольній діяльності необхідно проводити на ТОВ «Абсолют» постійну аналітичну роботу.

Причому не на кінцевій стадії контролю, а в процесі виконання планів. Це необхідно для того, щоб допомогти успішному здійсненню завдань, попередити можливі помилки і недоліки.

Завдання контролю полягає у виконанні фактичного стану будь-якого процесу, зіставлення його з наміченими цілями, оцінка ситуації і пропозиції при необхідності коригувальних заходів. За допомогою аналізу можна завчасно виявити причини відхилень, попередити зриви, виявити невикористані можливості і резерви. Необхідний новий підхід до здійснення контролю на ТОВ «Абсолют». Щоб контроль здійснювався не за строками рішень, (іншими словами «для галочки»), а проводився конструктивний детальний аналіз. Головний сенс використання різних форм контролю полягає в тому, щоб забезпечити єдність рішення і виконання, допомогти успішному здійсненню завдань, попередити помилки і недоліки.

Для удосконалення управлінського контролю необхідно, на мій погляд, ввести управлінський облік.

Також до напрямів вдосконалення аналітичної роботи на ТОВ «Абсолют» можна віднести введення посади директора з управління знаннями.

Посада директора з управління знаннями з’явилася як відповідь на ряд внутрішніх і зовнішніх потреб бізнесу, в тому числі вимог, обумовлених розширенням використання знань.

Директор з управління знаннями — це посадова особа вищого рангу, функція якого полягає в посиленні ролі знань в організації, зазвичай завдяки програмам управління знаннями.

Директор з управління знаннями створює зв’язки, що охоплюють всю організацію. Він пов’язує проекти з управління знаннями з підсумками діяльності компанії, загальною корпоративною стратегією. Директор з управління знаннями розробляє всеосяжні системи спільного використання знань, що пронизують структуру компанії, визначає процедури, покликані координувати та об‘єднувати внутрішньокорпоративні співтовариства. Він розробляє методи об‘єднання інформації, що зберігається в базах даних, картотеках, а також неформальних знань співробітників.

Висновки

Отже, економічний аналіз відіграє важливу роль у підвищенні економічної ефективності діяльності організацій, в зміцненні їх фінансового стану. Він являє собою економічну науку, що вивчає економіку організацій, їх діяльність з точки зору оцінки їх роботи з виконання бізнес-планів, оцінки їх майново-фінансового стану та з метою виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності організацій.

таким чином, кожен аналітик повинен знати, що у виявленні резервів у роботі підприємства межі не існує. І там, де ще вчора здавалося, що всі можливості для поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства вичерпані, сьогодні викриваються все нові і нові резерви.

Аналітична робота на підприємстві поділяється на такі організаційні етапи:

) Виділення суб’єктів і об‘єктів господарської діяльності, вибір організаційних форм їх дослідження та розподіл обов’язків між окремими дослідниками.

) Планування аналітичної роботи.

) Інформаційне та методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

) Аналітична обробка даних про хід і результати господарювання.

) Оформлення результатів аналізу.

) Контроль за впровадженням у виробництво пропозицій, зроблених за результатами аналізу.

Об’єктом дослідження курсової роботи було підприємство ТОВ «Абсолют». Основна мета діяльності підприємства — отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Організація аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют» сприяє своєчасному виявленню наявних на підприємстві та в його підрозділах резервів і знаходженню шляхів їх реалізації.

Для планування ефективної господарської діяльності в ТОВ «Абсолют» створено спеціальний структурний підрозділ — планово-економічний відділ.

Основне призначення відділу — планування виробничо-господарської діяльності на підприємстві, складання різних планів, зокрема бізнес-плану, а також контроль за виконанням планових завдань.

список використаних джерел

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М.: финансы и статистика, 2010. — 416с.

. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический аналіз. — Х.: Изд-во Харьк.ун-та внутр дел, 2009. — 394с.

. Бланк И.А. Управление денежными потоками. — К.: Ника — Центр: Эльга, 2007. — 736с.

. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. — Львів: В-во «Сполом», 2007. — 212с.

. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. — К.: Ніка — Центр: Ольга, 2002. — 256с.

. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів. — Житомир: ТУТУ, 2000. — 416с.

. Ван Хорн Дж.К. основы управления финансами: Пер.с англ. — М.: финансы и статистика, 2003. — 800с.

. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. — М: Фінанси та статистика, 2009 — 287с.

. Гринів Б.В. Економічний аналіз — К.: КНЕУ, 1999 — 312с.

. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.пос. — 3-тє вид., доп.і переробл. — К.: Знання — Прес, 2008. — 190с.

. Іващенко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. — К.: Нічлава, 2009. — 204с.

. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання. Монографія. — К.: КНЕУ, 2011. — 387с.

. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник (Під ред. проф. Н.М.Ушакової) — К.: «Хрещатик»,2008. — 800с.

. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. короткий теоретико-методологічний курс. — Навч.пос. — К.: Кондор, 2009. — 128с.

. Мельничук М.М. Основи економічного аналізу. — К., 2005. — 360с.

. Основи фінансового аналізу: Навч. пос. / За ред. Я.І. Єлейко та ін. — Л.: . Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. пос. — Львів: ЛБІ НБУ, 2008. — 265с.

. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. — Тернопіль: Економічна думка, 2008. — 200с.

. Русак Н.А., Русак А.В. Фінансовий аналіз субєкта господарювання. — М: Вища школа, 2007. — 309с.

. Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. — К: Нове видання, 2009. — 398с.

Додаток А

БАЛАНС ТОВ «Абсолют» 2011 рік

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010первісна вартість011знос012Незавершене будівництво02042,242,2Основні засоби:залишкова вартість03035203346,5первісна вартість0317489,367464,16знос032( 3969,36 )( 4117,66 )Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом І0803562,23388,7ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси100218,2262,5тварини на вирощуванні та відгодівлі110незавершене виробництво12016,933,7готова продукція130421,9529,35товари1402,76,5Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість16040,1143,6первісна вартість16140,1143,6резерв сумнівних боргів162( )( )Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом1706,6за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість2104,911,4Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті23010,55,25в іноземній валюті240Інші оборотні активи250Усього за розділом ІІ260715,2998,9ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700,7Баланс2804277,44388,3ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Власний капіталСтатутний капітал300147,5147,5Пайовий капітал310Додатковий вкладений капітал3203844,63845,2Інший додатковий капітал330Резервний капітал34049,149,1Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35010215Неоплачений капітал360( )( )Вилучений капітал370( )( )Усього за розділом І3804143,24056,8ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ43000ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові фінансові зобовязання450Відстрочені податкові зобовязання460Інші довгострокові зобовязання470Усього за розділом ІІІ48000IV. Поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53041,895,8Поточні зобовязання за розрахунками:з одержаних авансів5406,41,2з бюджетом5502860,1з позабюджетних платежів5601,913,3зі страхування57022,828,9з оплати праці58031,967з учасниками590із внутрішніх розрахунків600Інші поточні зобовязання6101,465,2Усього за розділом IV620134,2331,5V. Доходи майбутніх періодів630Баланс6404277,44388,3

Додаток Б

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101333,21023,6Податок на додану вартість015( 222,2 )( 170,6 )Акцизний збір020025Інші вирахування з доходу030Чистий Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0351111853Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040( 1030,3 )( 748 )Валовий:прибуток05080,7105збиток055Інші операційні доходи060128,9166Адміністративні витрати070( 161,6 )( 185,1 )Витрати на збут080( 40,2 )( 41,1 )Інші операційні витрати090( 96,4 )( 47,3 )Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток100збиток105( 88,6 )( 2,5 )Доход від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи13010,50,6Фінансові витрати140Втрати від участі в капіталі150Інші витрати160( 8,9 )( 1,1 )Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток170збиток175( 87 )( 3 )Податок на прибуток від звичайної діяльності180Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток190збиток195( 87 )( 3 )Надзвичайні:доходи200витрати205Податки з надзвичайного прибутку210Чистий:прибуток220збиток225( 87 )( 3 ). ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодМатеріальні затрати23031523150Витрати на оплату праці240249177Відрахування на соціальні заходи250190,2194Амортизація260185,6208,5Інші операційні витрати270378,1289Разом2804154,94018,5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300—Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Учебная работа. Оценка эффективности управленческой деятельности