Учебная работа. Організація студії з надання фотопослуг

Організація студії з надання фотопослуг

ВСТУП

Актуальність дослідження. Суттєві зміни в середовищі господарювання підприємств, які відбулися протягом останніх років, спричинили появу та розвиток нових організаційних форм в сфері підприємницької діяльності. У процесі виготовлення продукції та надання послуг дедалі ширше використовуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології, підприємствами все частіше розв’язуються завдання щодо ведення власної господарської діяльності, при цьому звертаючись до практики створення стратегічних обєднань, інтеграційних процесів, що в свою чергу набули нового «сучасного» значення, а організаційні характеристики бізнес-структур допомагають визначати можливості для їх ефективного розвитку.

Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеностей та динамічності в соціально-економічному середовищі. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (із можливістю для миттєвого доступу до інформації про будь-які товари та послуги) зумовлює різке зростання рівня конкуренції між виробниками, при цьому кардинально змінилися ролі та значення клієнтів підприємств: «масового споживача» змінюють індивідуальні замовники.

Саме такий процес переорієнтації постійно стимулює інновації у сфері не лише продуктів та послуг, а й самих процесів у виробництві та обслуговуванні. При цьому вимоги до рівня якості товарів невпинно зростають, їхній життєві цикли стають коротшими, номенклатури ширшими, обсяги випуску за окремими позиціями меншими. Зазначені вище загальні тенденції можна відмітити, проаналізувавши сучасний комп‘ютерний ринок.

Із впровадженням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій послаблюється рівень організаційної стабільності підприємств, а це спрямовує їх на пошук або формування організаційних структур, які дають змогу перебудовувати їхню господарську діяльність. Крім того, на сучасному етапі, коли панують інтереси споживачів, що в свою чергу, призводить до нестабільності попиту та змушує підвищувати увагу до системи збуту продукції, різкі зміни технологій роботи підприємств стають вже не винятками, а звичайним явищем.

Мета дослідження. Метою дослідження виступає економіка та організація діяльності господарських обєднань.

Завдання дослідження. Завдання дослідження включають:

1.Теоретичну частину дослідження, розкриття особливостей бізнес-планування на підприємстві та створення бізнес-плану фотостудії;

.Практичну частину з проведенням розрахунків планових техніко-економічних показників діяльності підприємства за індивідуальними завданнями.

Предмет дослідження. Предметом дослідження в курсовій роботі виступають закономірності функціонування та розвитку обєднань підприємстві.

обєкт дослідження. Обєктом дослідження курсової роботи виступають основні методики, які використовуються під час вивчення економіки та організації діяльності господарських обєднань.

. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Бізнес-план підприємства

1.1 Особливості фінансового планування на підприємстві

Однією із найважливіших сфер для діяльності будь-якого підприємства є інвестиційні операції, тобто операції, які пов’язані із вкладенням коштів в реалізацію проектів, які будуть забезпечувати одержання підприємством вигод протягом визначеного періоду, який перевищує один рік.

Необхідність прогнозування і планування діяльності господарюючих суб’єктів є одним із принципів для організації фінансів підприємств. Кожен із видів фінансового плану покликаний вирішувати своє завдання: стратегічні плани покликані встановити глобальну мету для розвитку підприємства та визначити необхідні обсяги інвестицій для її досягнення; бізнес-плани визначають показники інвестиційної привабливості проектів чи ідей; бюджет підприємства — основний план для розвитку на наступний фінансовий рік — показує, як буде розвиватися підприємство в короткостроковому періоді.

Для успішної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки необхідно, щоб всі ланки планування розроблялися на кожному підприємстві. На жаль, проблема така, що «день поки що відсутня. Відсутність системи планування на підприємствах супроводжується зазвичай прийняттям помилкових управлінських рішень і, як наслідок, знижується конкурентоспроможність підприємства, порушується координація дій між його підрозділами, зменшуються можливості маневру на ринку вироблених товарів і послуг.

Процес бізнес-планування в системі проведення фінансового планування являє собою послідовний виклад системи реалізації проектів, тобто ключових моментів, які переконують інвесторів або партнерів в його вигідності та необхідності прийняття участі в ньому. Він носить доказовий характер щодо перспектив реалізації проекту та розвитку підприємства.

Бізнес-плани (інвестиційні бізнес-проекти) визначаються як обмежені в часі цілеспрямовані зміни окремих систем із встановленими вимогами до якості результатів, рамками можливих витрат коштів та ресурсів і специфічними рисами організації розробки та реалізації проектів.

Бізнес-плани — описують процеси функціонування підприємства, показують, яким чином керівники збираються досягти своїх цілей і завдань, в першу чергу за допомогою підвищення рівня прибутковості та виконуваних робіт. В ринковій економіці бізнес-плани виступають робочими інструментами, які використовуються у всіх сферах підприємництва. Бізнес-плани виконують безліч важливих функцій, зокрема:

·вони можуть бути використані для розробки концепцій ведення бізнесу. При цьому з’являється можливість ретельно відібрати стратегії і уникати помилок ще «на папері», а не в реальності, розглянувши своє підприємство з усіх боків — маркетингової, фінансової та виробничої діяльності;

·бізнес-плани є інструментами, за допомогою яких підприємці можуть оцінювати фактичні результати діяльності підприємства за певний період;

·призначенням бізнес-планів (більшість вважають їх головними) є необхідність для залучення або «добування» грошових коштів. Більшість позикодавців або інвесторів не вкладуть гроші в бізнес, не проаналізувавши бізнес-плану.

Більш розширену класифікацію функцій бізнес-плану наводить у своїй книзі доктор наук Р.Г. Манілівський, він ділить їх на 2 групи: внутрішньо фірмові і зовнішні функції. До першого типу відносяться:

розробка стратегій (концепцій) розвитку підприємства і конкретизація щодо окремих напрямків діяльності цього підприємства;

розробка та здійснення проектів щодо створення нових продуктів (послуг) на підприємстві;

проведення оцінки внутрішніх наукових, технічних, виробничих та комерційних потенціалів підприємства та виявлення їх резервів;

підготовки та здійснення заходів щодо впровадження нових технологій та придбання нової техніки;

проведення підбору нових і перенавчання власних робітників та фахівців на підприємстві;

проведення контролю за фінансовими результатами діяльності підприємства;

обґрунтування заходів щодо зниження ступенів ризику в діяльності підприємства;

заходів щодо формування сприятливого іміджу підприємства;

плану заходів для попередження банкрутства та виходу із кризових ситуацій;

підготовки та проведення зборів акціонерів на підприємстві.

До зовнішніх функцій бізнес-планів можна віднести:

можливості залучення для реалізації проектів інвестицій;

проведення обґрунтування для включення проектів до державних (регіональних) програм та отримання коштів із централізованих джерел фінансування;

можливості отримання банківських кредитів;

забезпечення успішної реалізації акцій підприємства на фондовому ринку;

проведення організаційно-фінансового обґрунтування необхідності щодо створення спільного виробництва, підприємства із використанням іноземних капіталів та інших форм ведення спільної діяльності;

розробки та здійснення заходів щодо створення фінансово-промислових груп.

Бізнес-проекти, із якими доводиться стикатися в реальному житті, є надзвичайно різноманітними. Проте будь-який бізнес-план як цілеспрямована зміна стану окремої системи підприємства або її цілком, центральними поняттями є «мета проекту» і «завдання».

Завданням проекту є отримання бажаного результату діяльності, який реалізовується за намічені (задані) інтервали часу і характеризуються певними наборами кількісних даних та параметрів; мета-бажаних результатів діяльності підприємства, які планується досягнути в межах певного часового інтервалу, що виступає доказовим результатом і заданих умов реалізації загальних завдань проектів.

Будь-яка модель бізнес-плану відображає особливість інвестиційного проекту підприємства. У спеціалізованій літературі описуються різні моделі бізнес-планів, в рамках даної роботи наведемо найбільш поширену модель планування, що застосовується в загальних рисах на всіх підприємствах.

Основні завдання фінансового планування полягають у визначенні потреб в фінансових коштах поточного і довгострокового робота починається із виявлення існуючих показників економічного потенціалу, тобто його величин, складу задіяних активів на підприємстві та їх джерел.

таким чином, бізнес-планами розглядаються всі проблеми відразу, із різних позицій і в різних варіантах. Зазвичай бізнес-план складається після того, як проведена попередня робота з вивчення здійсненності бізнес-проектів або бізнес-пропозицій, наведених оціночних досліджень і прийняті остаточні рішення про принципову можливість інвестування. Бізнес-плани повинні бути представленими у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи, ступеня своєї участі в ньому. Успіх організації буде забезпечений в тому випадку, якщо всі необхідні ресурси будуть спрямовані на досягнення мети і використані із максимальним ефектом, чому чимало сприяє розробка та впровадження бізнес-планів.

У рамках комплексного підходу до дослідження економічного змісту системи фінансового планування пропонується розглянути принципи і методи її організації. таким чином, принципи організації системи фінансового планування визначають характер і містять конкретний вид управлінської діяльності на підприємстві. На рис. 1.1 відображено сучасну модель принципів організації системи фінансового планування.

Рис. 1.1. Сучасна модель принципів організації системи фінансового планування

У контексті даної частини дослідження з метою вдосконалення питань теорії та практики фінансового планування на російських підприємствах пропонується сучасна модель принципів організації системи фінансового планування на основі комплексного підходу методичного планування фінансових показників (рис. 1.1).

1.2Бізнес-план фотостудії

Загальна характеристика проекту

Назва проекту: організація студії з надання фотопослуг.

Мета проекту: організація в місті м. Києві фотостудії з надання професійних фотопослуг.

суть проекту. Фотостудія буде організована на базі ТОВ «Фотонова», створеного з метою реалізації описуваного проекту.

Проект буде здійснений в центральному районі м. Києва, на території 70 м.кв., що знаходиться в оренді. Підготовчий період, необхідний для підготовки проекту, проведення косметичного ремонту та монтажу обладнання, за експертними оцінками складе близько двох тижнів.

Протягом підготовчого періоду будуть проведені роботи із проектування фотостудії, ремонту приміщення, постачання обладнання.

Розрахунки, проведені на підставі мінімально можливих обсягів показали, що після монтажу обладнання та початку роботи річний обсяг продажів протягом першого року роботи складе 175,21 тис. грн. В міру зростання обсягу реалізованих послуг, до другого року реалізації проекту виручка складе 229,12 тис. грн.

Ринком збуту буде ринок фото послуг м. Києва, в цілому та зокрема — його центральний район, де буде розташована студія.

Продукція і конкурентоспроможність. Найважливіші із умов гарантують успіх для провадження даного проекту, оскільки проект має цілий ряд переваг, за допомогою яких підприємством планується закріпитися на ринку фотопослуг в м. Києві, в тому числі за рахунок проведення грамотної маркетингової політики, використання конкурентних переваг та сприятливих зовнішніх чинників:

розвивається напрямок — ринок фотопослуг виступає одним із найдинамічніших ринків. Останнім часом інтерес до фотографії зріс настільки, що вже вважається поганим тоном не мати при собі портфоліо, зробленого професійним фотографом у фотостудії. І якщо раніше це стосувалося лише моделей, то сьогодні можливість отримати якісні студійні знімки стала надбанням багатьох;

актуальність здачі студії в оренду — сьогодні для приватних фотографів, у яких власна студія відсутня, стала поширеним явищем погодинна оренда фотостудії, так як це економічно виправдано;

зацікавленість співробітників і керівництва в роботі — прагнення до створення компанії, що виробляє якісну продукцію, одержувану за рахунок грамотної організації виробництва і постійного контролю якості.

1.3 Дослідження ринку і план маркетингу

Потенційні клієнти фотостудії. Потенційними клієнтами фотостудії є місцеве населення, тобто жителі даного району, із них користуватися послугами фотостудії будуть, наймовірніше, молодь та молоді родини, а також інше працездатне населення у віці до 60 років. Цільовим ринком для розвитку даного бізнесу є люди, які живуть повним життям та хочуть зберегти память про його яскраві моменти. До потенційних клієнтів фотостудії належить молодь, яка бажає зробити порт фоліо.

Найближчими конкуренти фірми є: ПП «Коніка Сервіс», ТОВ «Обєктив», фотостудія «Про-фото», КТ «Рубікон», фотостудія «Світлина», які досить довго працюють на ринку фотопослуг і встигли себе зарекомендувати з кращого боку. В майбутньому конкурентами даного бізнесу можуть стати нові фотосалони, що відкриються в місті та підприємці, які теж захочуть займатись фотостудіями.

Виходячи із цілей і стратегії установлення цін буде здійснюватися методом «витрати плюс прибуток», із врахуванням величини очікуваного попиту та поведінки конкурентів. З метою розширення ринку збуту та стимулювання попиту на послуги планується встановлення мінімальних надбавок друку однієї фотокартки (у межах 15% до повної собівартості). Ціни на послуги будуть розраховуватися виходячи із рівня попиту та витрат в цільовому прибутку.

Таблиця 1.2аналіз фотостудії

Внутрішнє середовищеСильні сторони Слабкі сторони 1. Зручне місце розташування фотостудії 2. Наявність фундаментальної обізнаності з постійними клієнтами 3. Наявність кваліфікованого персоналу 4.Довготривале співробітництво із постійними постачальниками 5.Зручний графік роботи фотостудії 6. Високий рівень сервісу в фотостудії 7. Надання спеціальних умов для постійних клієнтів фотостудії 8. Послуги фотостудії надаються за найменшої собівартості1. Займається лише одним напрямком надання послуг фотозйомки 2. Незначна реклама фотостудії 3. Слабка маркетингова діяльність фотостудії 4. Фірмою використовується стимулювання системи збуту 5. Фінансове становище фотостудії нестійке 6. Маловідомість фотостудії 7. Немає розроблених стратегічних напрямів 8. Обмеження взаємодії з іншими фотостудіямиЗовнішнє середовищеМожливості 1.Разроблення нових видів для обслуговування споживачів 2.Збільшення прибутку з допомогою покупок в інших постачальників за більш вигідних умов 3. Розміщення реклами в ЗМІ та мережі Інтернет 4. Відкриття мережі фотостудій 5. Створення відділу з продажу; 6. Можливість залучення додаткових засобів 7. Використання спеціалізованого програмного забезпечення 8. Створення відділу маркетингу в мережі фотостудійЗагрози 1.появление на ринку сильних конкурентів, рівень жорсткої конкуренції по роботі з уже відкритими фотостудіями 2. Падіння обсягів реалізації послуг 3. Ведення нових нормативно-правових актів про підприємницьку діяльність, підвищення вартості комунальних платежів і вартості енергоносіїв 4. Ріст цін на матеріали 5. Збільшення мита на імпорт необхідних товарів 6. Витік інформації 7. Перехід співробітників фотостудії до фірм-конкурентів.

1.4 Операційний і фінансовий план

Як уже зазначалось принцип роботи фотостудії ґрунтується на наданні фото послуг, зокрема, фотографуванні, друку фотографій, компютерній обробці, монтуванні цифрового відео.

фотоапарат Canon EOS 5D Mark III Body — 36633,00 грн.;

фотоапарат Canon EOS 1D X кузова — 80300,0 грн.;

об‘єктив EF 17-40mm Canon F/4L USM — 8333,00 грн.;

об‘єктив Canon EF 50mm F / 1.2L USM — 15996,00 грн.;

оОб’єктив EF 24-70mm Canon F / 2.8L II USM — 28366,00 грн.;

спалах Speedlite 600EX Canon-РТ — 6450,0 грн. (2 шт.);

студійний спалах Visico ВК-1000LR — 8516,00 грн.;

освітлювач галогеновий DS-1000 — 1876,00 (2 шт.);

шторки з набором фільтрів DEA (SFA) -BHC — 663,00 грн.;

парасолька — софтбокс UB-010101 см Грифон — 320,00 грн.;

стійка для освітлення LM-1100 / B — 310,00 грн. (3 шт.);

відбивач Д82см CFR-32S — 260,0 грн.;

фон паперовий в рулоні 2,7 * 11 м білий — 909,0 грн.;

фон паперовий в рулоні 2,7 * 11 м чорний — 909,0 грн.;

система установки фону (3,05 * 3,66) В-1012 — 1916,00 грн. (2 шт.);

стіл для проведення фотозйомки (100х200) FT-1020 — 3750,00 грн.;

софтбокс SBQ-4545 — 576,00 грн.;

софтбокс 75х150см SBQ-75150 BW з сотами — 1416,00 грн.;

синхронізатор радіо PT-04NE (PT-04 NE) — 683,00 грн.;

пульт дистанційного керування VCLR — 1063,00 грн.;

штатив професійний Pro-592 — 765,00 грн.;

ноутбук — 29155,00 грн.;

Моноблок Apple, ІМАК "/ i5 2.7 ГГц / 4Gb / 1Tb / Radeon HD6770 / миша Magic Mouse / Keyboard (MC813) 27 — 21663,00 грн.;

Необхідно також врахувати витрати на витратні матеріали — акумулятори, батарейки, кріплення та інше. В табл. 1.3 відображено початкові вкладення фотостудії. В цілому на реалізацію проекту необхідно вкласти 69500,0 грн.

Таблиця 1.3

Початкові вкладення фотостудії

Початкові вкладенняСумаДжерела вкладенняСумаОргтехніка6000Центр зайнятості:35 740Оренда16000Власні вкладення:33 760Меблі19000сайт1000Обладнання15000Інтернет300Зв’язок200реклама3500Ремонт3500Всього джерел69 500Адміністративні витрати2000Інші витрати3000Всього69500Потреба в додаткових джерелах-

.

В табл. 1.10 відображено розрахунок точки беззбитковості проекту фотостудії. Середньозважений маржинальний дохід фотостудії складатиме 775000,0 грн., точка беззбитковості проекту — 0,06.

Таблиця 1.10

Розрахунок точки беззбитковості фотостудії

НайменуванняЦіна (мі-сяць), грнЗмін-ні витрати, грнМаржин. дохід, грнОбсяг реалізації, штПитома вага, %Середньозважений маржинальний дохід, грнСередньозважена точка беззбитковості, штТочка беззбит-ковості, штЗапас міцностіНадання в оренду робочого місця фотографа (3)13950-139503133,337750000,020,0630,94Надання в оренду робочого місця компютерного дизайнера 4650-46503133,330,0630,94Надання в оренду обладнання для цифрового монтажу відео4650-46503133,330,0630,94Всього 93

Висновки до проекту

Даний проект фотостудії представляє собою нової фотостудії шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю із залученням позичкового капіталу у формі кредитів на покупку необхідного устаткування в сфері надання послуг фото послуг, зокрема фотодруку та редагування фотознімків, а також надання супутніх послуг.

Згідно проведених нами розрахунків даний проект фотостудії є економічно доцільним і може бути реалізованим на практиці. Основними конкурентними перевагами проекту фотостудії є: простота в реалізації; доступність; якість наданих послуг; оперативність в наданні послуг; близькість до клієнта. Передбачається здійснити реалізацію бізнес-проекту протягом 4 місяців, у тому числі 1 місяць складає підготовча стадія.

. практична ЧАСТИНА Розрахунок планових техніко-економічних показників діяльності підприємства

бізнес план фотопослуга

Вихідні дані

1.Вид продукції -( замовлення) Виріб значенняОдиниці виміру2.Обсяги річної програми продукції (N)індившт3.Сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб (Кв)60грн 4.Потреба в матеріальних ресурсах (матеріалах і комплектуючих виробах)на одне замовлення: Матеріали (М´) без ПДВІндик 7 грнКомплектуючі вироби (К´) без ПДВіндив грн.5.Нормативна трудомісткість (верстатомісткість) одного виробу кожного виду, нормо годин ( верстатогодин)самост 4труд.міс-ть н/год.самостЧас роботи обладнання Верст.міс-ть .в/год. 0,46.Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку1,15 7.Тарифна ставка (середня) основних робітників20грн./год.8 Додаткова заробітна плата основних робітників, % від їх основної зарплати- премія (Нпр)14%9Чисельність допоміжних робітників, % від чисельності основних робітників10%10Середньомісячний оклад директора5000грн./особу11 Середньомісячний оклад прибиральниці1500грн12 Середньомісячний оклад допоміжних робітників, що зайняті обслуговуванням обладнання, 3000грн13Додаткова зарплата службовців і допоміжних робітників, % від окладу12%14 Відрахування на соціальні заходи від фонду заробітної плати (основної і додаткової) для кожної категорії працівників — 37 % 15 Поза виробничі витрати (на збут), % від виробничої собівартості виробів5%16 Величина прибутку від реалізації одного виробу (від повної собівартості)25%

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючи вироби (без ПДВ) на річну програму виробів (з врахуванням витрат на транспортно-вантажні роботи). Результати вводимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Витрати на матеріальні ресурси

№ п/пРесурсиНа один виріб, грнСумарні витрати, грн А1Матеріали (М)7,042000,02Комплектуючі вироби (К)0,06000,03Всього:48000,0

Визначаємо сумарні (на річну програму) витрати на енергію та паливо для технологічних і побутових потреб (умовно приймаємо 8% від загальних витрат на матеріальні ресурси) (ЕП):

,0*8% = 3840,0 грн.

Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу). Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.2.

БВ.=Кв×N, (2.1)

БВ. = 6000,0*60 = 360000,0 грн.

де БВ. — сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва річної програми;

Кв — сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб;- обсяг річної програми.

Визначаємо «Ціну підприємства» (виробника) річного обсягу продукції з ПДВ :

«Ціна підприємства» одного виробу з ПДВ дорівнює:

Ц´(2.26)

Ц´ (198,379+33,7275)+(198,379+33,7275)*20%/100% = 278,528 грн.

«Ціна підприємства» річного обсягу продукції з ПДВ:

Ц(2.27)

Ц´ (1190382,0+202365,0)+( 1190382,0+202365,0)*20%/100% = 1671296,0 грн.

Визначаємо сумарну величину ПДВ3, що сплачується в держбюджет від реалізації всієї продукції разом:

ПДВ3=ПДВ2-ПДВ1(2.28)

ПДВ3= 278549-10368 = 268181,0 грн.

Визначаємо рівень рентабельності виробу

Р(2.29)

Р 33,7275/198,397*100% = 0,17%

Визначаємо рівень рентабельності виробництва в цілому:

Рзаг(2.30)

Рзаг = 202365/(360000+42000+6000+3840)*100% = 0,498137

Таблиця 2.11

Зведені показники діяльності підприємства

№ п/пНазва показниківОдиниця виміруВихідні даніВеличина показників А1231Річний обсяг реалізації послуг у натуральному вимірішт.завдання60002 Річний обсяг реалізації послуг у грошовому вимірі з ПДВгрнП.161671296,03Кількість технологічного устаткуванняшт.П5, формула 20,548654Чисельність робітників всьогочол.р.4.1+р.4.215,0134.1Основних робітниківчол.П.6.211,834.2Службовців і допоміжнихчол.Табл.53,1835Річний фонд заробітної плати персоналугрнтабл.6738946,66Середньомісячна заробітна плата працюючогогрнряд.5/(ряд.4*12)4101,7047ПДВ до сплати в бюджетГрн..П.17268181,08Повна собівартість С п. річн.грнП.13.1190382,09 Балансовий прибуток ПзаггрнП.12202365,010Податок на прибутокгрнПзаг *18%/100%36425,711Рентабельність продукції%П.180,1712Рівень рентабельності загальн.%П.190,49137

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Необхідність прогнозування і планування діяльності господарюючих суб’єктів є одним із принципів для організації фінансів підприємств. Кожен із видів фінансового плану покликаний вирішувати своє завдання: стратегічні плани покликані встановити глобальну мету для розвитку підприємства та визначити необхідні обсяги інвестицій для її досягнення; бізнес-плани визначають показники інвестиційної привабливості проектів чи ідей; бюджет підприємства — основний план для розвитку на наступний фінансовий рік — показує, як буде розвиватися підприємство в короткостроковому періоді.

Для успішної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки необхідно, щоб всі ланки планування розроблялися на кожному підприємстві. На жаль, проблема така, що «день поки що відсутня. Відсутність системи планування на підприємствах супроводжується зазвичай прийняттям помилкових управлінських рішень і, як наслідок, знижується конкурентоспроможність підприємства, порушується координація дій між його підрозділами, зменшуються можливості маневру на ринку вироблених товарів і послуг.

Теоретичний аспект бізнес планування було розглянуто на прикладі створення бізнес-плану фотостудії. Даний проект фотостудії представляє собою нової фотостудії шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю із залученням позичкового капіталу у формі кредитів на покупку необхідного устаткування в сфері надання послуг фото послуг, зокрема фотодруку та редагування фотознімків, а також надання супутніх послуг.

Згідно проведених нами розрахунків даний проект фотостудії є економічно доцільним і може бути реалізованим на практиці. Основними конкурентними перевагами проекту фотостудії є: простота в реалізації; доступність; якість наданих послуг; оперативність в наданні послуг; близькість до клієнта. Передбачається здійснити реалізацію бізнес-проекту.

За результатами проведених розрахунків в практичній частині курсової роботи можемо відмітити, що річний обсяг реалізації послуг у натуральному вимірі складає 6000 шт. (за індивідуальним завданням), річний обсяг реалізації послуг у грошовому вимірі з ПДВ складе 1671296,0 грн., кількість технологічного устаткування на один виріб складатиме 0,54865; чисельність робітників всього складе — 15,013 чол., основних робітників — 11,83 чол., службовців і допоміжних — 3,183. Річний фонд заробітної плати персоналу складатиме 738946,6 грн., середньомісячна заробітна плата працюючого — 4101,704 грн., ПДВ до сплати в бюджет — 268181,0; повна собівартість Сп. Річного обсягу виробництва складе — 1190382,0 грн., балансовий прибуток Пзаг — 202365,0 грн., податок на прибуток — 36425,7. Рентабельність продукції складатиме 0,17% та рівень рентабельності загальний складатиме 0,49137.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Блонська, В.І. Економіка та організація діяльності обєднань підприємств : плани семінарів, тести, метод. вказівки та ситуац. завдання для практ. занять та самост. роботи студ. спец. Економіка підприємств всіх форм навчання (освіт.-кваліфікац. рівень спеціаліст, магістр) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [Блонська В. І., Дуляба Н. І., Лазоренко І. О.]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. — 94 с.

.Галай, Р. Бізнес-план як інструмент зниження підприємницького ризику. // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни. — Т., 2011. — Ч. 1. — С. 180-181.

.Дикань, В.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничому транспорті : навч. посіб.: [для студентів ВНЗ / В.Л. Дикань, О. Г. Кірдіна, Ю. М. Уткіна; за ред. В. Л. Диканя] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків : УкрДАЗТ, 2014. — 314 с.

.Жибак, М.М. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти III-IV рівня акредитації / М. М. Жибак, Т. О. Дацко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП Бережан. агротехн. ін-т. — Бережани ; Т. : Лідер, 2012. — 155 с.

.Куліков, П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Куліков П. М., Тишенко Д. О.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2013. — 246 с.

.Кучіна, С. Е. Бізнес-план підприємства: необхідність впровадження // Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. // Вісник Національного технічного університету ХПІ. — Х., 2013. — Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. — С. 96-99.

.Лазоренко, Т.В. Фінансовий план як один із ключових розділів бізнес-плану підприємства // Т. 2. // Сучасні підходи до управління підприємством. — К., 2013. — Т. 2. — С. 241-246.

. Небава, М.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навч. посіб. / М.І. Небава, О. О. Адлер, О.Й. Лесько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — Ч. 2 : Організація виробництва, 2011. — 130 с.

.Небава, М.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навч. посіб. / М. І. Небава, О. О. Адлер; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — Ч. 1 : Економіка підприємства, 2011. — 116 с. : табл. — Бібліогр.: с. 114-116.

.Погореленко, Н.П. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою. // Вісник. — К., 2009. — N2 (5). — С. 85-89.

.Полтарак, Н.І. Планування фінансової діяльності субєктів господарювання (практикум) : навч. посіб. / Н. І. Полтарак ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Жуковського Харк. авіац. ін-т. — Х. : ХАІ, 2010. — 107 с.

.Рак, М. В. Фінансове планування в сучасних умовах. // Економічний вісник. — Умань, 2010. — Вип. 4. — С. 163-166.

.Свелеба, Н.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : практикум для аудиторних занять та самост. роботи студ. за .-модул. системою орг. навч. процесу напрямів підгот. 6.030504, 6.030508 / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Свелеба Н. А.]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. — 143 с.

. Сисоліна, Н.П. Економіка та організація діяльності обєднань підприємств : навч. посіб. / Сисоліна Н. П., Савеленко Г. В., Василенко Л. П. ; [ред. Сисоліна Н. П.] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Каф. економіки та орг. вир-ва. — Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. — 276 с.

.Узун, Д.Д. Економіка і організація інноваційної діяльності підприємства : навч. посіб. / Д. Д. Узун, Ю. О. Узун; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського Харк. авіац. ін-т. — Х. : ХАІ, 2010. — 122 с.

.Чаленко, Р.С. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах. // Економічний вісник. — Умань, 2010. — Вип. 4. — С. 236-239.

.Шерстобітов, С.І. Економіка та організація інноваційної діяльності : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. І. Шерстобітов та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2013. — 319 с.

.Щелкунов, В.І. Економіка та організація діяльності обєднань підприємств : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Щелкунов та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. — К. : НАУ, 2012. — 333 с.

Учебная работа. Організація студії з надання фотопослуг